Search result for

inheritance

(61 entries)
(0.099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inheritance-, *inheritance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inheritance[N] การรับมรดก, See also: มรดก, สมบัติ, Syn. legacy, heritage, bequest, patrimony
inheritance tax[N] ภาษีมรดก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
inheritance taxภาษีมรดก

English-Thai: Nontri Dictionary
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inheritanceการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritanceการรับทอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritance, autosomal dominantทายกรรมลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance, autosomal recessiveทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inheritanceการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Inheritance and successionการรับมรดกและการสืบมรดก [เศรษฐศาสตร์]
Inheritance and successionมรดกและการรับมรดก [TU Subject Heading]
Inheritance and succession (Islamic law)มรดกและการรับมรดก (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Inheritance and transfer taxภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe an inheritance issue.บางทีอาจเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรม Birthmarks (2008)
Your father did leave you this book as your inheritance...พ่อของคุณได้ทิ้งหนังสือเล่มนี้ไว้... บอกว่านี่คือมรดกของคุณ The Secret of Moonacre (2008)
It was my inheritance. And it looked to me...ผมรับมรดกมา Frost/Nixon (2008)
And this man just came into a $100,000 inheritance.และชายคนนี้มีค่าหัวอยู่ที่ 100,000 ดอลล่าร์ Safe and Sound (2008)
This man just came into a $100,000 inheritance.ชายคนนี้กำลังจะได้มรดก 100,000 เหรียญ Five the Hard Way (2008)
Uh, you came by my office a couple of Days ago looking for a guy who had an inheritance coming to him.เอ่อ, คุณมาที่อ๊อฟฟิตของฉันเมื่อสองวันก่อน มาหาชายผู้ซึ่งได้รับมรดก Five the Hard Way (2008)
If I don't read it, do I still get my inheritance?ถ้าผมไม่อ่านมัน ผมจะยังได้มรดกอยู่ไหม Gone with the Will (2009)
The problem with inheritance isปัญหาเดียวที่เกิดกับการเป็นผู้รับมรดกคือ Gone with the Will (2009)
He left us an inheritance.แกทิ้งมรดกไว้ให้เรา Nothing But the Blood (2009)
Well, he left me the inheritance.จริงๆทิ้งไว้ให้หนู Nothing But the Blood (2009)
Jan Di, consider this kind of designer clothing as an inheritance.จันดี ลูกต้องคอยดูแลเจ้าสิ่งนี้ให้เหมือนมรดกสืบทอด Episode #1.1 (2009)
Jan Di, consider this kind of designer clothing as an inheritance.จันดี ลูกต้องคอยดูแลเจ้าสิ่งนี้ให้เหมือนมรดกสืบทอด Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inheritanceShe claims the inheritance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรดก[N] heritage, See also: inheritance, legacy, bequest, estate, Example: คุณยายยกมรดกทั้งหมดให้แก่ลูกสาวคนเล็ก, Thai definition: ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท
กรรมพันธุ์[N] heredity, See also: inheritance, congenital, Syn. พันธุกรรม, Example: โรคเบาหวานเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง, Thai definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
การสืบสาน[N] inheritance, See also: continuance, continuation, Syn. การสืบเนื่อง, การรับช่วง, Example: การรณรงค์การนุ่งซิ่นเป็นการสืบสานศิลปหัตถกรรมทอผ้าไทยให้คงอยู่ต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance   
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi hai møradok) EN: disinheritance   FR: privation de son héritage [f]
มฤดก[n.] (mareudok) EN: inheritance   FR: héritage [m]
มรดก[n.] (møradok) EN: inheritance ; legacy ; legacy ; bequest ; estate   FR: héritage [m] ; legs [m] ; alleu [m]
พันธุกรรม[n.] (phanthukam) EN: heredity ; inheritance   FR: hérédité [f]
ภาษีการรับมรดก[n. exp.] (phāsī kān rap møradok) EN: inheritance tax ; capital transfer tax   
สละมรดก[v. exp.] (sala møradok) EN: disclaim an inheritance   
ส่วนแบ่งมรดก[n. exp.] (suanbaeng møradok) EN: share of the inheritance   FR: part d'héritage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHERITANCE    IH2 N HH EH1 R AH0 T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inheritance    (n) (i1 n h e1 r i t @ n s)
inheritances    (n) (i1 n h e1 r i t @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vererbungssystem {n}inheritance system; inheritance net [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インヘリタンス[, inheritansu] (n) {comp} inheritance [Add to Longdo]
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance) [Add to Longdo]
遺財[いざい, izai] (n) bequest; inheritance [Add to Longdo]
遺産[いさん, isan] (n) inheritance; bequest; legacy; heritage; (P) [Add to Longdo]
遺産税[いさんぜい, isanzei] (n) inheritance tax; estate duty [Add to Longdo]
遺産相続[いさんそうぞく, isansouzoku] (n) inheritance; succession to property [Add to Longdo]
遺産相続税[いさんそうぞくぜい, isansouzokuzei] (n) inheritance tax [Add to Longdo]
家督[かとく, katoku] (n) family headship; inheritance [Add to Longdo]
家督相続[かとくそうぞく, katokusouzoku] (n) inheritance; succession to family headship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
继承权[jì chéng quán, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] inheritance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] inheritance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inheritance \In*her"it*ance\, n. [Cf. OF. enheritance.]
   [1913 Webster]
   1. The act or state of inheriting; as, the inheritance of an
    estate; the inheritance of mental or physical qualities.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is or may be inherited; that which is derived
    by an heir from an ancestor or other person; a heritage; a
    possession which passes by descent.
    [1913 Webster]
 
       When the man dies, let the inheritance
       Descend unto the daughter.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A permanent or valuable possession or blessing, esp. one
    received by gift or without purchase; a benefaction.
    [1913 Webster]
 
       To an inheritance incorruptible, and undefiled, and
       that fadeth not away.         --1 Pet. i. 4.
    [1913 Webster]
 
   4. Possession; ownership; acquisition. "The inheritance of
    their loves." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To you th' inheritance belongs by right
       Of brother's praise; to you eke 'longs his love.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) Transmission and reception by animal or plant
    generation.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) A perpetual or continuing right which a man and his
    heirs have to an estate; an estate which a man has by
    descent as heir to another, or which he may transmit to
    another as his heir; an estate derived from an ancestor to
    an heir in course of law. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word inheritance (used simply) is mostly confined
      to the title to land and tenements by a descent.
      --Mozley & W.
      [1913 Webster]
 
         Men are not proprietors of what they have, merely
         for themselves; their children have a title to
         part of it which comes to be wholly theirs when
         death has put an end to their parents' use of it;
         and this we call inheritance.   --Locke.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inheritance
   n 1: hereditary succession to a title or an office or property
      [syn: {inheritance}, {heritage}]
   2: that which is inherited; a title or property or estate that
     passes by law to the heir on the death of the owner [syn:
     {inheritance}, {heritage}]
   3: (genetics) attributes acquired via biological heredity from
     the parents [syn: {inheritance}, {hereditary pattern}]
   4: any attribute or immaterial possession that is inherited from
     ancestors; "my only inheritance was my mother's blessing";
     "the world's heritage of knowledge" [syn: {inheritance},
     {heritage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top