ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inheritance

IH2 N HH EH1 R AH0 T AH0 N S   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inheritance-, *inheritance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inheritance[N] การรับมรดก, See also: มรดก, สมบัติ, Syn. legacy, heritage, bequest, patrimony
inheritance tax[N] ภาษีมรดก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
inheritance taxภาษีมรดก

English-Thai: Nontri Dictionary
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inheritanceการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritanceการรับทอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritance, autosomal dominantทายกรรมลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance, autosomal recessiveทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inheritanceการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Inheritance and successionการรับมรดกและการสืบมรดก [เศรษฐศาสตร์]
Inheritance and successionมรดกและการรับมรดก [TU Subject Heading]
Inheritance and succession (Islamic law)มรดกและการรับมรดก (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Inheritance and transfer taxภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps you came into your inheritance?บางทีคุณอาจ ได้รับมรดกแล้วกระมัง Wuthering Heights (1992)
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก Wuthering Heights (1992)
Your lawyer's looking for you too, to settle your inheritance.ทนายก็ตามหาคุณ เพื่อจัดการเรื่องมรดก Pola X (1999)
She didn't need the insurance payoff or the inheritance.เขาไม่จำเป็นต้องอยากได้เงินประกันหรือมรดก Legally Blonde (2001)
The way you carry on, you'd think our girls look forward to a grand inheritance.จากการพูดคุยของเธอ เหมือนกับลูกสาวของเรา กำลังจะได้รับสมบัติมหาศาล Pride & Prejudice (2005)
I've invited you here to request the return of my son's inheritanceข้าเชิญท่านทั้งสองมาที่นี่ เพื่อร้องขอให้ท่านมอบคืน ทรัพย์มรดกที่สามีของข้า Milarepa (2006)
Inheritance?มรดก? Milarepa (2006)
What inheritance?มรดกอะไรกัน? Milarepa (2006)
He's an official millionaire due to the inheritance.เขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน และเขาเป็นผู้สือทอดที่เหมาะสมที่สุด A Millionaire's First Love (2006)
Give up the inheritance.ทิ้งมรดกซะ A Millionaire's First Love (2006)
If you do, you'll receive 0.1% of the inheritance in cash.ถ้าคุณตกลง คุณจะได้รับส่วนแบ่งมรดก 0.1% A Millionaire's First Love (2006)
How much do I get if I give up my inheritance?ฉันจะได้เท่าไร ถ้าฉันจะขอสละสิทธิ์จากมรดก? A Millionaire's First Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inheritanceShe claims the inheritance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรดก[N] heritage, See also: inheritance, legacy, bequest, estate, Example: คุณยายยกมรดกทั้งหมดให้แก่ลูกสาวคนเล็ก, Thai definition: ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท
กรรมพันธุ์[N] heredity, See also: inheritance, congenital, Syn. พันธุกรรม, Example: โรคเบาหวานเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง, Thai definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
การสืบสาน[N] inheritance, See also: continuance, continuation, Syn. การสืบเนื่อง, การรับช่วง, Example: การรณรงค์การนุ่งซิ่นเป็นการสืบสานศิลปหัตถกรรมทอผ้าไทยให้คงอยู่ต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance   
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi hai møradok) EN: disinheritance   FR: privation de son héritage [f]
มฤดก[n.] (mareudok) EN: inheritance   FR: héritage [m]
มรดก[n.] (møradok) EN: inheritance ; legacy ; legacy ; bequest ; estate   FR: héritage [m] ; legs [m] ; alleu [m]
พันธุกรรม[n.] (phanthukam) EN: heredity ; inheritance   FR: hérédité [f]
ภาษีการรับมรดก[n. exp.] (phāsī kān rap møradok) EN: inheritance tax ; capital transfer tax   
สละมรดก[v. exp.] (sala møradok) EN: disclaim an inheritance   
ส่วนแบ่งมรดก[n. exp.] (suanbaeng møradok) EN: share of the inheritance   FR: part d'héritage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHERITANCE    IH2 N HH EH1 R AH0 T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inheritance    (n) ˈɪnhˈɛrɪtəns (i1 n h e1 r i t @ n s)
inheritances    (n) ˈɪnhˈɛrɪtənsɪz (i1 n h e1 r i t @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
继承权[jì chéng quán, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] inheritance, #45,062 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vererbungssystem {n}inheritance system; inheritance net [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インヘリタンス[, inheritansu] (n) {comp} inheritance [Add to Longdo]
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance) [Add to Longdo]
遺財[いざい, izai] (n) bequest; inheritance [Add to Longdo]
遺産[いさん, isan] (n) inheritance; bequest; legacy; heritage; (P) [Add to Longdo]
遺産税[いさんぜい, isanzei] (n) inheritance tax; estate duty [Add to Longdo]
遺産相続[いさんそうぞく, isansouzoku] (n) inheritance; succession to property [Add to Longdo]
遺産相続税[いさんそうぞくぜい, isansouzokuzei] (n) inheritance tax [Add to Longdo]
家督[かとく, katoku] (n) family headship; inheritance [Add to Longdo]
家督相続[かとくそうぞく, katokusouzoku] (n) inheritance; succession to family headship [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] inheritance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inheritance \In*her"it*ance\, n. [Cf. OF. enheritance.]
   [1913 Webster]
   1. The act or state of inheriting; as, the inheritance of an
    estate; the inheritance of mental or physical qualities.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is or may be inherited; that which is derived
    by an heir from an ancestor or other person; a heritage; a
    possession which passes by descent.
    [1913 Webster]
 
       When the man dies, let the inheritance
       Descend unto the daughter.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A permanent or valuable possession or blessing, esp. one
    received by gift or without purchase; a benefaction.
    [1913 Webster]
 
       To an inheritance incorruptible, and undefiled, and
       that fadeth not away.         --1 Pet. i. 4.
    [1913 Webster]
 
   4. Possession; ownership; acquisition. "The inheritance of
    their loves." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To you th' inheritance belongs by right
       Of brother's praise; to you eke 'longs his love.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) Transmission and reception by animal or plant
    generation.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) A perpetual or continuing right which a man and his
    heirs have to an estate; an estate which a man has by
    descent as heir to another, or which he may transmit to
    another as his heir; an estate derived from an ancestor to
    an heir in course of law. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word inheritance (used simply) is mostly confined
      to the title to land and tenements by a descent.
      --Mozley & W.
      [1913 Webster]
 
         Men are not proprietors of what they have, merely
         for themselves; their children have a title to
         part of it which comes to be wholly theirs when
         death has put an end to their parents' use of it;
         and this we call inheritance.   --Locke.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inheritance
   n 1: hereditary succession to a title or an office or property
      [syn: {inheritance}, {heritage}]
   2: that which is inherited; a title or property or estate that
     passes by law to the heir on the death of the owner [syn:
     {inheritance}, {heritage}]
   3: (genetics) attributes acquired via biological heredity from
     the parents [syn: {inheritance}, {hereditary pattern}]
   4: any attribute or immaterial possession that is inherited from
     ancestors; "my only inheritance was my mother's blessing";
     "the world's heritage of knowledge" [syn: {inheritance},
     {heritage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top