ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -背-, *背*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[背, bèi, ㄅㄟˋ] back, backside; to betray, to violate
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 787

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēi, ㄅㄟ, / ] carry on one's back, #1,853 [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] to be burdened; to carry on the back or shoulder, #1,853 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] the back of a body or object; to turn one's back; to hide something from; to learn by heart; to recite from memory, #1,853 [Add to Longdo]
[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, ] background; backdrop, #2,062 [Add to Longdo]
[bèi hòu, ㄅㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] behind; at the back; in the rear; behind sb's back, #2,529 [Add to Longdo]
[wéi bèi, ㄨㄟˊ ㄅㄟˋ, / ] to violate; to be contrary to, #7,694 [Add to Longdo]
[bèi yǐng, ㄅㄟˋ ㄧㄥˇ, ] a view of sb's back; a figure viewed from behind, #8,080 [Add to Longdo]
[bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ, ] betray; forsake, #8,287 [Add to Longdo]
[bèi xīn, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] a sleeveless garment, #10,739 [Add to Longdo]
[bēi bāo, ㄅㄟ ㄅㄠ, ] knapsack; rucksack; infantry pack; field pack; blanket roll, #10,796 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はいとく, haitoku] การไม่ซื่อสัตย์ ความเสื่อมทราม
[せい, sei] ส่วนสูง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);脊[せい, sei] (n) (1) back; spine; (2) reverse; rear side; (3) height; (4) ridge (of a mountain); (P) [Add to Longdo]
(P);脊[せい, sei] (n) height; stature; (P) [Add to Longdo]
が高い[せがたかい, segatakai] (exp,adj-i) (See の高い) (ant [Add to Longdo]
が伸びる[せがのびる, seganobiru] (exp,v1) to grow taller (of people) [Add to Longdo]
が低い[せがひくい, segahikui] (exp,adj-i) (See の低い) (ant [Add to Longdo]
が立つ[せがたつ, segatatsu] (exp,v5t) to have one's feet reach the bottom (e.g. when standing in water) [Add to Longdo]
く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k,vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P) [Add to Longdo]
ける[そむける, somukeru] (v1,vt) to turn one's face away; to avert one's eyes [Add to Longdo]
に腹はかえられない;に腹は替えられない;に腹は代えられない;に腹は変えられない[せにはらはかえられない, seniharahakaerarenai] (exp) not able to escape an urgent problem without making some sacrifice [Add to Longdo]
に腹は替えられぬ;に腹はかえられぬ;に腹は代えられぬ;に腹は変えられぬ[せにはらはかえられぬ, seniharahakaerarenu] (exp) (See に腹はかえられない) not able to escape an urgent problem without making some sacrifice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.「びっくりさせないでよ」と彼女は彼が後に近づいた時言った。
I am tall.私はが高い。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父親と同じくらいののあるものが多い。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると中が疲れ、足は痛みました。
John is the taller of the two.2人のうちでは、ジョンの方がが高い。
Look at the tall pretty girl standing there.あそこに立っているの高くて可愛い女の子を見てごらん。
You scratch my back and I'll scratch yours.あなたが私の中をかいてくれれば、私もあなたの中をかきます。
Who is taller, you or Ken?あなたと健とどちらがが高いですか。
Your father is tall.あなたのお父さんはが高い。
How tall is your youngest brother?あなたの一番下の弟は丈がどのくらいですか。
How tall are you?あなたはどれくらいのの高さですか。
How tall you are!あなたはなんてが高いんでしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't stab our rivals in the back or cut their throats at weddings.[JA] 敵を後から刺すことも― 婚儀で喉を掻っ切ることもしない Stormborn (2017)
- What ya got behind your back?[CN] 你后藏了什么? The American President (1995)
All I could ever see was Rezo's back.[CN] 我是追寻着雷藏后走过来的 Zap! Shouri wa Atashi no Tame ni Aru (1995)
She has a powerful army at her back and, if this message is to be believed, three dragons.[JA] 彼女は強大な軍隊を景にしており― この内容が正しければ― 3頭のドラゴンを有する Stormborn (2017)
And if you turn on us, they'll cheer to see your head mounted on a spike.[JA] そして お前も俺達へを向けたら― 民衆が喜んでお前の首を晒すだろう The Queen's Justice (2017)
You turned against him.[JA] 彼にもを向けた Stormborn (2017)
It is a heavy burden to me, as, in a way, I often hide things from myself.[JA] 楽な作業じゃないわ 目をけてきた事実が たくさんあるのよ  ()
Damn, I hate that.[CN] - 真他娘的 The Langoliers (1995)
If I understand, more and more, that the gender issue is supposed to be addressed as a cultural construct, not as something created by God,[JA] 性は1つではないとわかれば すべてが変わると思う 性は文化的景により―  ()
If you turn your back on her...[JA] 彼女に中を向ければ・・・ The Queen's Justice (2017)
It's always the guy in my job who ends up doing 18 months in Danbury Prison. Rest easy.[CN] 因为都是我这种人 黑锅坐牢 The American President (1995)
The moment I was chosen Lord of the Iron Islands, they turned on me.[JA] 俺が鉄諸島の主に選ばれた瞬間 奴らはを向けた Dragonstone (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image [Add to Longdo]
景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せ, se] Groesse, Koerpergroesse, Statur [Add to Longdo]
[せ, se] Ruecken, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
[そむく, somuku] widersprechen, zuwiderhandeln [Add to Longdo]
ける[そむける, somukeru] abwenden, wegwenden [Add to Longdo]
[せたけ, setake] Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
[せなか, senaka] Ruecken [Add to Longdo]
[はいしん, haishin] Vertrauensbruch, Verrat, Untreue [Add to Longdo]
[せびろ, sebiro] Anzug [Add to Longdo]
[はいけい, haikei] Hintergrund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top