Search result for

ราย

(138 entries)
(0.2384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราย-, *ราย*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
ราย (n ) elf
รายชื่อห้องพัก (n ) รายชื่อห้องพัก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้มีรายได้ประจำsomeone with regular income (This does not mean "rentier"--"rentier" ไม่ถูกเลย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราย    [CLAS] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย    [N] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
รายปี    [ADJ] yearly, See also: annual, Syn. ทุกปี
รายการ    [N] catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count unit: รายการ, Thai definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
รายงาน    [V] report, See also: provide information, give an account of, Example: นักกีฬาหลายคนรายงานว่า เวลาเล่นต่อหน้าผู้ดูจะเล่นได้ดีกว่าเล่นคนเดียว, Thai definition: บอกเรื่องราวที่ไปทำหรือไปรู้มา
รายงาน    [N] report, See also: written record, Example: ข้าพเจ้านำเอาหนังสือฉบับนั้นเขียนประกอบรายงาน, Thai definition: เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครู อาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
รายตัว    [ADV] one by one, See also: each, per capita, Syn. แต่ละตัว, เรียงตัว, Example: ครูทำโทษคนที่ไม่ทำการบ้านเป็นรายตัว
รายทาง    [ADJ] along the way, See also: along the street, along the road, on the roadside, Syn. ตามทาง, Example: ระหว่างเดินทางเขาชอบแวะซื้อของตามรายทางไปเรื่อย ๆ, Thai definition: เรียงๆ กันไปตามทางเป็นระยะๆ
รายนาม    [N] list of names, See also: roll, register of names
รายรอบ    [V] go around, See also: surround, encircle, hem in, Syn. ล้อมรอบ, Example: หากสนามกอล์ฟนั้นๆ มีแต่หลุมทรายรายรอบ ท่านอาจจะเลือกใช้ลูกกอล์ฟที่มีแรงโด่งมากเพื่อให้ลูกตกหยุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รายน. เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่าง ๆ ไป เช่น พิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่ละราย รายนี้เข้าที่ไหนบ่อนแตกที่นั่น, ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น อุบัติเหตุ ๓ ราย เขามีลูกหนี้หลายราย.
รายว. ที่แยกเป็นลำดับหรือเป็นระยะต่อเนื่องกัน เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายเดือน ค่าอาหารคิดเป็นรายหัว ถามเป็นรายบุคคล, ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นระยะ ๆ เช่น ศาลาราย เจดีย์ราย.
รายการน. บัญชีแจ้งชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่าง ๆ เช่น รายการอาหาร รายการแสดง.
รายงานน. เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครูอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น.
รายงานก. บอกเรื่องของการงาน เช่น รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ.
รายงานการประชุมน. รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ.
รายงานตัวก. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบพิธี โดยบอกชื่อ นามสกุล ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ.
รายงานพิสดารน. รายงานอย่างละเอียด.
รายจ่ายน. รายการจ่าย เช่น เดือนนี้รายจ่ายสูงกว่าเดือนที่แล้ว, คู่กับ รายรับ.
รายตีนตองน. พระแสงสำคัญที่เจ้าพนักงานเชิญไปในเรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยเชิญเป็นคู่อยู่หน้าและหลังเจ้าพนักงานเชิญพระแสงหอก เรียกพระแสงสำคัญองค์ต่าง ๆ เหล่านี้ ว่า พระแสงรายตีนตอง ปัจจุบันใช้ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
listingรายการข้อมูล, การทำรายการข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
specificationรายการที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
average statementรายการบัญชีความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
packing listรายการพัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decline listรายการภัยที่ปฏิเสธ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract of titleรายการย่อของโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chained listรายการลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
list, freeรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cross referenceรายการโยง,

รายการโยง

[เทคโนโลยีการศึกษา]
Annual reportรายงานประจำปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Technical reportรายงานการวิจัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Added entryรายการเิพิ่ม
รายการอื่นๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาจากรายการหลัก เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกมากขึ้น รายการเพิ่ม ได้แก่ ชื่อบุคคลหรือชื่อสถาบัน/นิติบุคคล ที่เป็นผู้รวบรวม ผู้แปล ผู้วาดภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ชื่อเรื่อง และชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annual reportรายงานประจำปี, รายงานประจำปี

Annual report หมายถึง รายงานประจำปี เป็นหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยกว่า 100 หน้า จัดเป็นหนังสือรายปีประเภทหนึ่ง ส่วนมากเป็นหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอื่น ๆ ของหน่วยงาน และเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรในรอบปีงบประมาณที่ผ่านไปแก่บุคคลทั่วไป ในรายงานประจำปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ งบประมาณและการใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร อาจมีการเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อ ๆ ไปด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Analytical entryรายการจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author analyticรายการจำแนกผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author entryรายการชื่อผู้แต่ง, การลงชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographical informationรายละเอียดทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราย[n.] (rāi) EN: case ; instance ; person ; item ; account ; issue ; story ; party ; statement ; record   FR: article [m] ; rubrique [f]
ราย[n.] (rāi) EN: person ; individual   FR: personne [f] ; individu [m]
ราย[n.] (rāi) EN: [classif. : case; instance ; item ; account ; issue ; story ; party ; statement ; record]   
ราย[classif. (n.)] (rāi) EN: [classif. : people, individuals]   FR: [classif. : personnes, individus]
ราย-[pref.] (rāi-) EN: -ly (suff : periodicity)   FR: tous les
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: article ; object ; item ; record   FR: article [m] ; objet [m] ; sujet [m] ; donnée [f] ; élément [m] ; item [m]
รายการข่าว[n.] (rāikān khāo) EN: news   
รายการตรวจสอบ[n. exp.] (rāikān trūatsøp) EN: checklist   FR: check-list [f] (anglic.)
รายการทางโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thāng thōrathat) EN: television series   FR: série télévisée [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Non-Performing Loan
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก www.mozilla.org
dangerous(adj) อันตราย
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auditor's report (n) รายงานของผู้สอบบัญชี
bibliographic (n ) รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
catalogue (n ) รายการ
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง
contingentรายได้ที่เกิดขึ้น
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
gross national income (n ) รายได้รวมของประชากรของชาติ
pricelistรายการราคา
sit-rep (jargon slang abbr) รายงานสถานการณ์ ย่อมาจาก Situation Report
specification (vt) รายละเอียด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account    [N] รายงาน, See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว, Syn. report, description
bank statement    [N] รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก, Syn. statement
bibliography    [N] บรรณานุกรม, See also: รายชื่อหนังสือโดยสังเขป, Syn. bibliog.
bill    [N] รายการ, See also: โปรแกรม, Syn. outline, program
biweekly    [N] รายปักษ์, Syn. fortnightly, semiweekly
blacklist    [N] รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง
broadcast    [N] รายการออกอากาศ, See also: ข้อความที่ออกอากาศ, Syn. programme
blow-by-blow account    [IDM] รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
blow-by-blow description    [IDM] รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
calendar    [N] รายการแสดงเวลานัด, See also: รายการนัดหมาย, Syn. schedule, timetable, appointment book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file

English-Thai: Nontri Dictionary
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
annual(adj) รายปี,ประจำปี,ทุกปี
annual(n) หนังสือประจำปี,หนังสือรายปี
annuity(n) เงินปี,รายได้ประจำปี
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
品書き[しながき, shinagaki] (n) รายการ, เมนู
年収[ねんしゅう, nenshuu] (n) รายได้ในหนึ่งปี
注文[ちゅうもん, chuumon] (n) รายการที่จะสั่ง เช่นในร้านอาหาร บริกรอาจจะถามว่า ご注文は? หมายถึงว่า จะรับอะไรดีใคร
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
帳票[ちょうひょう, chouhyou] (n) รายงาน
細部[さいぶ, saibu] รายละเอียด
レポート[れぽうと, repouto, repouto , repouto] (n ) รายงาน
収益[しゅうえき, shuueki] รายรับ, รายได้
損金[そんきん, sonkin] รายจ่าย
未収収益[みしゅうりえき, mishuurieki] รายได้ค้างรับ
収支[しゅうし, shuushi] รายรับรายจ่าย
出費[しゅっぴ, shuppi] (n ) รายจ่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤報[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
記事[きじ, kiji] Thai: รายงาน English: report
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
詳細[しょうさい, shousai] Thai: รายละเอียด English: in detail

German-Thai: Longdo Dictionary
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Wüste(n) |die, pl. Wüsten| ทะเลทราย
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง , See also: die Reihenfolge
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่

French-Thai: Longdo Dictionary
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Are you satisfied with the result?

Go to Top