Search result for

แต่งตั้ง

(53 entries)
(0.0471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่งตั้ง-, *แต่งตั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งตั้ง[V] appoint, See also: name, Syn. ตั้ง, แต่ง, ตั้งแต่ง, Ant. ถอดถอน, Example: ล่าสุดทางกระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา เพื่อผู้เป็นประสานงานศึกษาเรื่องราวและลู่ทางของโครงการนี้, Thai definition: จัดให้เข้าประจำหน้าที่, มอบตำแหน่งให้, ยกย่องขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต่งตั้งก. ยกย่องขึ้น, ชุบเลี้ยงให้มียศ, ให้ตำแหน่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
accreditแต่งตั้งให้ไปประจำ หมายถึง การแต่งตั้งมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตไปประจำยังประเทศอื่น และมีอำนาจดูแลประเทศนั้นหรือเขตอาณาต่าง ๆ ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่า Accredited Ambassador [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've made it a priority to promote more women, but...เราตั้งใจที่จะแต่งตั้งผู้หญิง แต่ Dying Changes Everything (2008)
Uther created the knights to protect this kingdom from those who wish to destroy it.อูเธอร์แต่งตั้งอัศวินขึ้นมาเพื่อปกป้องอาณาจักร จากผู้ที่ต้องการจะทำลายมัน Lancelot (2008)
You must restore Lancelot to his rightful place as a knight of Camelot.เสด็จพ่อต้องแต่งตั้งให้แลนซาลอตไปอยู่ในที่ ที่เขาสมควรอยู่ อัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
They'll restore your knighthood, of course.พวกเขาต้องแต่งตั้งคุณกลับเป็นอัศวินแน่ Lancelot (2008)
And there shouldn't be a problem for being designated as a Special Cultural Zone.และถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็คงจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
*Gunguk Jeongsa: official responsible for all military matters in the country*กันจัก ชอนซา: รับผิดชอบด้านการทหารทั้งหมดของประเทศ ข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด*. The Kingdom of the Winds (2008)
Maro! His Highness was just proclaimed...มาโร องคชาย์ได้ได้รับแต่งตั้ง... The Kingdom of the Winds (2008)
Who appointed the Batman?แล้วใครแต่งตั้งแบทแมน The Dark Knight (2008)
We did. All of us who stood by and let scum take control of our city.พวกเราแต่งตั้ง เราทุกคนที่ปล่อยให้พวกสวะนั้นคุมเมืองเรา The Dark Knight (2008)
Harvey, the last man that they appointed to protect the republic was named Caesar...ฮาร์วี่ คนสุดท้ายที่พวกนั้นแต่งตั้ง ให้ปกป้องเมือง ชื่อซีซ่า The Dark Knight (2008)
Dan WiIcox will deliver them to your designate.แดน วิลคอกซ์จะส่งให้คุณหลังจากการแต่งตั้ง 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งตั้ง[v.] (taengtang) EN: appoint ; name   FR: nommer ; désigner ; promouvoir
แต่งตั้ง[adj.] (taengtang) EN: appointed ; nominated   FR: désigné ; attitré
แต่งตั้งกรรมการ[v. exp.] (taengtang kammakān) EN: appoint members of the board   

English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit[VT] แต่งตั้ง, See also: เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้, Syn. authorize, give credentials to, certify
accredit[VT] แต่งตั้งให้เป็นฑูต
anoint[VT] แต่งตั้ง
appoint for[PHRV] แต่งตั้งเป็น, See also: เลือกให้เป็น
charge[VT] แต่งตั้ง, Syn. appoint
create[VT] แต่งตั้ง, Syn. appoint
choose as[PHRV] เลือกให้เป็น, See also: แต่งตั้งให้เป็น, Syn. choose for
choose for[PHRV] เลือกให้เป็น, See also: แต่งตั้งให้เป็น, Syn. choose as, select as
coopt onto[PHRV] แต่งตั้ง, See also: เลือก
deputize for[PHRV] แต่งตั้งเป็นตัวแทน, See also: ให้รักษาการแทน, Syn. stand for, stand in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
appoint(อะพอยทฺ') vt. แต่งตั้ง,ตั้งให้เป็น,
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointive(อะพอย'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (pertaining to appointment)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
collate(โคเลท') {collated,collating,collates} vt. ตรวจเทียบ,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ปรับให้เหมาะสม,ลำดับหน้า,เรียง,แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า
create(ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make,originate
delegacy(เดล'ละกะซี) n. ตำแหน่งของตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate

English-Thai: Nontri Dictionary
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
commission(vt) แต่งตั้ง,มอบหมายให้ทำ,มอบอำนาจหน้าที่,สั่งการ
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
co-opt (vt ) แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)
küren(vt) |kürte/kor, hat gekürt/hat gekoren| เลือก, แต่งตั้ง เช่น Trotz seines brutalen Ausrasters im Finalspiel gegen Italien ist Frankreichs Kapitän Zinédine Zidane zum besten Spieler der WM gekürt worden., See also: S. nominieren, wählen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top