ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -状-, *状*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[状, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] state, condition; shape, appearance, form; certificate
Radical: Decomposition: 丬 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 624

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, / ] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped, #1,962 [Add to Longdo]
[zhuàng tài, ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] state of affairs; state; mode, #880 [Add to Longdo]
[zhuàng kuàng, ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] condition; state; situation, #1,248 [Add to Longdo]
[zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] symptom (of an illness), #1,368 [Add to Longdo]
[xiàn zhuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] current situation, #3,578 [Add to Longdo]
[xíng zhuàng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] form; shape, #6,477 [Add to Longdo]
[jiǎ zhuàng xiàn, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] thyroid gland, #10,304 [Add to Longdo]
[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, / ] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field), #11,410 [Add to Longdo]
动脉[guān zhuàng dòng mài, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] coronary artery, #13,915 [Add to Longdo]
精神[jīng shén zhuàng tài, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] mental condition, #16,292 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じょうせい, jousei] (n) สถานการณ์, See also: S. 況,
[じょうたい, joutai] (n) สถานะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances
[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n,n-suf) (1) (See 帯) shape; state; (2) (See 招待) letter; correspondence; (P) [Add to Longdo]
況(P);情況[じょうきょう, joukyou] (n,adj-no) state of affairs (around you); situation; circumstances; (P) [Add to Longdo]
況によって[じょうきょうによって, joukyouniyotte] (exp) depending on the situation; depending on circumstances [Add to Longdo]
況による;況に依る[じょうきょうによる, joukyouniyoru] (exp,v5r) depending on the situation; depending on the circumstances [Add to Longdo]
況意味論[じょうきょういみろん, joukyouimiron] (n) {ling} situation semantics [Add to Longdo]
況証拠;情況証拠[じょうきょうしょうこ, joukyoushouko] (n) circumstantial evidence [Add to Longdo]
況把握[じょうきょうはあく, joukyouhaaku] (n) one's grasp of the situation; knowing how matters stand [Add to Longdo]
況判断[じょうきょうはんだん, joukyouhandan] (n) one's assessment of the situation [Add to Longdo]
況報告[じょうきょうほうこく, joukyouhoukoku] (n) situation report; (P) [Add to Longdo]
況倫理[じょうきょうりんり, joukyourinri] (n) situation ethics; situational ethics [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
I received your Model 345 in good condition.345型は良い態で受け取りました。
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんど空っぽの態で路線を往復した。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線写真で異が認められます。
Can you describe the situation you were in?あなたがいたときの況を説明してくれませんか。
I can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.あなたからのパーティーの案内をなくしてしまったなんて、自分でも信じられません。
People of your age often have this problem.あなたくらいの年齢の人によくある症です。
Your detailed explanation of the situation has let me see the light.あなたの詳しい況説明で、私は正しく、理解できた。
Your analysis of the situation is accurate.あなたの況分析は正確なものである。
Don't you think you ought to write them a thank-you note?あなたは彼らにお礼を書くべきだと思いませんか。
That tour already has a waiting list.あのツアー、キャンセル待ちの態だって。
That country's economic situation changes from day to day.あの国の経済態は日ごとに変化する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over?[CN] 贝壳每个齿 Southern Ocean (2008)
Mais ce n'est pas sa tête, ce n'est pas son crâne.[CN] 他的头不是那样 形不对 Design for Living (1933)
- Come over you again, Miss Grosvenor?[CN] - 又有症了吗, 格罗夫纳小姐? The Mummy (1932)
I was like a guy suffering from shock. Things were whirling around in my head.[JA] 俺はショック態に あるようだった Detour (1945)
Strong enough to face - to take a-a nice - a nice, long walk with me?[CN] 态不错.足以应对 跟我去散散步吧? One Hour with You (1932)
In other words, I am married, and I like it.[CN] 换句话说,我是结婚的 我很喜欢这种 One Hour with You (1932)
You told me, when these fits came on I wasn't to listen.[CN] 你告诉过我, 这些症出现的时候 我不要听你的 The Mummy (1932)
"Any news ?"[CN] 有新的况吗? City Lights (1931)
Two felony convictions. No warrant. He's on parole.[JA] 2件で有罪 逮捕は出てない 仮釈放中だ He Walked by Night (1948)
No no no. Never touch it. No.[JA] いやいや、止しておこう しかしこの況では And Then There Were None (1945)
Well, I'm perfectly comfortable where I am...[CN] 我觉得我现在的 况再好不过了 Cavalcade (1933)
He was in a coma at Receiving Hospital.[JA] 彼は病院で 昏睡態にあった He Walked by Night (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じょうたい, joutai] status, condition [Add to Longdo]
態マシン[じょうたいマシン, joutai mashin] state machine [Add to Longdo]
態空間[じょうたいくうかん, joutaikuukan] state space [Add to Longdo]
態見出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword [Add to Longdo]
態情報[じょうたいじょうほう, joutaijouhou] state information [Add to Longdo]
態遷移[じょうたいせんい, joutaisen'i] state change, state transition [Add to Longdo]
態遷移図[じょうたいせんいず, joutaisen'izu] state change diagram [Add to Longdo]
態変化[じょうたいへんか, joutaihenka] state change [Add to Longdo]
態変数[じょうたいへんすう, joutaihensuu] state space [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょう, jou] ZUSTAND, LAGE, UMSTAENDE, FORM, BRIEF [Add to Longdo]
[じょうたい, joutai] Zustand, Verhaeltnisse [Add to Longdo]
[じょうきょう, joukyou] Zustand, Sachlage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top