ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

state

S T EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -state-, *state*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>
financial statement(n) งบการเงิน
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Syn. financial statement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
state(n) สภาพ, See also: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance, situation
state(vt) บอกกล่าว, See also: แถลง, กล่าว
stately(adj) สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant
stately(adj) โอ่อ่า, See also: ใหญ่โต, Syn. majestic, grand
statehood(n) การเป็นมลรัฐ
stateless(n) ไร้สัญชาติ
statement(n) แถลงการณ์, See also: คำแถลง, ถ้อยแถลง, Syn. declaration, remark, assertion
statesman(n) รัฐบุรุษ
statehouse(n) อาคารรัฐสภาของมลรัฐ
statesmanly(adv) อย่างรัฐบุรุษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
state(สเทท) n. สภาพ, สถานการณ์, ฐานะ, ลักษณะ, อาการ, สภาพทางอารมณ์, อารมณ์, มลรัฐ, รัฐ, ประเทศ, กิจการของรัฐ, กิจการปกครอง vt. กล่าว, แถลง, แจ้ง, กำหนด, สาธยาย, สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่, เกี่ยวกับราชการ, เกี่ยวกับพิธี, เกี่ยวกับรัฐ
stated(สเท'ทิด) adj. กำหนดไว้, แน่นอน, ไม่เปลี่ยนแปลง, แถลงไว้, ประกาศไว้, ยอมรับ, เป็นทางการ
statehood(สเทท'ฮูด) n. ความเป็นมลรัฐ, สถานภาพที่เป็นมลรัฐ
statehouse(สเทท'เฮาซฺ) n. อาคารรัฐสภาของมลรัฐ, เมืองหลวงของมลรัฐ
stateless(สเทท'ลิส) adj. ไร้สัญชาติ
stately(สเทท'ลี) adj., adv. ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, มีเกียรติสูงส่ง, สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic, elegant, slow
statement(สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง, ถ้อยแถลง, การแถลง, การบรรยาย, รายงานการเงิน, งบดุล, บัญชีการเงิน., Syn. assertion
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ, นักการเมือง, ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
aloha stateมลรัฐฮาวาย
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)

English-Thai: Nontri Dictionary
state(adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่, ซึ่งมีพิธีรีตอง, ของรัฐ
state(vt) แจ้ง, เล่า, แถลง, กล่าว, สาธยาย, กำหนด
stateliness(n) ความสง่าผ่าเผย, ความโอ่อ่า, ความยิ่งใหญ่
stately(adj) สง่าผ่าเผย, โอ่อ่า, ยิ่งใหญ่
statement(n) คำกล่าว, การบอกเล่า, รายงาน, คำแถลง, การบรรยาย
stateroom(n) ห้องพิธี, ห้องส่วนตัว, ห้องนอน, ท้องพระโรง
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง, ผู้ละทิ้งศาสนา
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน, ประเทศกันชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
state๑. รัฐ, ประเทศ๒. สถานะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stateรัฐ, ประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
state๑. รัฐ, ประเทศ, มลรัฐ (สหรัฐอเมริกา)๒. สถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stateสถานะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
state collective farmนารวมของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state council๑. สภาแห่งรัฐ๒. สภารัฐมนตรี (จีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state councilสภามลรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
State Departmentกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state diagramแผนภาพสถานะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stateสถานะของสาร, ความเป็นอยู่ของสารนั้น ๆ มีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
State aidความช่วยเหลือของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
State Banquetงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประมุขของรัฐผู้รับจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของรัฐผู้มาเยือน สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประมุขของรัฐผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ประมุขของรัฐผู้รับ เรียกว่า Return Banquet [การทูต]
State economic enterpriseรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State enterpriseรัฐวิสาหกิจ [การบัญชี]
State of groundสภาพพื้นดิน [อุตุนิยมวิทยา]
state of matterสถานะของสสาร, สภาวะของสสารซึ่งอาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สอย่างใดอย่างหนึ่งที่อุณหภูมิและความดันหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
State of residenceรัฐถิ่นที่อยู่ [การทูต]
State of seaภาวะทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
State Peace and Development Councilสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของพม่าในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC - State Law and Order Restoration Council) อันเป็น กลุ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 18 กันยายน 2531 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า การเข้ายึดอำนาจรัฐในครั้งนั้นเป็นไปอย่างนองเลือดและคณะทหารดังกล่าวได้ให้ สัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 SLORC กลับปฏิเสธที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่พรรค National League for Democracy (NLD) และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 SLORC ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
state of the art(n) ความทันสมัย, ทันสมัย
state of the art(adj) - ศาสตร์แห่งศิลป์ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนา ที่ล้ำสมัยและมีคุณค่าที่จะแยกแยะจากสิ่งอื่น ๆ ทั่วไปในปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่จะมักจะนำไปใช้กับนามอะไรก็ได้ที่ต้องถูก "พัฒนาขึ้น" เช่นการบินไทยชอบใช้คำว่า The state-of-the-art inflight entertainment system. - ล่าสุด ส่วนใหญ่จะใช้กับ เทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เป็นต้น, Syn. lastest
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv) ไทย (TH)
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv) ไทย (TH)
stated capitalค่าทุนเรือนหุ้น
stateside(adv) ไปยังสหรัฐอเมริกา
statewide(adj) ครอบคลุมทั้งรัฐ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
It's a normal state of affairs with him.มันเป็นสภาวะปกติของกิจการกับเขา 12 Angry Men (1957)
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย 12 Angry Men (1957)
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father.ผมคิดว่าเราสามารถสมมติเด็กวิ่งออกมาในสถานะของความหวาดกลัวที่มีเพียงแค่ฆ่าพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
# In the state I'm inในฐานะฉันอยู่ใน Help! (1965)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wanted in 15 counties of this state the condemned standing before us...มีประกาศจับจาก 15 เขตในรัฐนี้... ...ผู้ต้องหาที่ยืนตรงหน้าเรา... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
Gentlemen, affairs of state must take precedent over the affairs of state.ผมต้องไปปฎิบัติภารกิจต่อ Blazing Saddles (1974)
Welcome to the base. State your business.ยินดีต้อนรับสู่ฐาน แจ้งธุระของเธอมา The Little Prince (1974)
I wanna go AP and UPI. I want to get on the state wire services.ผมอยากได้สํานักข่าวเอพีกับยูพีไอ เเล้วกระจายข่าวทั่วประเทศ Jaws (1975)
A man whom the President of the United States once called "God's own quarterback."คนที่ท่านปธน.เคยเรียกเขาว่า... ควอเตอร์แบ็คของพระเจ้า Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stateAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
stateA devastating earthquake hit the state capital.
stateAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
stateAfter her graduation from college, she went over to the United States.
stateAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
stateA government official's stately mansion was looted.
stateAmericans pay both federal taxes and state taxes.
stateAn Englishman is an alien in the United States.
stateAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
stateA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
stateAs a matter of fact, he's going to the states.
stateAs a parent I was in a truly pitiable state.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยงานรัฐ(n) state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count Unit: หน่วยงาน
มลรัฐ(n) state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count Unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หน่วยงานราชการ(n) government sector, See also: state sector, Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล, Count Unit: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
สภาพเศรษฐกิจ(n) state of economy, Syn. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม(n) state of society
สภาวะ(n) state, See also: condition, Syn. ภาวะ, สถานการณ์, สภาพ, สภาพการณ์
ภาวะสงคราม(n) state of war, Example: เรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางในภาวะสงครามจะถูกตรวจค้นและยึดบริษัท หากไม่มีเอกสารใบอนุญาตการเดินเรือ, Thai Definition: ช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบกัน
แถลงการณ์(v) state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai Definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ภาวะ(n) condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถาน(n) status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[aētthāthīn = aēsthāthīn] (n) EN: astatine  FR: astate [ m ]
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
อาการ[ākān] (n) EN: state ; condition ; manner  FR: état (de santé) [ m ] ; condition (de santé) [ f ]
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [ f ] ; immeubles [ mpl ]
แบ่งมรดก[baeng møradok] (v, exp) EN: divide an estate
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
ใบรับเงินเดือน[bairap ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary statement ; pay slip  FR: fiche de salaire [ f ] ; bulletin de paie/paye [ m ]
บ้านจัดสรร[bānjatsan] (n) EN: housing development ; housing estate  FR: développement immobilier [ m ]
บ้านเมือง[bānmeūang] (n) EN: country ; state ; nation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STATE S T EY1 T
STATER S T EY1 T ER0
STATES S T EY1 T S
STATED S T EY1 T IH0 D
STATEN S T AE1 T AH0 N
STATELY S T EY1 T L IY0
STATERS S T EY1 T ER0 Z
STATES' S T EY1 T S
STATE'S S T EY1 T S
STATER'S S T EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
state (v) stˈɛɪt (s t ei1 t)
Staten (n) stˈætən (s t a1 t @ n)
stated (v) stˈɛɪtɪd (s t ei1 t i d)
states (v) stˈɛɪts (s t ei1 t s)
stately (j) stˈɛɪtliː (s t ei1 t l ii)
statewide (n) stˈɛɪtwaɪd (s t ei1 t w ai d)
Stateside (n) stˈɛɪtsaɪd (s t ei1 t s ai d)
stateless (j) stˈɛɪtləs (s t ei1 t l @ s)
statelier (j) stˈɛɪtlɪəʳr (s t ei1 t l i@ r)
statement (n) stˈɛɪtmənt (s t ei1 t m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
状态[zhuàng tài, ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] state of affairs; state; mode #880 [Add to Longdo]
国务院[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] State Council (PRC); State Department (USA) #1,772 [Add to Longdo]
声明[shēng míng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] statement; declaration #2,253 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] statesman; vassal; courtier; minister; official #3,968 [Add to Longdo]
发言[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] statement; utterance #4,111 [Add to Longdo]
病情[bìng qíng, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, ] state of an illness; patient's condition #4,238 [Add to Longdo]
广电[guǎng diàn, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播电影电视总局 #8,097 [Add to Longdo]
国营[guó yíng, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄥˊ, / ] state-run (company etc); nationalized #8,203 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] state in detail; strand; thread #11,196 [Add to Longdo]
庄严[zhuāng yán, ㄓㄨㄤ ㄧㄢˊ, / ] stately #12,642 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausnahmezustand { m } | Ausnahmezustände { pl }state of emergency | states of emergency [Add to Longdo]
Außenministerium { n }State Department [ Am. ] [Add to Longdo]
Bauzustand { m }state of construction [Add to Longdo]
Belagerungszustand { m } | Belagerungszustände { pl }state of siege | states of siege [Add to Longdo]
Bescherung { f }state of affairs [Add to Longdo]
Betriebsbereitschaft { f }state of readiness [Add to Longdo]
Geistesverfassung { f } | Geistesverfassungen { pl }state of mind | states of mind [Add to Longdo]
Gesundheitszustand { m }state of health [Add to Longdo]
Justizminister { m } eines Bundesstaates der USAState Attorney General [Add to Longdo]
Karosse { f } | Karossen { pl }state coach | state coaches [Add to Longdo]
Kenntnisstand { m }state of knowledge; state of information [Add to Longdo]
Kriegszustand { m } | im Kriegszustandstate of war | at war [Add to Longdo]
Landesbibliothek { f }state library [Add to Longdo]
Rechtsstaat { m }state under the rule of law [Add to Longdo]
Schwächezustand { m }state of weakness; weak condition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) #117 [Add to Longdo]
州(P);洲[しゅう, shuu] (n) (1) state; province; county (UK); department (of ancient China); (2) continent; (suf) (3) (arch) (after someone's name) dear; (P) #129 [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
形;態[なり, nari] (n, adj-no) (uk) (See なりに) style; way; shape; form; appearance; state #296 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) #391 [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n, vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) #450 [Add to Longdo]
体;態[てい, tei] (n) appearance; air; condition; state; form #521 [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] (n, vs, adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) #612 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
ステートメント[すてーとめんと, sute-tomento] statement [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
ポロジ状態要素[ポロジじょうたいようそ, poroji joutaiyouso] topology state element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 State \State\ (st[=a]t), n. [OE. stat, OF. estat, F. ['e]tat,
   fr. L. status a standing, position, fr. stare, statum, to
   stand. See {Stand}, and cf. {Estate}, {Status}.]
   1. The circumstances or condition of a being or thing at any
    given time.
    [1913 Webster]
 
       State is a term nearly synonymous with "mode," but
       of a meaning more extensive, and is not exclusively
       limited to the mutable and contingent. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Declare the past and present state of things.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Keep the state of the question in your eye. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Rank; condition; quality; as, the state of honor.
    [1913 Webster]
 
       Thy honor, state, and seat is due to me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Condition of prosperity or grandeur; wealthy or prosperous
    circumstances; social importance.
    [1913 Webster]
 
       She instructed him how he should keep state, and yet
       with a modest sense of his misfortunes. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Can this imperious lord forget to reign,
       Quit all his state, descend, and serve again?
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Appearance of grandeur or dignity; pomp.
    [1913 Webster]
 
       Where least of state there most of love is shown.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. A chair with a canopy above it, often standing on a dais;
    a seat of dignity; also, the canopy itself. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His high throne, . . . under state
       Of richest texture spread.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When he went to court, he used to kick away the
       state, and sit down by his prince cheek by jowl.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. Estate; possession. [Obs.] --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       Your state, my lord, again is yours. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   7. A person of high rank. [Obs.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   8. Any body of men united by profession, or constituting a
    community of a particular character; as, the civil and
    ecclesiastical states, or the lords spiritual and temporal
    and the commons, in Great Britain. Cf. {Estate}, n., 6.
    [1913 Webster]
 
   9. The principal persons in a government.
    [1913 Webster]
 
       The bold design
       Pleased highly those infernal states. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. The bodies that constitute the legislature of a country;
     as, the States-general of Holland.
     [1913 Webster]
 
   11. A form of government which is not monarchial, as a
     republic. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        Well monarchies may own religion's name,
        But states are atheists in their very fame.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. A political body, or body politic; the whole body of
     people who are united under one government, whatever may
     be the form of the government; a nation.
     [1913 Webster]
 
        Municipal law is a rule of conduct prescribed by
        the supreme power in a state.    --Blackstone.
     [1913 Webster]
 
        The Puritans in the reign of Mary, driven from
        their homes, sought an asylum in Geneva, where they
        found a state without a king, and a church without
        a bishop.              --R. Choate.
     [1913 Webster]
 
   13. In the United States, one of the commonwealths, or bodies
     politic, the people of which make up the body of the
     nation, and which, under the national constitution, stand
     in certain specified relations with the national
     government, and are invested, as commonwealths, with full
     power in their several spheres over all matters not
     expressly inhibited.
     [1913 Webster]
 
   Note: The term State, in its technical sense, is used in
      distinction from the federal system, i. e., the
      government of the United States.
      [1913 Webster]
 
   14. Highest and stationary condition, as that of maturity
     between growth and decline, or as that of crisis between
     the increase and the abating of a disease; height; acme.
     [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   Note: When state is joined with another word, or used
      adjectively, it denotes public, or what belongs to the
      community or body politic, or to the government; also,
      what belongs to the States severally in the American
      Union; as, state affairs; state policy; State laws of
      Iowa.
      [1913 Webster]
 
   {Nascent state}. (Chem.) See under {Nascent}.
 
   {Secretary of state}. See {Secretary}, n., 3.
 
   {State barge}a royal barge, or a barge belonging to a
    government.
 
   {State bed}, an elaborately carved or decorated bed.
 
   {State carriage}, a highly decorated carriage for officials
    going in state, or taking part in public processions.
 
   {State paper}, an official paper relating to the interests or
    government of a state. --Jay.
 
   {State prison}, a public prison or penitentiary; -- called
    also {State's prison}.
 
   {State prisoner}, one in confinement, or under arrest, for a
    political offense.
 
   {State rights}, or {States' rights}, the rights of the
    several independent States, as distinguished from the
    rights of the Federal government. It has been a question
    as to what rights have been vested in the general
    government. [U.S.]
 
   {State's evidence}. See {Probator}, 2, and under {Evidence}.
    
 
   {State sword}, a sword used on state occasions, being borne
    before a sovereign by an attendant of high rank.
 
   {State trial}, a trial of a person for a political offense.
    
 
   {States of the Church}. See under {Ecclesiastical}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {State}, {Situation}, {Condition}.
 
   Usage: State is the generic term, and denotes in general the
      mode in which a thing stands or exists. The situation
      of a thing is its state in reference to external
      objects and influences; its condition is its internal
      state, or what it is in itself considered. Our
      situation is good or bad as outward things bear
      favorably or unfavorably upon us; our condition is
      good or bad according to the state we are actually in
      as respects our persons, families, property, and other
      things which comprise our sources of enjoyment.
      [1913 Webster]
 
         I do not, brother,
         Infer as if I thought my sister's state
         Secure without all doubt or controversy.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         We hoped to enjoy with ease what, in our
         situation, might be called the luxuries of life.
                          --Cook.
      [1913 Webster]
 
         And, O, what man's condition can be worse
         Than his whom plenty starves and blessings
         curse?              --Cowley.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 State \State\ (st[=a]t), a.
   1. Stately. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the state, or body politic; public.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 State \State\, v. t. [imp. & p. p. {Stated}; p. pr. & vb. n.
   {Stating}.]
   1. To set; to settle; to establish. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I myself, though meanest stated,
       And in court now almost hated.    --Wither.
    [1913 Webster]
 
       Who calls the council, states the certain day.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To express the particulars of; to set down in detail or in
    gross; to represent fully in words; to narrate; to recite;
    as, to state the facts of a case, one's opinion, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To state it}. To assume state or dignity. [Obs.] "Rarely
    dressed up, and taught to state it." --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 State \State\, n.
   A statement; also, a document containing a statement. [R.]
   --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argillaceous \Ar`gil*la"ceous\, a. [L. argillaceus, fr.
   argilla.]
   Of the nature of clay; consisting of, or containing, argil or
   clay; clayey.
   [1913 Webster]
 
   {Argillaceous sandstone} (Geol.), a sandstone containing much
    clay.
 
   {Argillaceous iron ore}, the clay ironstone.
 
   {Argillaceous schist} or {state}. See {Argillite}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 state
   n 1: the territory occupied by one of the constituent
      administrative districts of a nation; "his state is in the
      deep south" [syn: {state}, {province}]
   2: the way something is with respect to its main attributes;
     "the current state of knowledge"; "his state of health"; "in
     a weak financial state"
   3: the group of people comprising the government of a sovereign
     state; "the state has lowered its income tax"
   4: a politically organized body of people under a single
     government; "the state has elected a new president"; "African
     nations"; "students who had come to the nation's capitol";
     "the country's largest manufacturer"; "an industrialized
     land" [syn: {state}, {nation}, {country}, {land},
     {commonwealth}, {res publica}, {body politic}]
   5: (chemistry) the three traditional states of matter are solids
     (fixed shape and volume) and liquids (fixed volume and shaped
     by the container) and gases (filling the container); "the
     solid state of water is called ice" [syn: {state of matter},
     {state}]
   6: a state of depression or agitation; "he was in such a state
     you just couldn't reason with him"
   7: the territory occupied by a nation; "he returned to the land
     of his birth"; "he visited several European countries" [syn:
     {country}, {state}, {land}]
   8: the federal department in the United States that sets and
     maintains foreign policies; "the Department of State was
     created in 1789" [syn: {Department of State}, {United States
     Department of State}, {State Department}, {State}, {DoS}]
   v 1: express in words; "He said that he wanted to marry her";
      "tell me what is bothering you"; "state your opinion";
      "state your name" [syn: {state}, {say}, {tell}]
   2: put before; "I submit to you that the accused is guilty"
     [syn: {submit}, {state}, {put forward}, {posit}]
   3: indicate through a symbol, formula, etc.; "Can you express
     this distance in kilometers?" [syn: {express}, {state}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 state
  n.
 
   1. Condition, situation. ?What's the state of your latest hack?? ?It's
   winning away.? ?The system tried to read and write the disk simultaneously
   and got into a totally {wedged} state.? The standard question ?What's your
   state?? means ?What are you doing?? or ?What are you about to do?? Typical
   answers are ?about to gronk out?, or ?hungry?. Another standard question is
   ?What's the state of the world??, meaning ?What's new?? or ?What's going
   on??. The more terse and humorous way of asking these questions would be
   ?State-p??. Another way of phrasing the first question under sense 1 would
   be ?state-p latest hack??.
 
   2. Information being maintained in non-permanent memory (electronic or
   human).
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top