ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

account

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -account-, *account*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(n) การคำนวณ, Syn. counting, calculation
account(n) การบรรยาย, See also: การอธิบาย, Syn. explanation
account(vi) ทำรายการบัญชี, See also: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
account(n) บัญชี, See also: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี
account(n) บัญชีเงินฝาก, See also: บัญชีธนาคาร
account(vt) พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
account(n) รายงาน, See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว, Syn. report, description
account to(phrv) ตอบคำถาม, See also: ตอบ, Syn. answer to
accountant(n) นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี
accounting(n) หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี, สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี, วิชาการทำบัญชี
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
account(n) บัญชี
account(vi) นับว่า, ถือว่า, เห็นว่า
account(vt) กำจัด, ให้เหตุผล, เป็นเหตุให้
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน, ซึ่งรับผิดชอบ, ซึ่งอธิบายได้
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี, สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้, ไม่รับผิดชอบ, แปลก, พิกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accountบัญชีผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accountบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountบัญชีผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
account agentตัวแทนเงินเชื่อ มีความหมายเหมือนกับ credit agent [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
account salesใบแจ้งการขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Account balanceยอดดุลในบัญชี [การบัญชี]
Account currentบัญชีเดินสะพัด [การบัญชี]
Account dayวันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ [การบัญชี]
Account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivableลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivable discountedลูกหนี้จากการขายลด [การบัญชี]
Account receivable financingการจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivable turnoverอัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account salesบัญชีรายละเอียดการขายสินค้า [การบัญชี]
Account statedนำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
account receivable(n) ลูกหนี้การค้า
accountability(n) ตรวจสอบได้
accountability(n) ความรับผิดชอบ
accountability(n) สามัญสำนึกในหน้าที่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was just the accountant.ผมก็แค่ทำบัญชีให้เขา Schindler's List (1993)
You didn't pay. The waiter knows me. I got an account here.คุณต้องทำงานหนักแน่ๆเลยคุณร้อยโท Hero (1992)
From what we could get, there's a kind of sort of, a mystery guy involved. We're piecing together different accounts.If I lose this chance, it may not come again Hero (1992)
We've accounted for everybody else. -That's our hero. -l didn't even notice him.พี่ค๊าบ นี่มันไม่เกินไปเหรอค๊าบ Hero (1992)
I've opened an account at the bank for Julie, and they'll pay in money from my account every week, so all that's taken care of.แม่เปิดบัญชีในชื่อจูลี่ไว้ ลูกไปเบิกใช้ได้ทุกสัปดาห์ The Cement Garden (1993)
The way we account for everything. What we share, what we don't share.เรื่องที่เราต้องทำบัญชีทุกอย่าง เราแชร์อะไร ไม่แชร์อะไร ฉันเบื่อกับมันเต็มทีแล้ว The Joy Luck Club (1993)
Leave that no-account Oogie Boogie out of this!ต้องรีบกลับมา อย่าทิ้งล่องลอยเอาไว้! The Nightmare Before Christmas (1993)
As my accountant, tell me, should I be alarmed... that the auditors are reviewing my books ? Well--แกเป็นคนทำบัญชีของฉัน... Schindler's List (1993)
This is Itzhak Stern, my accountant.เธออยากช่วยห้องพยาบาล Schindler's List (1993)
However, does not account for small unidentified object found in subject's nasal cavity..... ยืนยันว่าเหมือนคน แต่ อาจมีสรีระ ที่แปรเปลี่ยนไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถอธิบาย ได้ว่า... Deep Throat (1993)
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)
Then why would Diana Reddin's account show continuing requisitions... for Expectane components?แล้วทำไมรายการของไดอานา เรดดิน ถึงมีรายการสิ่งของ สำหรับปรุงยาเอ็กซ์เพกเทนล่ะ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountAccount for an expenditure.
accountAccrued interest will be paid into your account.
accountA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
accountA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
accountA dry spell accounts for the poor crop.
accountAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
accountAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
accountA madman is not accountable for his actions.
accountAmong natural object, there are many that we can turn to account.
accountAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
accountAnn gave an account of how she had escaped.
accountA politician must always be able to account for money he receives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ/ช(n) account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บช.(n) account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บัญชี(n) account, Example: เธอมีหน้าที่ทำบัญชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน, Thai Definition: สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีผู้ใช้[banchī phūchai] (n) EN: account  FR: compte [ m ]
รายการบัญชี[rāikān banchī] (n, exp) EN: account

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
account
accounts
account's
accounted
accounted
accountant
accountemp
accounting
accounting
accountable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
account
accounts
accounted
accountant
accounting
accountable
accountancy
accountants

WordNet (3.0)
account(n) a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services, Syn. business relationship
account(n) importance or value
account(n) a statement of recent transactions and the resulting balance, Syn. accounting, account statement
account(n) the quality of taking advantage
account(v) be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something
account(v) keep an account of, Syn. calculate
account(v) furnish a justifying analysis or explanation, Syn. answer for
accountability(n) responsibility to someone or for some activity, Syn. answerability, answerableness
accountable(adj) liable to account for one's actions
accountancy(n) the occupation of maintaining and auditing records and preparing financial reports for a business, Syn. accounting

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Account

n. [ OE. acount, account, accompt, OF. acont, fr. aconter. See Account, v. t., Count, n., 1. ] 1. A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time. [ 1913 Webster ]

A beggarly account of empty boxes. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review; as, to keep one's account at the bank. [ 1913 Webster ]

3. A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event; as, no satisfactory account has been given of these phenomena. Hence, the word is often used simply for reason, ground, consideration, motive, etc.; as, on no account, on every account, on all accounts. [ 1913 Webster ]

4. A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description; as, an account of a battle. “A laudable account of the city of London.” Howell. [ 1913 Webster ]

5. A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgment thereon. [ 1913 Webster ]

Give an account of thy stewardship. Luke xvi. 2. [ 1913 Webster ]

6. An estimate or estimation; valuation; judgment. “To stand high in your account.” Shak. [ 1913 Webster ]

7. Importance; worth; value; advantage; profit. “Men of account.” Pope. “To turn to account.” Shak. [ 1913 Webster ]


Account current, a running or continued account between two or more parties, or a statement of the particulars of such an account. --
In account with, in a relation requiring an account to be kept. --
On account of, for the sake of; by reason of; because of. --
On one's own account, for one's own interest or behalf. --
To make account, to have an opinion or expectation; to reckon. [ Obs. ] [ 1913 Webster ] This other part . . . makes account to find no slender arguments for this assertion out of those very scriptures which are commonly urged against it. Milton. [ 1913 Webster ] --
To make account of, to hold in estimation; to esteem; as, he makes small account of beauty. --
To take account of, or
to take into account
, to take into consideration; to notice. “Of their doings, God takes no account.” Milton. --
A writ of account (Law), a writ which the plaintiff brings demanding that the defendant shall render his just account, or show good cause to the contrary; -- called also an action of account. Cowell.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Narrative; narration; relation; recital; description; explanation; rehearsal. -- Account, Narrative, Narration, Recital. These words are applied to different modes of rehearsing a series of events. Account turns attention not so much to the speaker as to the fact related, and more properly applies to the report of some single event, or a group of incidents taken as whole; as, an account of a battle, of a shipwreck, etc. A narrative is a continuous story of connected incidents, such as one friend might tell to another; as, a narrative of the events of a siege, a narrative of one's life, etc. Narration is usually the same as narrative, but is sometimes used to describe the mode of relating events; as, his powers of narration are uncommonly great. Recital denotes a series of events drawn out into minute particulars, usually expressing something which peculiarly interests the feelings of the speaker; as, the recital of one's wrongs, disappointments, sufferings, etc. [ 1913 Webster ]

Account

v. i. 1. To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received. [ 1913 Webster ]

2. To render an account; to answer in judgment; -- with for; as, we must account for the use of our opportunities. [ 1913 Webster ]

3. To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; -- with for; as, idleness accounts for poverty. [ 1913 Webster ]


To account of, to esteem; to prize; to value. Now used only in the passive. “I account of her beauty.” Shak.
[ 1913 Webster ]

Newer was preaching more accounted of than in the sixteenth century. Canon Robinson. [ 1913 Webster ]

Account

v. t. [ imp. & p. p. Accounted; p. pr. & vb. n. Accounting. ] [ OE. acounten, accompten, OF. aconter, à (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to count, L. computare. See Count, v. t. ] [ 1913 Webster ]

1. To reckon; to compute; to count. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The motion of . . . the sun whereby years are accounted. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

2. To place to one's account; to put to the credit of; to assign; -- with to. [ R. ] Clarendon. [ 1913 Webster ]

3. To value, estimate, or hold in opinion; to judge or consider; to deem. [ 1913 Webster ]

Accounting that God was able to raise him up. Heb. xi. 19. [ 1913 Webster ]

4. To recount; to relate. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Accountability

n. The state of being accountable; liability to be called on to render an account; the obligation to bear the consequences for failure to perform as expected; accountableness. “The awful idea of accountability.” R. Hall.
Syn. -- answerability, answerableness [ 1913 Webster ]

Accountable

a. 1. Liable to be called on to render an account; answerable; as, every man is accountable to God for his conduct. [ 1913 Webster ]

2. Capable of being accounted for; explicable. [ R. ] [ 1913 Webster ]

True religion . . . intelligible, rational, and accountable, -- not a burden but a privilege. B. Whichcote. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Amenable; responsible; liable; answerable. [ 1913 Webster ]

Accountable ness

n. The quality or state of being accountable; accountability. [ 1913 Webster ]

Accountably

adv. In an accountable manner. [ 1913 Webster ]

Accountancy

n. The art or employment of an accountant. [ 1913 Webster ]

Accountant

n. [ Cf. F. accomptant, OF. acontant, p. pr. ] 1. One who renders account; one accountable. [ 1913 Webster ]

2. A reckoner. [ 1913 Webster ]

3. One who is skilled in, keeps, or adjusts, accounts; an officer in a public office, who has charge of the accounts. [ 1913 Webster ]


Accountatn general, the head or superintending accountant in certain public offices. Also, formerly, an officer in the English court of chancery who received the moneys paid into the court, and deposited them in the Bank of England.
[ 1913 Webster ]

Accountant

a. Accountable. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit #2,675 [Add to Longdo]
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ,   /  ] accountant; accounting #2,835 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] account #5,452 [Add to Longdo]
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ,    /   ] accountant #6,290 [Add to Longdo]
账号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ,   /  ] account; username #7,725 [Add to Longdo]
会计学[kuài jì xué, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] accounting; accountancy #40,091 [Add to Longdo]
账本[zhàng běn, ㄓㄤˋ ㄅㄣˇ,   /  ] account book #40,994 [Add to Longdo]
烂账[làn zhàng, ㄌㄢˋ ㄓㄤˋ,   /  ] accounts in a rotten state #112,407 [Add to Longdo]
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ,   /  ] account book; ledger [Add to Longdo]
帐号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ,   /  ] account number [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] TH: รายการบัญชี  EN: account

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnungsperiode { f }account period [Add to Longdo]
Abnehmer { m }account debtor [Add to Longdo]
Buchungsgebühr { f }account management fee [Add to Longdo]
Gebührenaufstellung { f }account of charges [Add to Longdo]
Geschäftsbücher { pl }account books; accounts; accounting records [Add to Longdo]
Kontaktmann { m }account executive [Add to Longdo]
Kontenabsummierung { f }account totalling [Add to Longdo]
Kontenanalyse { f }account analysis [Add to Longdo]
Kontenauswahl { f }account selection [Add to Longdo]
Kontenberechtigung { f }account authorization [Add to Longdo]
Kontenbestandsband { n }account inventory tape [Add to Longdo]
Kontenbezeichnung { f }account name [Add to Longdo]
Kontenbezeichnung { f }account title [Add to Longdo]
Kontenbildung { f }account formation [Add to Longdo]
Kontenbuchung { f }account posting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記事[きじ, kiji] (n) article; news story; report; account; (P) #60 [Add to Longdo]
アカウント[akaunto] (n) account #299 [Add to Longdo]
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters #1,249 [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] (n, vs) consideration; taking into account; (P) #2,858 [Add to Longdo]
申し立て(P);申立;申立て[もうしたて, moushitate] (n) statement; account (of something); declaration; allegation; (P) #2,877 [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n, vs, adj-na, adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) #3,025 [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n, adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) #3,559 [Add to Longdo]
会計[かいけい, kaikei] (n, adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P) #3,915 [Add to Longdo]
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り, 掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば, 掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n, n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) #4,502 [Add to Longdo]
占める[しめる, shimeru] (v1, vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P) #6,341 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
会計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing [Add to Longdo]
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability [Add to Longdo]
利用可能時間[りようしゃかのうじかん, riyoushakanoujikan] accountable time [Add to Longdo]
アカウント[あかうんと, akaunto] account [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top