ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -計-, *計*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[計, jì, ㄐㄧˋ] to calculate, to count; to plan, to reckon; plot, scheme
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,238

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧˋ, / ] to calculate; to compute; to count; reckon; ruse; to plan; surname Ji, #2,124 [Add to Longdo]
设计[shè jì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] plan; design; to design; to plan, #384 [Add to Longdo]
计划[jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] plan; project; program; to plan; to map out, #433 [Add to Longdo]
统计[tǒng jì, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] statistics, #962 [Add to Longdo]
预计[yù jì, ㄩˋ ㄐㄧˋ, / ] to forecast; predict; to estimate, #1,240 [Add to Longdo]
计算[jì suàn, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to count; to calculate; to compute, #1,525 [Add to Longdo]
估计[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] estimate; reckon, #1,617 [Add to Longdo]
审计[shěn jì, ㄕㄣˇ ㄐㄧˋ, / ] to audit; to examine finances, #1,734 [Add to Longdo]
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator, #2,761 [Add to Longdo]
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, / ] accountant; accounting, #2,835 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けいかく, keikaku] (n) แผน,โครงการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
[けいかく, keikaku] Thai: โปรแกรม English: program
[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule
[けいかく, keikaku] Thai: โปรเจค
[はかる, hakaru] Thai: วัด English: to measure

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n,n-suf) (1) plan; (2) meter; measuring device; (pref) (3) (in) total; total (of); (P) [Add to Longdo]
らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition [Add to Longdo]
らう[はからう, hakarau] (v5u,vt) to manage; to arrange; to talk over; to dispose of [Add to Longdo]
られる[はかられる, hakarareru] (v1) to be taken in [Add to Longdo]
り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P) [Add to Longdo]
る(P);測る(P);量る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P) [Add to Longdo]
[けいかく, keikaku] (n,vs) plan; project; schedule; scheme; program; programme; (P) [Add to Longdo]
画を実行する[けいかくをじっこうする, keikakuwojikkousuru] (exp,vs-i) to carry out a scheme [Add to Longdo]
画を進める[けいかくをすすめる, keikakuwosusumeru] (exp,v1) to carry a plan forward [Add to Longdo]
画を立てる[けいかくをたてる, keikakuwotateru] (exp,v1) to make plans [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時は正確ですか」「いいえ、1日に10分も進むんです」 [M]
He denied knowing anything about their plans.「彼らの画については何も知りません」と彼は言った。
"Did she by a watch?" "Yes, she bought one."「彼女は時を買いましたか」「ええ、買いました」
See that dinner is ready by ten.10時までに夕食の準備をしておくように取りらいなさい。
The sum of 12, 24, 7 and 11 is 54.12と24と7と11の合は54です。
A new dictionary has been projected.1冊の新しい辞書の発行が画されている。
Ten million yen will be ample for the project.1千万円あればその画には十分だろう。
I'll see to it that you have a raise after the first year.1年たったらあなたが昇給するように取りらいましょう。
The sum of two plus three plus four is nine.2と3と4の合は9だ。
The two companies plan to unite.2社は合併を画している。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生産されたすべての商品とサービスの市場価値の総額として算される。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税金の算となるとからきし駄目だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scarcely shall we as guests attend any court of his![CN] ...估我們以後沒什麼機會參加他舉辦的什麼宴會了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I never knew what they could do[JA] り知れない その魔力 Detour (1945)
No foolin, boys.[CN] 夥們,別開玩笑了。 Applause (1929)
Doesn't it mean anything to you that you're busting up all our plans.[JA] 僕らの画を ぶち壊す気かい? Detour (1945)
Sorry, pal. Closing time.[CN] 對不起,夥,我們打烊了 Applause (1929)
Take it easy, boys.[CN] 夥們,悠著點。 Applause (1929)
Hey, boys, don't forget. At the conclusion of tonight's performance...[CN] 嘿,夥們,別忘了 在今晚演出結束時... Applause (1929)
Hi, fellas.[CN] 嗨 伙 Police Academy (1984)
Some one has stolen my watch.[JA] 時を盗まれた Sherlock Jr. (1924)
- Don't worry about me.[JA] - 余な心配をするな And Then There Were None (1945)
I. Goldman Co.[JA] "懐中時 4ドル" Sherlock Jr. (1924)
A high silk hat and a silver cane A watch of gold with a diamond chain[JA] 金時にダイヤの鎖も ばっちり Pinocchio (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule [Add to Longdo]
画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown [Add to Longdo]
画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]
算可能性[けいさんかのうせい, keisankanousei] computability [Add to Longdo]
算器[けいさんき, keisanki] calculator [Add to Longdo]
算機[けいさんき, keisanki] computer, calculator [Add to Longdo]
算機の語[けいさんきのご, keisankinogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] Messen, Plan, Summe [Add to Longdo]
らう[はからう, hakarau] verfahren, vorgehen, behandeln [Add to Longdo]
[はかる, hakaru] messen, rechnen [Add to Longdo]
[けいかく, keikaku] Plan, Entwurf, Absicht [Add to Longdo]
[けいりゃく, keiryaku] -Plan, _List, Raenke [Add to Longdo]
[けいさん, keisan] Rechnung, Berechnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top