ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อสังหาริมทรัพย์

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อสังหาริมทรัพย์-, *อสังหาริมทรัพย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสังหาริมทรัพย์[N] immovable property, See also: real property, real estate, Ant. สังหาริมทรัพย์, Example: นิรุตเอาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดไปจำนำกับธนาคาร, Thai definition: ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
อสังหาริมทรัพย์[N] immovable property, See also: real property, real estate, Ant. สังหาริมทรัพย์, Example: นักลงทุนในฮ่องกงเตรียมที่จะลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ชั้นดีในประเทศไทย, Thai definition: ทรัพย์ที่นำไปไม่ได้ คือ ทรัพย์ที่ติดกับที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อสังหาริมทรัพย์น. ทรัพย์ที่นำไปไม่ได้ คือ ทรัพย์ที่ติดกับที่ เช่น ที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย, คู่กับ สังหาริมทรัพย์.
โบราณสถานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
realtyอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate, realอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate, realอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things realอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ real property] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real propertyอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immovable property; immovablesอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immovables; immovable propertyอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immeuble (Fr.)อสังหาริมทรัพย์ [ดู immovables, immovable property, real estate, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Real propertyอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real property and taxationอสังหาริมทรัพย์และภาษีอากร [TU Subject Heading]
Estateอสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It goes all around the estate.มันไปทั่วอสังหาริมทรัพย์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
This is yours, Johnny. This estate.นี้เป็นของคุณจอห์นนี่ อสังหาริมทรัพย์นี้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Are you, uh... buying property over there?คุณเอ่อ ... ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นั่น? The Russia House (1990)
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง The Birdcage (1996)
The real estate values plummeted, and the town nearly went bankrupt.ค่าอสังหาริมทรัพย์ดิ่ง และเมืองที่เกือบล้มละลาย Dante's Peak (1997)
And my mom sells real estate. Part-time.และแม่ฉันค้าอสังหาริมทรัพย์ พาร์ทไทม์ Brokedown Palace (1999)
We'll let her understand it gradually. Maybe do some real estate shopping--ค่อยๆ อธิบายให้เธอเข้าใจ อาจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แถวนั้นไปด้วย Primer (2004)
My father managed his estate.พ่อผมเคยเป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ของเขา Pride & Prejudice (2005)
- So now you're doing real estate?- นี่นายทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรอะ Four Brothers (2005)
Your real estate took a bad turn and it's worth nothing.อสังหาริมทรัพย์ของคุณก็กำลังแย่ มันกำลังจะไม่มีค่า Art of Seduction (2005)
It's information for you about the real estate at Yeoju.มันเป็นข้อมูลของ คุณเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ เยจู My Wife Is a Gangster 3 (2006)
we at cicero realty would like look,i told you it's not a good time!พวกเราที่ซิเซโรอสังหาริมทรัพย์อยากจะ นี่,ฉันบอกแล้วไงว่าตอนนี้ไม่สะดวก! The Kids Are Alright (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freehold[N] อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น
land[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดิน, Syn. real estate
property[N] ที่ดิน, See also: อสังหาริมทรัพย์, Syn. estate, ranch, yard
real estate[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. lands, real property
realty[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. estate, property, real estate
tenement[N] อสังหาริมทรัพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
tenement(เทน'นะเมินทฺ) n. บ้านอยู่อาศัย,ส่วนของบ้านที่ให้เช่าอยู่อาศัย,อสังหาริมทรัพย์, See also: tenemental, tenementary adj. tenemented adj., Syn. swelling house
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
realty(n) อสังหาริมทรัพย์,หลักทรัพย์
tenement(n) บ้านเช่า,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top