ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โรง

   
149 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรง-, *โรง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (n phrase ) English for Hotel
วิชาภาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม (n phrase ) English for Hotel Front Office
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (n org ) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรง[N] building, See also: house
โรงนา[N] farm shed, See also: farm shack, Example: โรงนายกพื้นให้สูงเหมือนเรือนไม่ได ้เพราะอยู่ในที่โล่ง ไม่สามารถต้านทานลมพายุได้, Count unit: โรง, Thai definition: โรงเรือนที่ชาวนาชาวไร่ปลูกไว้ในเขตไร่นา เพื่อพักอาศัยชั่วคราว หรือเพื่ออยู่เฝ้าพืชผล
โรงรถ[N] garage
โรงรถ[N] garage, Example: คฤหาสน์ของเขาตั้งอยู่บนเนื้อที่ไร่กว่า บริเวณโรงรถมีรถยนต์จอดเรียงรายห้าหกคัน, Thai definition: พื้นที่ในร่มสำหรับจอดรถยนต์
โรงสี[N] mill
โรงสี[N] mill, Syn. โรงสีข้าว, Count unit: โรง, แห่ง
โรงสี[N] rice mill, Example: ข้าวเปลือกมาถึงโรงสีโดยทางน้ำ, Count unit: แห่ง
โรงงาน[N] factory, See also: plant
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
โรงทาน[N] almshouse, Example: คนจน และคนตกงานนับร้อยแห่ไปโรงทานของสมเด็จพระราชินีฯ ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ, Thai definition: โรงสำหรับทำทาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โรงน. สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาคลุม ปรกติพื้นอยู่ติดกับดิน สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบการ หรือไว้สิ่งของเป็นต้น เช่น โรงลิเก โรงทอผ้า โรงเหล้า โรงรถ โรงพิมพ์, ลักษณนามว่า โรง เช่น ลิเกโรงหนึ่ง โรงทอผ้า ๒ โรง.
โรงครัวน. สถานที่ทำอาหารในงานใหญ่ ๆ เพื่อเลี้ยงคนจำนวนมาก.
โรงคัลน. ที่เฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน, เรียกเต็มว่า พระโรงคัล.
โรงงานน. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ.
โรงทานน. สถานที่แจกจ่ายอาหารแก่คนทั่วไปเป็นการกุศล.
โรงทึมน. โรงสำหรับตั้งศพของราษฎรเพื่อประกอบพิธีเผา.
โรงธาร, โรงธารคำนัลน. ท้องพระโรง, ห้องเป็นที่ออกขุนนางของพระเจ้าแผ่นดิน.
โรงนาน. โรงที่ชาวนาสร้างขึ้นเป็นที่อยู่อาศัย มักจะสร้างบนเนินดินที่สูงกว่าพื้นนากันน้ำท่วม ด้านหนึ่งมียกพื้นสำหรับนอน มีที่ทำครัว และมีที่ว่างสำหรับไว้วัวควายด้วย.
โรงพยาบาลน. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ รักษา และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย.
โรงพักน. สถานีตำรวจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abattoir (Fr.)โรงฆ่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Beauvaisโรงทอพรมโบเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating plantโรงทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
power plantโรงผลิตกำลัง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar power plantโรงผลิตกำลังด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
policlinicโรงพยาบาลรัฐ, สถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asylum, lunaticโรงพยาบาลโรคจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต, สถานสงเคราะห์คนวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Food processing plantโรงงานแปรรูปอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam power plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewage disposal plantโรงบำบัดน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combined Cycle Power Plantโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
การนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง (ประมาณ 500 องศาเซลเซียส) ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่อง ร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพรวม 40-45% มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และใช้เป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานปานกลางถึงระดับฐาน (Medium to Base Load Plant) [ปิโตรเลี่ยม]
Diesel Power Plantโรงไฟฟ้าดีเซล
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะที่จะเป็นโรงไฟฟ้าสำรอง สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และในกรณีฉุกเฉิน ส่วนโรงไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่ ซึ่งมีกำลังการผลิตเครื่องละประมาณ 25 เมกะวัตต์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรอบช้า แบบ 2 จังหวะ สามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน (base load) ได้ด้วย นอกจากนี้โรงไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กยังสามารถทำเป็นโรงไฟฟ้าสำเร็จรูป เคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่ได้โดยไม่ยุ่งยากอีกด้วย โรงไฟฟ้าดีเซลมีประสิทธิภาพ 30-40% และมีอายุการใช้งานโดยทั่วไปประมาณ 20 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Conversion Refineryโรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming Refinery ที่มี cracking เพิ่มเข้ามา, โรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming Refinery ที่มี cracking เพิ่มเข้ามา ซึ่งจะทำหน้าที่แตกตัวโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆให้เป็นน้ำมันที่มีคุณค่าสูง
โรงกลั่นน้ำมันประเภทนี้จะให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหนัก เช่น น้ำมันเตา น้อยกว่าที่ผลิตได้จากโรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming เพราะน้ำมันหนักที่กลั่นได้จะถูกทำให้แตกตัวที่หน่วย cracking เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันเบาชนิดต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Skimming Refineryโรงกลั่นน้ำมัน
ประกอบด้วยหน่วยกลั่นบรรยากาศ และหน่วยกลั่นสุญญากาศ หรือ โรงกลั่นน้ำมันที่มีเฉพาะ Separation process ซึ่งจะกลั่นน้ำมันโดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลแต่อย่างใด [ปิโตรเลี่ยม]
Steam Power Plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกังหันไอน้ำเป็นเครื่องต้นกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิสูงนี้ได้จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำในหม้อน้ำ เมื่อได้รับ พลังความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาเผา (furnace) ไอน้ำจะถูกส่งไปขับดันกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะผ่านไปกลั่นตัวเป็นน้ำที่เครื่องควบแน่น (condenser) และถูกส่งกลับมารับความร้อนใหม่ในหม้อน้ำ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของน้ำให้เป็นไอได้อย่าง รวดเร็ว เมื่อเริ่มเดินเครื่องแต่ละครั้งจนใช้งานได้จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (base load plant) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา เป็นระยะเวลานานก่อนการหยุดเครื่องแต่ละครั้ง โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมีขนาดประมาณ 1-1,300 เมกะวัตต์ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ถ่านหิน น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ ขยะ ฯลฯ และมีประสิทธิภาพประมาณ 30-35% และมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Separation Plantโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ทำหน้าที่แยกก๊าซธรรมชาติหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติออกมาเป็นก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดตาม คุณค่าของก๊าซนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Power Plantโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องดันกำลัง
ซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูง (Compressed air) จากเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหัน เพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25% สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และกรณีฉุกเฉิน และมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
A strike at the arms factory.คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ The Great Dictator (1940)
and Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
They are your schoolmates. Girls and boys. Uh, no-now, get in--พวกเขาเป็นโรงเรียนของคุณ เด็กหญิงและเด็กชาย Pinocchio (1940)
School is not for you.โรงเรียนไม่ได้สำหรับคุณ Pinocchio (1940)
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
School, a noble institution.โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีเกียรติ Pinocchio (1940)
- Here's your book. - I'm going to school.นี่คือหนังสือของคุณ ฉันกำลัง ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
School.โรงเรียน. Pinocchio (1940)
I'm speaking, my boy, of the theatre.ฉันพูดเด็กของฉันของโรงละคร Pinocchio (1940)
Come, on to the theatre.มาในโรงละคร Pinocchio (1940)
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรง[n.] (rōng) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant   FR: immeuble [m] ; construction [f] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
โรงกระดาษ[n.] (rōng kradāt) EN: paper mill   FR: usine de papeterie [f]
โรงกลั่น[n.] (rōng klan) EN: refinery   FR: raffinerie [f]
โรงกลั่นน้ำมัน[n. exp.] (rōng klan nām man) EN: oil refinery   FR: raffinerie de pétrole [f]
โรงครัว[n. exp.] (rōng khrūa) EN: large kitchen   
โรงฆ่าสัตว์[n.] (rōngkhāsat) EN: slaughterhouse ; abattoir ;   FR: abattoir [m]
โรงงาน[n.] (rōng-ngān) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant   FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān krajok) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks   FR: verrerie [f]
โรงงานกระดาษ[n. exp.] (rōng-ngān kradāt) FR: usine de papeterie [f] ; papeterie [f]
โรงงานต้มเหล้า[n. exp.] (rōng-ngān tom lao) EN: brewery   FR: distillerie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, S. play truant (Brit.),
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
school(n) โรงเรียน
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
sweatshop(n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abattoir[N] โรงฆ่าสัตว์, Syn. slaughterhouse
academy[N] โรงเรียน, See also: สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา, วิทยาลัย(เฉพาะด้าน)
alma mater[N] โรงเรียนที่เคยศึกษามา
auditorium[N] หอประชุม, See also: โรงละคร, สถานที่แสดงละครหรือคอนเสิร์ต, Syn. hall, lecture hall, playhouse
barn[N] โรงเก็บยานพาหนะ
barrack[N] ค่ายทหาร, See also: โรงทหาร, Syn. billet
barracks[N] โรงหรืออาคารใหญ่เป็นที่พักทหาร, See also: อาคารขนาดใหญ่ที่ไม่สวยงาม
boarding-school[N] โรงเรียนประจำ, See also: โรงเรียนกินนอน, Ant. day school
brewery[N] โรงงานต้มเหล้า, Syn. distillery
byre[N] โรงวัว, See also: คอกวัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.

English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
almshouse(n) โรงทาน
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
bathroom(n) ห้องอาบน้ำ,ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
academiaโรงเรียน มหาวิทยาลัย
Assumption Collegeโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาเอกชนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สามารถติดต่อได้ที่ 0-2630-7111-25
Assumption College Sriracha[-] (name) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311055-6
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
Debsirin school (n ) โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนชายล้วน โดยรัชกาลที่ 5 สร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อลำรึกถึงสมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี (พระมารดา)
manufacturing facility (n countable noun ) โรงงาน สถานที่ผลิต (เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงโรงงานอย่างเป็นทางการ)
mess hall (n ) โรงอาหาร
nairong (n ) โรงเรียนมัธยมแ่ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เปิดหลักสูตรสองภาษาและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
See also: S. มัธยมวัดนายโรง, Nairong School,
samsenwittayalai (name ) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
swish hotel (n) โรงแรมหรูหรา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) โรงเรียนระดับมัธยมต้น
学校[がっこう, gakkou] (n) โรงเรียน
寺小屋[てらこや, terakoya] (n) โรงเรียนวัด
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) โรงเรียนประถม
工場[こうじょう, koujou] (n) โรงงาน
幼稚園[ようちえん, youchien] (n) โรงเรียนอนุบาล
食堂[しょくどう, shokudou] (n) โรงอาหาร,ห้องอาหาร
高校[こうこう, koukou] (n abbrev) โรงเรียนระดับมัธยมปลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
manufacturer[แมนนิวแฟค'ทะรี, ] (n) โรงงาน
発電所[はつでんしょ, hatsudensho] (n) โรงไฟฟ้า
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n ) โรงพยาบาล
食堂[しょくどう, shokudou, shokudou , shokudou] (n ) โรงอาหาร, ร้านขายอาหารในโรงเรียน/บริษัท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital
[むろ, muro] Thai: โรง English: greenhouse
ホテル[ほてる, hoteru] Thai: โรงแรม English: hotel

German-Thai: Longdo Dictionary
Schule(n) |die, pl. Schulen| โรงเรียน
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
ins(Präp.) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
Kino(n) |das, pl. Kinos| โรงหนัง
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้องพักในโรงแรม

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
loin de(prep) ไกลจาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre hôtel n'est pas loin de Notre-Dame. โรงแรมของพวกเราอยู่ไม่ไกลจากนอทรดาม
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top