ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retell

R IY0 T EH1 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retell-, *retell*
English-Thai: Longdo Dictionary
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retell[VT] เล่าใหม่, Syn. recite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee

English-Thai: Nontri Dictionary
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you retell the story, do me a favor and, uh, give me a better physique.ถ้านายจะเล่าเรื่องนี้อีก เล่าให้ฉัน น่ายกย่อง และให้ฉันรูปร่างดีกว่านี้นะ Chuck Versus the Colonel (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell   
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine   FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee   FR: annoncer ; présager
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination   FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[v. exp.] (thamnāi thāi thak) EN: foretell   
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETELL R IY0 T EH1 L
RETELLING R IY0 T EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retell (v) rˌiːtˈɛl (r ii2 t e1 l)
retells (v) rˌiːtˈɛlz (r ii2 t e1 l z)
retelling (v) rˌiːtˈɛlɪŋ (r ii2 t e1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retell \Re*tell\, v. t.
   To tell again.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retell
   v 1: render verbally, "recite a poem"; "retell a story" [syn:
      {recite}, {retell}]
   2: make into fiction; "The writer fictionalized the lives of his
     parents in his latest novel" [syn: {fictionalize},
     {fictionalise}, {retell}]
   3: to say, state, or perform again; "She kept reiterating her
     request" [syn: {repeat}, {reiterate}, {ingeminate},
     {iterate}, {restate}, {retell}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top