ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สภาพการณ์

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภาพการณ์-, *สภาพการณ์*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environment, In Vivoสภาพการณ์ภายในร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, Alex, tell us what a normal night is like here in the fire house.อเล็กซ์ ช่วยบอกเราหน่อยซิว่า สภาพการณ์โดยปกติ ของที่นี่มันเป็นยังไง [Rec] (2007)
I've been there before, but for girls it's so much worse.- ใช่ เป็นสภาพการณ์ที่หนักสุด ๆ The Girlfriend Experience (2009)
We agreed to meet here and have this kind of situation, which is a transactional situation like the one you deal with all the time in your business, right?ว่าเจอกันที่นี่มาเจอสภาพการณ์แบบนี้ ซึ่งเหมือน ๆ กับสภาพการณ์ The Girlfriend Experience (2009)
You don't believe in human decency under any circumstances?คุณไม่เคยเชื่อความถูกต้อง ทำนองคลองธรรม ภายใต้ สภาพการณ์ใดๆ เลยรึ? The Witch in the Wardrobe (2010)
Clark's error is completely understandable, given the condition of these remains and the bizarre nature of these circumstances.ความผิดพลาดของคาร์ก เข้าใจได้ไม่ยาก ภายใต้สภาพการณ์และเงื่อนไข ของซากกระดูกพวกนั้น และธรรมชาติสภาพแวดล้อม ที่ออกจะแปลกประหลาด The Witch in the Wardrobe (2010)
Under the circumstances, I went with the stronger choice.ภายใต้สภาพการณ์ใดๆ ผมยังมีทางเลือกที่ดีกว่าเสมอ Let No Man Put Asunder (2010)
Fine. But under these circumstances,ดีแล้วล่ะ แต่ภายใต้ สภาพการณ์นี้ Let No Man Put Asunder (2010)
Well, considering the circumstances...อืมม หากพิจารณาจาก สภาพการณ์แล้ว.. Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I had to deal with the situation as best I could for Annabelle.ผมต้องรับมือกับสภาพการณ์นี้ อย่างสุดความสามารถเพื่อแอนนาเบล Course Correction (2010)
While pleasant, it was clearly a fantasy, because we are also anomalous.- สร้างความพึงพอใจได้สักครู่ มันก็เป็นแค่จินตนาการ ฝันเฟื่องไปเรื่อย เพราะว่าเราก็ต่างแตกต่างกันไป จากสภาพการณ์ปกติ The Couple in the Cave (2010)
The medical term that describes the condition of this flesh is...ศัพท์เทคนิค ทางการแพทย์ที่อธิบาย สภาพการณ์ ของร่างนี้ก็คือ... The Body and the Bounty (2010)
Based on the circumstances,ตามสภาพการณ์ Fallen (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพการณ์[n.] (saphāpkān) EN: situation ; circumstances   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roller coaster[N] สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปมาอย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ
status(สเท'ทัส,สแทท'ทัส) n. ฐานะ,สภาพ,สภาพการณ์,ภาวะ,ตำแหน่ง,ยศ, Syn. position,
status in quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
status quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
way(เว) n. ทาง,ระยะทาง,วิธีการ,รูปแบบ,แผน,นิสัย,ความเคยชิน,สภาพการณ์,ขอบเขต,อาชีพ,จุด,สิทธิการผ่าน,ประสบการณ์,adv. จากที่นี่,มากมาย,ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top