ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortune

F AO1 R CH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortune-, *fortune*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortune(n) ทรัพย์สมบัติมากมาย
fortune(n) โชคลาภ, See also: โชคดี
fortune(n) โชคชะตา, Syn. destiny, fate, karma
fortuneteller(n) หมอดู, See also: โหร, นักพยากรณ์, Syn. prophet, seer, sibyl
fortunetelling(n) การพยากรณ์, See also: การทำนายโชคชะตา
fortunetelling(adj) ซึ่งเกี่ยวกับการทำนายโชคชะตา, See also: เกี่ยวกับการพยากรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค, โชคชะตา, โชคลาภ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก, ความสำเร็จ, ความรุ่งเรือง, ผู้รับมรดก, หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา, หมอดู, โหร, Syn. seer, prophet
ill-fortunedadj. โชคร้าย, โชคไม่ดี
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี, โชคร้าย, ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ, Syn. adversity
soldier of fortunen. ทหารรับจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
fortune(n) ความมั่งคั่ง, โชคชะตา, เคราะห์, โชคลาภ, ชะตากรรม
misfortune(n) โชคร้าย, โชคไม่ดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-tellersหมอดู [TU Subject Heading]
Fortune-tellingการทำนายโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-telling by birthdaysการทำนายโชคชะตาจากวันเกิด [TU Subject Heading]
Fortune-telling by cardsการทำนายโชคชะตาจากไพ่ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by dreamsการทำนายโชคชะตาจากฝัน [TU Subject Heading]
Fortune-telling by molesการทำนายโชคชะตาจากไฝ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by namesการทำนายโชคชะตาจากชื่อ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by numbersการทำนายโชคชะตาจากตัวเลข [TU Subject Heading]
Fortune-telling by precious stonesการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน Pinocchio (1940)
Fortune and glory, kid.โชคลาภและมีความสุขเด็ก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Fortune and glory.โชคลาภและมีความสุข Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Fortune and glory?โชคลาภและมีความสุข? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Fortune and glory.โชคลาภและมีความสุข Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Magic rocks. Fortune and glory.หินวิเศษ โชคลาภและมีความสุข Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Feel like step on fortune cookies.รู้สึกเหมือนขั้นตอนที่เกี่ยวกับคุกกี้โชคลาภ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's not fortune cookies.มันไม่คุกกี้โชคลาภ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You could get killed chasing after your damn fortune and glory!คุณอาจจะได้รับการฆ่า ไล่โชคลาภแช่งของคุณและมีความสุข! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
But then it would've given you your fortune and glory.แต่แล้วมันจะได้ให้คุณมีโชคลาภและมีความสุขของคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Found out they were wanted in Arizona and in Florida... and they made a fortune here this summer.แล้วแกก็ยังถูกตำรวจหมายหัวอยู่ที่ อริโซน่า กับ ฟอลิด้า ด้วย... ตอนนี้พวกแกเลยมาหากินกันแถวนี้ Dirty Dancing (1987)
"to seek his fortune across the sea.เพื่อเดินทางแสวงโชคในท้องทะเล The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fortuneA fortune-teller read my hand.
fortuneA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
fortuneAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
fortuneA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
fortuneBy good fortune they escaped.
fortuneBy investing wisely she accumulated a fortune.
fortuneBy virtue of frugality he has made a fortune.
fortuneDiligence is the mother of good fortune.
fortuneExploit his position for building up his fortune.
fortuneFlee never so fast you cannot flee your fortune.
fortuneFortune 500 companies were the hardest hit by recent legislation.
fortuneFortune beamed on him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิริมงคล(n) luck, See also: fortune, fate, Syn. มงคล, ศรี, มิ่งขวัญ, Ant. อัปมงคล, เสนียดจัญไร
ฮวงจุ้ย(n) fortune
ลาภ(n) luck, See also: fortune, Example: ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, Thai Definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาสนา(n) luck, See also: fortune, lot, destiny, fate, chance, Syn. บุญบารมี, Example: ฉันไม่เคยน้อยใจในวาสนาเลยเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้, Thai Definition: กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
หมอดู(n) fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
โชคเคราะห์(n) luck, See also: fortune, fate, lot, destiny, Syn. ชะตากรรม, Example: เขาเชื่อว่าการกระทำนี้เป็นการซัดทอดโชคเคราะห์ไปให้สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากตัวเขา, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดลักษณะเหตุดีหรือชั่ว ที่ผ่านเข้ามาในการดำเนินชีวิต
โชคชะตาราศี(n) fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai Definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น
ภาคย์(n) fortune, See also: luck, Syn. โชค, โชคดี
ลักษมี(n) luck, See also: fortune, Syn. โชคลาภ, โชค, Notes: (สันสกฤต)
สิริ(n) fortune, See also: grace, luck, Syn. ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, Example: เขาไปรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว, Thai Definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
บาปเคราะห์[bāpkhrǿ] (n) EN: misfortune ; bad luck ; adversity  FR: malchance [ f ]
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ]
ชะตา[chatā] (n) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot  FR: destin [ m ] ; sort [ m ] ; horoscope [ m ]
ชาตา[chātā] (n) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune  FR: destin [ m ] ; sort [ m ]
โชค[chōk] (n) EN: luck ; fortune  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ] ; destin [ m ] ; sort [ m ]
โชคลาง[chōklāng] (n) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign
โชคไม่ดี[chōk mai dī] (v, exp) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated  FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคร้าย[chōkrāi] (n) EN: bad luck ; misfortune  FR: malchance [ f ] ; infortune [ f ] ; mauvaise fortune [ f ] ; déveine [ f ] (fam.) ; poisse [ f ] (fam.) ; guigne [ f ] (fam.) ; guignon [ m ] (fam. - vx) ; cerise [ f ] (arg.)
ดวง[dūang] (n) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope  FR: chance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORTUNE F AO1 R CH AH0 N
FORTUNE F AO1 R CH UW0 N
FORTUNES F AO1 R CH AH0 N Z
FORTUNES F AO1 R CH UW0 N Z
FORTUNE'S F AO1 R CH AH0 N Z
FORTUNE'S F AO1 R CH UW0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortune (n) fˈɔːtʃuːn (f oo1 ch uu n)
fortunes (n) fˈɔːtʃuːnz (f oo1 ch uu n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算命[suàn mìng, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ, ] fortune-telling #20,066 [Add to Longdo]
看相[kàn xiàng, ㄎㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, ] fortune telling #53,519 [Add to Longdo]
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment #58,033 [Add to Longdo]
算卦[suàn guà, ㄙㄨㄢˋ ㄍㄨㄚˋ, ] fortune telling #64,708 [Add to Longdo]
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, ] fortune telling based on the subject's face #68,364 [Add to Longdo]
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, ] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication #82,111 [Add to Longdo]
拆字[chāi zì, ㄔㄞ ㄗˋ, ] fortune telling by unpicking Chinese characters #100,140 [Add to Longdo]
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, <span class='pronunc-pinyin'>rén yǒu dàn xī huò fú</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄉㄢˋ ㄒㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ</span>, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
相命者[xiāng mìng zhě, ㄒㄧㄤ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄜˇ, ] fortune teller [Add to Longdo]
签语饼[qiān yǔ bǐng, ㄑㄧㄢ ㄩˇ ㄅㄧㄥˇ, / ] fortune cookie [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartenlegerin { f } | Kartenlegerinnen { pl }fortune teller | fortune tellers [Add to Longdo]
Wahrsagerei { f }fortune telling [Add to Longdo]
Dem Glück ist nicht zu trauen.Fortune is fickle. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) { ling } aspect; (4) { physics } phase (e.g. solid, liquid and gaseous) #2,134 [Add to Longdo]
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n, adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness #2,161 [Add to Longdo]
[ふく, fuku] (n) good fortune; (P) #2,341 [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n, n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune #2,523 [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na, n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) #2,610 [Add to Longdo]
災害[さいがい, saigai] (n) calamity; disaster; misfortune; (P) #2,676 [Add to Longdo]
資産[しさん, shisan] (n) property; fortune; means; assets; (P) #2,834 [Add to Longdo]
[さち(P);こう;さき(ok), sachi (P); kou ; saki (ok)] (n) (1) good luck; fortune; happiness; (2) (さち only) (See 海の幸) harvest; yield; (P) #2,929 [Add to Longdo]
[うん, un] (n) fortune; luck; (P) #3,203 [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (arch) (See 藤袴) thoroughwort (species of boneset, Eupatorium fortunei) #3,538 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortune \For"tune\ (f[^o]r"t[-u]n; 135), n. [F. fortune, L.
   fortuna; akin to fors, fortis, chance, prob. fr. ferre to
   bear, bring. See {Bear} to support, and cf. {Fortuitous}.]
   1. The arrival of something in a sudden or unexpected manner;
    chance; accident; luck; hap; also, the personified or
    deified power regarded as determining human success,
    apportioning happiness and unhappiness, and distributing
    arbitrarily or fortuitously the lots of life.
    [1913 Webster]
 
       'T is more by fortune, lady, than by merit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O Fortune, Fortune, all men call thee fickle.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which befalls or is to befall one; lot in life, or
    event in any particular undertaking; fate; destiny; as, to
    tell one's fortune.
    [1913 Webster]
 
       You, who men's fortunes in their faces read.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   3. That which comes as the result of an undertaking or of a
    course of action; good or ill success; especially,
    favorable issue; happy event; success; prosperity as
    reached partly by chance and partly by effort.
    [1913 Webster]
 
       Our equal crimes shall equal fortune give. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       There is a tide in the affairs of men,
       Which, taken at the flood, leads on to fortune.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His father dying, he was driven to seek his fortune.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Wealth; large possessions; large estate; riches; as, a
    gentleman of fortune.
 
   Syn: Chance; accident; luck; fate.
     [1913 Webster]
 
   {Fortune book}, a book supposed to reveal future events to
    those who consult it. --Crashaw.
 
   {Fortune hunter}, one who seeks to acquire wealth by
    marriage.
 
   {Fortune teller}, one who professes to tell future events in
    the life of another.
 
   {Fortune telling}, the practice or art of professing to
    reveal future events in the life of another.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortune \For"tune\, v. t. [OF. fortuner, L. fortunare. See
   {Fortune}, n.]
   1. To make fortunate; to give either good or bad fortune to.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with a fortune. --Richardson.
    [1913 Webster]
 
   3. To presage; to tell the fortune of. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortune \For"tune\, v. i.
   To fall out; to happen.
   [1913 Webster]
 
      It fortuned the same night that a Christian, serving a
      Turk in the camp, secretely gave the watchmen warning.
                          --Knolles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortune
   n 1: an unknown and unpredictable phenomenon that causes an
      event to result one way rather than another; "bad luck
      caused his downfall"; "we ran into each other by pure
      chance" [syn: {luck}, {fortune}, {chance}, {hazard}]
   2: a large amount of wealth or prosperity
   3: an unknown and unpredictable phenomenon that leads to a
     favorable outcome; "it was my good luck to be there"; "they
     say luck is a lady"; "it was as if fortune guided his hand"
     [syn: {luck}, {fortune}]
   4: your overall circumstances or condition in life (including
     everything that happens to you); "whatever my fortune may
     be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck
     of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that was
     her portion" [syn: {fortune}, {destiny}, {fate}, {luck},
     {lot}, {circumstances}, {portion}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Fortune /foʀtyn/ 
  Fortune

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fortune /foʀtyn/ 
  destiny; fate; fortune; luck

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top