ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

account

AH0 K AW1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -account-, *account*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(n) การคำนวณ, Syn. counting, calculation
account(n) การบรรยาย, See also: การอธิบาย, Syn. explanation
account(vi) ทำรายการบัญชี, See also: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
account(n) บัญชี, See also: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี
account(n) บัญชีเงินฝาก, See also: บัญชีธนาคาร
account(vt) พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
account(n) รายงาน, See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว, Syn. report, description
account to(phrv) ตอบคำถาม, See also: ตอบ, Syn. answer to
accountant(n) นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี
accounting(n) หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี, สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี, วิชาการทำบัญชี
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
account(n) บัญชี
account(vi) นับว่า, ถือว่า, เห็นว่า
account(vt) กำจัด, ให้เหตุผล, เป็นเหตุให้
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน, ซึ่งรับผิดชอบ, ซึ่งอธิบายได้
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี, สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้, ไม่รับผิดชอบ, แปลก, พิกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accountบัญชีผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accountบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountบัญชีผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
account agentตัวแทนเงินเชื่อ มีความหมายเหมือนกับ credit agent [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
account salesใบแจ้งการขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountabilityภาระรับผิดชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accountabilityภาระความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting yearปีบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Account balanceยอดดุลในบัญชี [การบัญชี]
Account currentบัญชีเดินสะพัด [การบัญชี]
Account dayวันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ [การบัญชี]
Account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivableลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivable discountedลูกหนี้จากการขายลด [การบัญชี]
Account receivable financingการจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account receivable turnoverอัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Account salesบัญชีรายละเอียดการขายสินค้า [การบัญชี]
Account statedนำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
account receivable(n) ลูกหนี้การค้า
accountability(n) ตรวจสอบได้
accountability(n) ความรับผิดชอบ
accountability(n) สามัญสำนึกในหน้าที่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like, some account exec will get up and he'll say:เช่น exec บัญชีบางส่วนจะได้รับการขึ้นและเขาจะกล่าวว่า 12 Angry Men (1957)
This accounts for the holes dug all over and the poor condition of the find.และเป็นต้นเหตุของหลุมที่ถูกขุดไปทั่วๆแบร์โร และสภาวะที่เสื่อมโทรมของการค้นพบ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The Antiterrorist Act will remain on the statutes but on no account is Gandhi to be arrested.กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายยังใช้อยู่ แต่ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะจับเขาได้ Gandhi (1982)
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี? Idemo dalje (1982)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
Which might account for his panicking into error.เลยทำให้เขาตื่นตระหนก จนทำผิดพลาด The Princess Bride (1987)
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้ The Russia House (1990)
You didn't pay. The waiter knows me. I got an account here.คุณต้องทำงานหนักแน่ๆเลยคุณร้อยโท Hero (1992)
I've opened an account at the bank for Julie, and they'll pay in money from my account every week, so all that's taken care of.แม่เปิดบัญชีในชื่อจูลี่ไว้ ลูกไปเบิกใช้ได้ทุกสัปดาห์ The Cement Garden (1993)
The way we account for everything. What we share, what we don't share.เรื่องที่เราต้องทำบัญชีทุกอย่าง เราแชร์อะไร ไม่แชร์อะไร ฉันเบื่อกับมันเต็มทีแล้ว The Joy Luck Club (1993)
However, does not account for small unidentified object found in subject's nasal cavity..... ยืนยันว่าเหมือนคน แต่ อาจมีสรีระ ที่แปรเปลี่ยนไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถอธิบาย ได้ว่า... Deep Throat (1993)
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountAccount for an expenditure.
accountAccrued interest will be paid into your account.
accountA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
accountA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
accountA dry spell accounts for the poor crop.
accountAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
accountAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
accountA madman is not accountable for his actions.
accountAmong natural object, there are many that we can turn to account.
accountAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
accountAnn gave an account of how she had escaped.
accountA politician must always be able to account for money he receives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ/ช(n) account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บช.(n) accounting section, Syn. แผนกบัญชี
บช.(n) account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บัญชีกระแสรายวัน(n) account current, See also: A/C
สมุห์บัญชี(n) accountant, Example: บริษัทต้องการรับสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์ประจำที่สาธุประดิษฐ์, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สมุหบัญชี(n) chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สมุดบัญชี(n) account book, Example: เขาฉีกสมุดบัญชีออกไปหลายใบ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดที่ลงรายการต่างๆ
บัญชี(n) account, Example: เธอมีหน้าที่ทำบัญชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน, Thai Definition: สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
บัญชี(n) account book, Syn. สมุดบัญชี, Example: เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน
การบัญชี(n) accountancy, Example: เขาทำงานอยู่ฝ่ายการบัญชี, Thai Definition: ระบบการจัดการและควบคุมบัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
บัญชี[banchī] (n) EN: account ; account book  FR: compte [ m ] ; livre de compte [ m ]
บัญชีเชื่อ[banchī cheūa] (n, exp) EN: charge account ; accounts payable
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีเจ้าหนี้[banchī jaonī] (n, exp) EN: accounts payable
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บัญชีการเงิน[banchī kānngoen] (n, exp) EN: financial accounting
บัญชีขาย[banchī khāi] (n, exp) EN: sales account
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีลูกค้า[banchī lūkkhā] (n, exp) EN: customers' accounts

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCOUNT AH0 K AW1 N T
ACCOUNTS AH0 K AW1 N T S
ACCOUNT'S AH0 K AW1 N T S
ACCOUNTED AH0 K AW1 N T IH0 D
ACCOUNTING AH0 K AW1 N T IH0 NG
ACCOUNTING AH0 K AW1 N IH0 NG
ACCOUNTANT AH0 K AW1 N T AH0 N T
ACCOUNTEMP AH0 K AW1 N T EH2 M P
ACCOUNTANTS AH0 K AW1 N T AH0 N T S
ACCOUNTANCY AH0 K AW1 N T AH0 N T S IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
account (v) ˈəkˈaunt (@1 k au1 n t)
accounts (v) ˈəkˈaunts (@1 k au1 n t s)
accounted (v) ˈəkˈauntɪd (@1 k au1 n t i d)
accountant (n) ˈəkˈauntənt (@1 k au1 n t @ n t)
accounting (v) ˈəkˈauntɪŋ (@1 k au1 n t i ng)
accountable (j) ˈəkˈountəbl (@1 k ou1 n t @ b l)
accountancy (n) ˈəkˈauntənsiː (@1 k au1 n t @ n s ii)
accountants (n) ˈəkˈauntənts (@1 k au1 n t @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit #2,675 [Add to Longdo]
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, / ] accountant; accounting #2,835 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] account #5,452 [Add to Longdo]
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] accountant #6,290 [Add to Longdo]
账号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account; username #7,725 [Add to Longdo]
会计学[kuài jì xué, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] accounting; accountancy #40,091 [Add to Longdo]
账本[zhàng běn, ㄓㄤˋ ㄅㄣˇ, / ] account book #40,994 [Add to Longdo]
烂账[làn zhàng, ㄌㄢˋ ㄓㄤˋ, / ] accounts in a rotten state #112,407 [Add to Longdo]
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] account book; ledger [Add to Longdo]
帐号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account number [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] TH: รายการบัญชี  EN: account

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnungsperiode { f }account period [Add to Longdo]
Abnehmer { m }account debtor [Add to Longdo]
Buchungsgebühr { f }account management fee [Add to Longdo]
Gebührenaufstellung { f }account of charges [Add to Longdo]
Geschäftsbücher { pl }account books; accounts; accounting records [Add to Longdo]
Kontaktmann { m }account executive [Add to Longdo]
Kontenabsummierung { f }account totalling [Add to Longdo]
Kontenanalyse { f }account analysis [Add to Longdo]
Kontenauswahl { f }account selection [Add to Longdo]
Kontenberechtigung { f }account authorization [Add to Longdo]
Kontenbestandsband { n }account inventory tape [Add to Longdo]
Kontenbezeichnung { f }account name [Add to Longdo]
Kontenbezeichnung { f }account title [Add to Longdo]
Kontenbildung { f }account formation [Add to Longdo]
Kontenbuchung { f }account posting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記事[きじ, kiji] (n) article; news story; report; account; (P) #60 [Add to Longdo]
アカウント[akaunto] (n) account #299 [Add to Longdo]
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters #1,249 [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] (n, vs) consideration; taking into account; (P) #2,858 [Add to Longdo]
申し立て(P);申立;申立て[もうしたて, moushitate] (n) statement; account (of something); declaration; allegation; (P) #2,877 [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n, vs, adj-na, adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) #3,025 [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n, adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) #3,559 [Add to Longdo]
会計[かいけい, kaikei] (n, adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P) #3,915 [Add to Longdo]
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り, 掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば, 掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n, n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) #4,502 [Add to Longdo]
占める[しめる, shimeru] (v1, vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P) #6,341 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
会計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing [Add to Longdo]
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability [Add to Longdo]
利用可能時間[りようしゃかのうじかん, riyoushakanoujikan] accountable time [Add to Longdo]
アカウント[あかうんと, akaunto] account [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top