Search result for

bestatter

(55 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestatter-, *bestatter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bestatter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bestatter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, get her name and address off the undertakers.Besorg dir Namen und Anschrift vom BestatterThe Long Good Friday (1980)
There can't be that many undertakers in the area.So viele Bestatter wird es ja nicht geben. The Long Good Friday (1980)
You did call the funeral home didn't you?Du hast doch den Leichenbestatter angerufen, oder? Dead & Buried (1981)
I reached the funeral home half an hour ago.Ich habe den Leichenbestatter vor einer halben Stunde erreicht. Dead & Buried (1981)
Well, Mr. Dobbs, as our official coroner/mortician... what'd you say the cause of death was?Also, Mr. Dobbs, als unser amtlicher Gerichtsmediziner und Leichenbestatter was würden Sie sagen, ist die Todesursache? Dead & Buried (1981)
Who would entrust a loved one to a mortician known to have lost a body?Wer würde seinen geliebten Verstorbenen einem Leichenbestatter anvertrauen der eine Leiche verloren hat? Dead & Buried (1981)
Just because I'm a mortician, she had the audacity to insinuate... that I might have knowledge of the black arts.Nur, weil ich Bestatter bin, war sie die so dreist, mir zu unterstellen ich könnte mich mit schwarzer Magie auskennen. Dead & Buried (1981)
Dexter wasn't undertaker when emily died. He was his assistant.Dexter war noch nicht Bestatter, als Emily starb, sondern sein Assistent. The Beast Within (1982)
The town undertaker, Robbing his own coffin s to feed billy his flesh,der städtische Bestatter plünderte seine eigenen Särge, um Billy mit dem Fleisch zu füttern. The Beast Within (1982)
I sell logs for coffins.Ich bin Leichenbestatter. Der Herr ist ein Kunde. Project A (1983)
As the surgeon said to the undertaker's widow.Sagte der Arzt zur Witwe des Bestatters. The Dresser (1983)
What about the coroner?Und ein BestatterSuburbia (1983)
He, uh, worked for the local undertaker.Er arbeitete für den BestatterMaltese Steele (1984)
You're not in the undertaking business as well, I suppose?Sie sind aber kein Bestatter, oder? Maltese Steele (1984)
Then perhaps you could recommend us to another mortuary where we might-- Wo ist der nächste Bestatter? - Señor. Maltese Steele (1984)
Senor, this is a one mortuario town.Hier gibt es nur einen BestatterMaltese Steele (1984)
My mother wrote me you was in the body-snatching business.Meine Mutter hat mir geschrieben, du wärst jetzt LeichenbestatterOnce Upon a Time in America (1984)
Gravediggers and partners.Leichenbestatter und Co. Once Upon a Time in America (1984)
Fat Moe's boneyard boys.Fat Moes Leichenbestatter-Verein. Once Upon a Time in America (1984)
Which reminds me.Apropos Leichenbestatter... Once Upon a Time in America (1984)
Our client was almost killed today... and a forged death certificate was submitted by a mortuary which doesn't exist.Unser Klient wäre heute fast gestorben und ein gefälschter Totenschein wurde von einem Phantombestatter eingereicht. Premium Steele (1985)
The Weil Mortuary building is currently owned by a company called Perennial Corporation.- Ja. Das Gebäude des Bestatters gehört im Moment der Perennial Corporation. Premium Steele (1985)
He's the embalmer at the mortuary across the street.Der Bestatter von der Leichenhalle gegenüber. The Return of the Living Dead (1985)
Rocca is the undertaker.Rocca ist der BestatterRaw Deal (1986)
The mortician dresses him up in his finest blue suit.Der Bestatter zieht ihm seinen besten blauen Anzug an. Playing for Keeps (1987)
You'll have to detain the niece until the funeral home closes, Laura.Du musst die Nichte hinhalten, bis der Bestatter zumacht, Laura. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
I'm a mortician.Ich bin LeichenbestatterIt's My Party (1989)
What are you, a mortician?Bist du LeichenbestatterNight Hunger (1989)
That luscious tan those ruby lips and hair color so natural, only your undertaker knows for sure.Dieser strahlende Teint, diese roten Lippen, diese natürliche Haarfarbe, nur Ihr Leichenbestatter weiß mehr. Batman (1989)
Or better yet, an undertakers'.Oder von Leichenbestattern. Drugstore Cowboy (1989)
Neary... The mortician.Neary, der BestatterFamily Business (1989)
I shoulda known when he showed up dressed like some undertaker for the art world.Ich hätte es wissen müssen, so wie er sich anzieht. Wie ein Bestatter der Kunstwelt. Sex, Lies, and Videotape (1989)
Ordinary Undertaker.Gewöhnliche LeichenbestatterBlack Rainbow (1989)
A mortician.LeichenbestatterMemphis Belle (1990)
Well, actually, yeah. We spoke to the mortician.Ja, wir sprachen mit dem BestatterEpitaph for a Lonely Soul (1990)
Everything that mortician said to us makes very good sense.Was der Bestatter gesagt hat, ergab doch Sinn. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
You morticians really know howto party.Ihr Bestatter wisst, wie man feiert. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Nobody comes up to a mortician at a party and says,Zu mir als Leichenbestatter kommt niemand und fragt: Arachnophobia (1990)
I also paid a call to the town mortician.Zudem habe ich mit unserem Leichenbestatter gesprochen. Arachnophobia (1990)
Knowing my demise, imminent, I paid handsomely, the local undertaker.Im Wissen um mein baldiges Ableben, vergütete ich den örtlichen Bestatter fürstlich. The Resurrected (1991)
I called the Hayman funeral home, - but both Donnie and his kid are...Ich habe den Bestatter angerufen, aber Donny und sein Junge... Am I a Winner? (1991)
Barry, you look like an undertaker.Barry, Sie sehen aus wie ein BestatterAlpha (1991)
If a snake married an undertaker. what would their towels say?Wenn ein Frosch und ein Bestatter heiraten, was fahren sie dann für ein Auto? Look Who's Not Talking (1991)
A snake and an undertaker.Ein Frosch und ein Bestatter? Keine Ahnung. Look Who's Not Talking (1991)
You'd think they'd call a doctor, or a coroner, a cop.Warum rufen sie keinen Arzt, Bestatter, die Polizei? Faith, Hope & Charity (1991)
Well, it's not every day an uncle dies and the coroner forgets to lock his house.Na ja, nicht jeden Tag stirbt ein Onkel... und der Bestatter vergisst, das Haus abzuschließen. I Who Have Nothing (1991)
She married a brilliant surgeon and turned him into an undertaker.Sie heiratete einen hervorragenden Chirurgen, und machte einen Leichenbestatter aus ihm. Death Becomes Her (1992)
A real man, not some drunken, broken-down flaccid undertaker, who is just as dead below the waist as his clients are.Einen echten Mann, keinen betrunkenen, versackten, schlaffen Leichenbestatter, der unterhalb des Gürtels genauso tot ist wie seine Patienten. Death Becomes Her (1992)
Or the undertaker.Oder dem LeichenbestatterHome Alone 2: Lost in New York (1992)
Stand back or I'll mail you to the undertaker!Bleib weg, oder ich schicke dich zum LeichenbestatterRadio Flyer (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestatter {m} | Bestatter {pl}mortician | morticians [Add to Longdo]
Leichenbestatter {m}mortician [Add to Longdo]
Leichenbestatter {m} | Leichenbestatter {pl}undertaker | undertakers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bestatter [bəʃtatr] (n) , pl.
     mortician; morticians
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top