Search result for

บั่นทอน

(19 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บั่นทอน-, *บั่นทอน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บั่นทอนก. ทำให้สั้นหรือลดน้อยลง เช่น บั่นทอนอายุ บั่นทอนกำลัง, ทำให้เสียกำลังใจ ในคำว่า บั่นทอนจิตใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen. Fear is the mind killer.ฟังนะ ความกลัวคือสิ่งที่บั่นทอนจิตใจ Chuck Versus the Tooth (2010)
Tus, my death would weaken your young reign.ทัส การตายของข้าจะบั่นทอนบัลลังค์เจ้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
This information will allow us to launch a surprise attack on coruscant, striking a crippling blow to theข้อมูลนี้จะทำให้เรา สามารถลอบโจมตี คอรัสซานท์โดยไม่ทันตั้งตัว บั่นทอนกำลัง Citadel Rescue (2011)
The poison's working exactly as it's designed to... taking its toll on the President slowly.ยาพิษได้ผลดี ตามที่มันได้ถูกสร้างมา... ค่อยๆบั่นทอนปธน.อย่างช้าๆ Strain (2011)
I'm sure you must be devastated.ฉันแน่ใจว่าคุณต้องรู้สึกบั่นทอนจิตใจ Loyalty (2011)
Devastated is not the word I would use.บั่นทอนไม่ใช่คำที่ฉันจะใช้ Loyalty (2011)
They want to sap your spirit before--พวกเขาอยากบั่นทอนพลังใจของ -- Valar Morghulis (2012)
We are confronted with an epidemic of moral degradation and we must fight with the greatest vigor against all those influences which are trying to weaken the very fabric of our society.เรากำลังเผชิญหน้ากับ\ศีลธรรมที่เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และเราต้องสู้\ด้วยความแข็งแกร่งที่สุด กับอิทธิพลต่างๆ\ซึ่งกำลังพยายามบั่นทอน Three Coins in a Fuchsbau (2012)
It was Bill Walden who championed a fledgling drone program, which has since degraded Al-Qaeda to the point of irrelevance.คือ บิล วาลเดนผู้ซึ่ง ริเิริ่มโครงการตั้งแต่แรก โครงการบินด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล ที่ซึ่งบั่นทอนกำลังของอัล-เคด้า The Choice (2012)
Few things can sap the spirit faster than sea sickness.บางอย่างสามารถบั่นทอนพลังใจได้ยิ่งกว่าการเมาเรือ Life of Pi (2012)
The bright lure of freedom diminishes your life's joy in a mad scramble for power,แสงสุกใสของอิสรภาพ บั่นทอนความสุขของชีวิต เข้าแย่งชิงกันพื่ออำนาจ The Avengers (2012)
And her friend is a crippler, and she's--และเพื่อนของเธอเป็นบั่นทอนและ she's-- Fading Gigolo (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
milk(มิลคฺ) n. น้ำนม,ของเหลวที่คล้ายน้ำนม (เช่นน้ำมะพร้าว) vt. รีดน้ำนม,รีด,ปอกลอก,บั่นทอน vi. ให้น้ำนม -Phr. (cry over spilt milk เสียใจต่อสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว), See also: milking n., Syn. tap,extract,exploit
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ
wasting(เวส'ทิง) adj. ซึ่งบั่นทอน,ทำให้เสื่อม,ทำลาย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์, See also: wastingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
reduction(n) การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top