ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

development

D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -development-, *development*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
development(n) การเจริญเติบโต, See also: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ, Syn. advancement, growth, progress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า, การพัฒนา, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ, ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth, evolution

English-Thai: Nontri Dictionary
development(n) การพัฒนา, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, วิวัฒนาการ, การล้างฟิล์ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
developmentการพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developmentการเจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
development administrationการบริหารการพัฒนา, พัฒนบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
development bankธนาคารเพื่อการพัฒนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
development systemระบบช่วยการพัฒนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
development toolเครื่องมือช่วยการพัฒนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
development, organizationการพัฒนาองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
development, politicalการพัฒนาทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developmental groove; primary grooveร่องหลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Developmentการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Developmentพัฒนาการ [TU Subject Heading]
Developmentการพัฒนา [TU Subject Heading]
Developmentพัฒนาการ [เศรษฐศาสตร์]
Developmentพัฒนาการ, การพัฒนา, พัฒนาความสามารถ [การแพทย์]
Developmentพัฒนาการ, Example: กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ดเนินไปต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นการพัฒนา ทั้งทางด้านรูปร่าง อวัยวะ การทำงานของของอินทรีย์ ตลอดช่วงวัย/อายุของคน ตามความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
developmentการเจริญเติบโต, การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบในสิ่งมีชีวิต เป็นผลให้เนื้อเยื่อมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างและหน้าที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Development administrationการบริหารการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development administrationพัฒนบริหาร [เศรษฐศาสตร์]
Development assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
developmental toxicity(n) อันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Tanis development proceeding."ดำเนินการพัฒนาทานิส. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
I've got to keep this psychic development quiet... especially from Timms.ฉันต้องเก็บเรื่องพลังจิตนี่เป็นความลับ.. ..โดยเฉพาะจากทิมส์ The Lawnmower Man (1992)
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
Photo development receiptใบเสร็จค่าอัดรูป Ringu (1998)
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด The Corporation (2003)
If development stops, so does my paycheck.สตีเว่นก็คงมาเป็นแขกเราไม่ได้ I Heart Huckabees (2004)
Development Producer:Development Producers: Nobody Knows (2004)
Associate Development Producers:Associate Development Producers: Nobody Knows (2004)
I'm at the spring hills development at the construction site.ผมอยู่ที่พัฒนาที่ดินสปริงฮิลล์ ตรงสถานที่ก่อสร้าง Mr. Monk and the Blackout (2004)
The mutations seem to have triggered the abnormal development of basic kinesthesia and reflexes.ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม... ได้เริ่มขึ้นแล้ว ...มีการพัฒนาที่ผิดปกติเกี่ยวกับ สัมผัสพิเศษทางจิตและการตอบสนอง V for Vendetta (2005)
are there any new developments ?are there any new developments ? Aqua (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
developmentAll of us devoted ourselves to the development of our country.
developmentCommerce led to the development of cities.
developmentDoctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.
developmentDoctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.
developmentEconomic development is important in Africa.
developmentEconomic development proceeded slowly.
developmentForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
developmentHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
developmentHe contributed much to the development of the economy.
developmentHe contributed to the development to the city.
developmentHe showed a lot of enthusiasm for the development of new products.
developmentHe was mainly interested in the origin and development of the universe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพัฒนา(n) development, See also: progress, Example: ทุกวันนี้ดิสเกตต์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความจุข้อมูลกลับเพิ่มขึ้น, Thai Definition: การทำให้ดีขึ้น, การทำให้เจริญ
วัฒนาการ(n) evolution, See also: development, Example: กางเขนเขาก็ว่ามีวัฒนาการมาจากสวัสติกะ
พัฒนาการ(n) development, See also: growth, progress, Syn. ความเจริญ, ความก้าวหน้า, Example: ระบบการเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นตัวฉุดพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ, Thai Definition: การทำความเจริญ, การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น, การคลี่คลายไปในทางดี
พิพรรธน์(n) prosperity, See also: development, Syn. พิพัฒน์, Thai Definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พิพัฒน์(n) prosperity, See also: development, Syn. พิพรรธน์, Thai Definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
ความเติบโต(n) growth, See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement, Syn. การเจริญเติบโต, ความเจริญ, การขยายตัว, Ant. ความคงที่, ความถดถอย, Example: ความเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านจัดสรร[bānjatsan] (n) EN: housing development ; housing estate  FR: développement immobilier [ m ]
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[jittawitthayā kān phatthanā thīm ngān] (n, exp) EN: teamwork development psychology
จิตวิทยาพัฒนาการ[jittawitthayā phatthanākān] (n, exp) EN: developmental psychology
การฝึกงาน[kān feukngān] (n) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training  FR: apprentissage [ m ] ; stage [ m ] ; formation [ f ]
การพัฒนา[kān phatthanā] (n) EN: development ; progress  FR: développement [ m ] ; progression [ f ]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[kān phatthanā bukkhalikkaphāp] (n, exp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [ m ]
การพัฒนาบุคคล[kān phatthanā bukkhon] (n, exp) EN: individual development
การพัฒนาชนบท[kān phatthanā chonnabot] (n, exp) EN: rural development  FR: développement rural
การพัฒนาชุมชน[kān phatthanā chumchon] (n, exp) EN: community development
การพัฒนาเด็ก[kān phatthanā dek] (n, exp) EN: child development

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEVELOPMENT D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T
DEVELOPMENTS D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T S
DEVELOPMENT'S D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T S
DEVELOPMENTAL D IH0 V EH2 L AH0 P M EH1 N T AH0 L
DEVELOPMENTAL D IH0 V EH2 L AH0 P M EH1 N AH0 L
DEVELOPMENTALLY D IH0 V EH2 L AH0 P M EH1 N AH0 L IY0
DEVELOPMENTALLY D IH0 V EH2 L AH0 P M EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
development (n) dˈɪvˈɛləpmənt (d i1 v e1 l @ p m @ n t)
developments (n) dˈɪvˈɛləpmənts (d i1 v e1 l @ p m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ,   /  ] development; growth; to develop; to grow; to expand #73 [Add to Longdo]
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ,   /  ] development; trend; dynamic state; movement; moving #3,572 [Add to Longdo]
开发区[kāi fā qū, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ,    /   ] development zone #4,556 [Add to Longdo]
开发银行[kāi fā yín háng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,     /    ] development bank #22,904 [Add to Longdo]
开发过程[kāi fā guò chéng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ,     /    ] development process #37,815 [Add to Longdo]
发育生物学[fā yù shēng wù xué, ㄈㄚ ㄩˋ ㄕㄥ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ,      /     ] developmental biology [Add to Longdo]
開發周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ,    ] development cycle; development period; also written 開發週期|开发周期 [Add to Longdo]
开发环境[kāi fā huán jìng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ,     /    ] development environment (computer) [Add to Longdo]
开发周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ,     /    ] development cycle; development period [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
開発[かいはつ, kaihatsu] TH: พัฒนาให้เจริญ  EN: development

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bebauung { f } | rückwärtige Bebauung { f } | unzulässige Bebauung { f } | vorhandene Bebauung { f }development | rear development | inadmissible development | existing development [Add to Longdo]
Bebaubarkeit { f }development potential [Add to Longdo]
Entwicklung { f }; Entstehung { f }; Entfaltung { f } | Entwicklungen { pl } | bedrohliche Entwicklung | gegenwärtige Entwicklung | wirtschaftliche Entwicklung; wirtschaftlicher Aufbau | jüngste Entwicklungendevelopment | developments | threatening development | present development | economic development | recent developments [Add to Longdo]
Entwicklungsabteilung { f }development department [Add to Longdo]
Entwicklungsantrag { m }development request [Add to Longdo]
Entwicklungsarbeiten { pl }development work [Add to Longdo]
Entwicklungshelfer { m }development aid volunteer [Add to Longdo]
Entwicklungshilfe { f }development aid [Add to Longdo]
Entwicklungsplanung { f }development planning [Add to Longdo]
Entwicklungspotenzial { f }development potential [Add to Longdo]
Entwicklungsprozess { m }development process [Add to Longdo]
Entwicklungssystem { n }development system [Add to Longdo]
Entwicklungstrend { m }; Entwicklungstendenz { f }development trend; tendency of development [Add to Longdo]
Entwicklungsumgebung { f }development environment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開発[かいはつ(P);かいほつ(ok), kaihatsu (P); kaihotsu (ok)] (n, adj-no, vs) development; exploitation; (P) #357 [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
沿革[えんかく, enkaku] (n) history; development; (P) #1,397 [Add to Longdo]
発展[はってん, hatten] (n, vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) #1,425 [Add to Longdo]
動き[うごき, ugoki] (n) movement; activity; trend; development; change; (P) #2,729 [Add to Longdo]
発達[はったつ, hattatsu] (n, vs) development; growth; (P) #3,729 [Add to Longdo]
養成[ようせい, yousei] (n, vs) training; development; (P) #4,223 [Add to Longdo]
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n, vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P) #6,783 [Add to Longdo]
進歩[しんぽ, shinpo] (n, vs) progress; development; (P) #7,013 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
開発キット[かいはつキット, kaihatsu kitto] development kit [Add to Longdo]
開発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] development group [Add to Longdo]
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost [Add to Longdo]
開発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] development tool [Add to Longdo]
開発プロセス[かいはつプロセス, kaihatsu purosesu] development process [Add to Longdo]
開発環境[かいはつかんきょう, kaihatsukankyou] development environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Development \De*vel"op*ment\, n. [Cf. F. d['e]veloppement.]
   [Written also {developement}.]
   1. The act of developing or disclosing that which is unknown;
    a gradual unfolding process by which anything is
    developed, as a plan or method, or an image upon a
    photographic plate; gradual advancement or growth through
    a series of progressive changes; also, the result of
    developing, or a developed state.
    [1913 Webster]
 
       A new development of imagination, taste, and poetry.
                          --Channing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The series of changes which animal and vegetable
    organisms undergo in their passage from the embryonic
    state to maturity, from a lower to a higher state of
    organization.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.)
    (a) The act or process of changing or expanding an
      expression into another of equivalent value or
      meaning.
    (b) The equivalent expression into which another has been
      developed.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) The elaboration of a theme or subject; the
    unfolding of a musical idea; the evolution of a whole
    piece or movement from a leading theme or motive.
    [1913 Webster]
 
   5. A tract of land on which a number of buildings have been
    constructed; -- especially used for tract on which from
    two to hundreds of houses have been constructed by a
    commercial developer[4] for sale to individuals.
    [PJC]
 
   {Development theory} (Biol.), the doctrine that animals and
    plants possess the power of passing by slow and successive
    stages from a lower to a higher state of organization, and
    that all the higher forms of life now in existence were
    thus developed by uniform laws from lower forms, and are
    not the result of special creative acts. See the Note
    under {Darwinian}.
 
   Syn: Unfolding; disclosure; unraveling; evolution;
     elaboration; growth.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 development
   n 1: act of improving by expanding or enlarging or refining; "he
      congratulated them on their development of a plan to meet
      the emergency"; "they funded research and development"
   2: a process in which something passes by degrees to a different
     stage (especially a more advanced or mature stage); "the
     development of his ideas took many years"; "the evolution of
     Greek civilization"; "the slow development of her skill as a
     writer" [syn: {development}, {evolution}] [ant:
     {degeneration}, {devolution}]
   3: (biology) the process of an individual organism growing
     organically; a purely biological unfolding of events involved
     in an organism changing gradually from a simple to a more
     complex level; "he proposed an indicator of osseous
     development in children" [syn: {growth}, {growing},
     {maturation}, {development}, {ontogeny}, {ontogenesis}] [ant:
     {nondevelopment}]
   4: a recent event that has some relevance for the present
     situation; "recent developments in Iraq"; "what a revolting
     development!"
   5: the act of making some area of land or water more profitable
     or productive or useful; "the development of Alaskan
     resources"; "the exploitation of copper deposits" [syn:
     {exploitation}, {development}]
   6: a district that has been developed to serve some purpose;
     "such land is practical for small park developments"
   7: a state in which things are improving; the result of
     developing (as in the early part of a game of chess); "after
     he saw the latest development he changed his mind and became
     a supporter"; "in chess your should take care of your
     development before moving your queen"
   8: processing a photosensitive material in order to make an
     image visible; "the development and printing of his pictures
     took only two hours" [syn: {development}, {developing}]
   9: (music) the section of a composition or movement (especially
     in sonata form) where the major musical themes are developed
     and elaborated

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top