Search result for

fortune

(104 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortune-, *fortune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortune[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย
fortune[N] โชคลาภ, See also: โชคดี
fortune[N] โชคชะตา, Syn. destiny, fate, karma
fortuneteller[N] หมอดู, See also: โหร, นักพยากรณ์, Syn. prophet, seer, sibyl
fortunetelling[N] การพยากรณ์, See also: การทำนายโชคชะตา
fortunetelling[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับการทำนายโชคชะตา, See also: เกี่ยวกับการพยากรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
soldier of fortunen. ทหารรับจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-tellersหมอดู [TU Subject Heading]
Fortune-tellingการทำนายโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-telling by birthdaysการทำนายโชคชะตาจากวันเกิด [TU Subject Heading]
Fortune-telling by cardsการทำนายโชคชะตาจากไพ่ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by dreamsการทำนายโชคชะตาจากฝัน [TU Subject Heading]
Fortune-telling by molesการทำนายโชคชะตาจากไฝ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by namesการทำนายโชคชะตาจากชื่อ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by numbersการทำนายโชคชะตาจากตัวเลข [TU Subject Heading]
Fortune-telling by precious stonesการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fortune 500 c.E.O.S, lvmh, ppr, hearst.ฟอร์จูน 500 ซ๊อีโอเอส ลิม เฮริสท์ There Might be Blood (2008)
So he saves a fortune on karaoke machines and deodorant.ดังนั้นเค้าก็จะรักษาโชคชะตา/\ ไม่มีเครื่องคาราโอเกะและยาดับกลิ่น Adverse Events (2008)
The Fortune Telling Hall was a huge success.ที่ได้เปิดทำนายดวงก็ได้รับความสำเร็จอย่างมาก Akai ito (2008)
There is a legend that says that bad fortune will come to anyone who slays one.มันมีคำจารึกซึ่งเป็นโชคร้ายสำหรับ ใครก็ตามที่ฆ่ามัน The Labyrinth of Gedref (2008)
Yeah,22-year-old heir to one of Miami's largest fortunes.ใช่ ทายาทวัย 22 ของหนึ่งใน มหาเศรษฐีของไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Count Dooku is paying me a fortune to deliver your slimyry carcass, so please, try to stay aliveเคาท์ดูกูว่าจ้างข้า ให้นำตัวเจ้าไปส่ง เพราะงั้น ก็อย่าตายซะก่อนล่ะ Cloak of Darkness (2008)
He said Tauren came to him at the forge, offered to pay him a fortune for his help, not to make weapons, for an experiment or something.พ่อว่าทอเรนมาหาพ่อที่โรงเหล็ก จ่ายเงินเพื่อให้พ่อช่วย ไม่ใช่สร้างอาวุธ แต่เพื่อการทดลองบางอย่าง To Kill the King (2008)
Don't tell anyone that your father is the blind fortune tellerอย่าบอกใครว่าพ่อของเจ้าเป็นหมอดูตาบอด Iljimae (2008)
Well, I don't like it. It'll cost a fortune to get this house ready for a royal visit.แต่ข้าไม่เห็นด้วย เราคงต้องใช้ทุนมากในการตระเตรียมพื้นที่ The Other Boleyn Girl (2008)
Mistress Boleyn is reading our fortunes.นางสนมโบลีนกำลังอ่านโชคชะตาพวกเราอยู่ The Other Boleyn Girl (2008)
- Jane, a fortuneteller? - Please.หมอดูอะนะ, เจน เบน.. Shutter (2008)
If you're betting on the fortune of the company... so you can have a say in the Macau Harbor project...ถ้าคุณมีความมั่นใจในโชคชะตาของบริษัท... งั้น คุณก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในโปรเจ็คท่าเรือมาเก๊า... . Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fortuneA fortune-teller read my hand.
fortuneA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
fortuneAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
fortuneA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
fortuneBy good fortune they escaped.
fortuneBy investing wisely she accumulated a fortune.
fortuneBy virtue of frugality he has made a fortune.
fortuneDiligence is the mother of good fortune.
fortuneExploit his position for building up his fortune.
fortuneFlee never so fast you cannot flee your fortune.
fortuneFortune 500 companies were the hardest hit by recent legislation.
fortuneFortune beamed on him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิริมงคล[N] luck, See also: fortune, fate, Syn. มงคล, ศรี, มิ่งขวัญ, Ant. อัปมงคล, เสนียดจัญไร
ฮวงจุ้ย[N] fortune
ลาภ[N] luck, See also: fortune, Example: ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาสนา[N] luck, See also: fortune, lot, destiny, fate, chance, Syn. บุญบารมี, Example: ฉันไม่เคยน้อยใจในวาสนาเลยเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้, Thai definition: กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
หมอดู[N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
โชคเคราะห์[N] luck, See also: fortune, fate, lot, destiny, Syn. ชะตากรรม, Example: เขาเชื่อว่าการกระทำนี้เป็นการซัดทอดโชคเคราะห์ไปให้สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากตัวเขา, Thai definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดลักษณะเหตุดีหรือชั่ว ที่ผ่านเข้ามาในการดำเนินชีวิต
โชคชะตาราศี[N] fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น
ภาคย์[N] fortune, See also: luck, Syn. โชค, โชคดี
ลักษมี[N] luck, See also: fortune, Syn. โชคลาภ, โชค, Notes: (สันสกฤต)
สิริ[N] fortune, See also: grace, luck, Syn. ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, Example: เขาไปรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว, Thai definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
โชค[n.] (chōk) EN: luck ; fortune   FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign   
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope   FR: chance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORTUNE    F AO1 R CH AH0 N
FORTUNE    F AO1 R CH UW0 N
FORTUNES    F AO1 R CH AH0 N Z
FORTUNES    F AO1 R CH UW0 N Z
FORTUNE'S    F AO1 R CH AH0 N Z
FORTUNE'S    F AO1 R CH UW0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortune    (n) (f oo1 ch uu n)
fortunes    (n) (f oo1 ch uu n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartenlegerin {f} | Kartenlegerinnen {pl}fortune teller | fortune tellers [Add to Longdo]
Wahrsagerei {f}fortune telling [Add to Longdo]
Dem Glück ist nicht zu trauen.Fortune is fickle. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードラック[, ha-dorakku] (n) hard luck; misfortune [Add to Longdo]
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit [Add to Longdo]
フォーチュン[, fo-chun] (n) fortune; (P) [Add to Longdo]
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie [Add to Longdo]
フォーチュンテラー[, fo-chuntera-] (n) fortune-teller [Add to Longdo]
ミスフォーチュン[, misufo-chun] (n) misfortune [Add to Longdo]
[えき, eki] (n) divination; fortune-telling [Add to Longdo]
易者[えきしゃ, ekisha] (n) fortuneteller; diviner [Add to Longdo]
易断[えきだん, ekidan] (n) divination; fortunetelling [Add to Longdo]
一財産;ひと財産[いっざいさん(一財産);ひとざいさん, izzaisan ( hitozaisan ); hitozaisan] (n) a fortune [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算命[suàn mìng, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ, ] fortune-telling, #20,066 [Add to Longdo]
看相[kàn xiàng, ㄎㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, ] fortune telling, #53,519 [Add to Longdo]
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment, #58,033 [Add to Longdo]
算卦[suàn guà, ㄙㄨㄢˋ ㄍㄨㄚˋ, ] fortune telling, #64,708 [Add to Longdo]
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, ] fortune telling based on the subject's face, #68,364 [Add to Longdo]
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, ] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication, #82,111 [Add to Longdo]
拆字[chāi zì, ㄔㄞ ㄗˋ, ] fortune telling by unpicking Chinese characters, #100,140 [Add to Longdo]
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
相命者[xiāng mìng zhě, ㄒㄧㄤ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄜˇ, ] fortune teller [Add to Longdo]
签语饼[qiān yǔ bǐng, ㄑㄧㄢ ㄩˇ ㄅㄧㄥˇ, / ] fortune cookie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortune \For"tune\ (f[^o]r"t[-u]n; 135), n. [F. fortune, L.
   fortuna; akin to fors, fortis, chance, prob. fr. ferre to
   bear, bring. See {Bear} to support, and cf. {Fortuitous}.]
   1. The arrival of something in a sudden or unexpected manner;
    chance; accident; luck; hap; also, the personified or
    deified power regarded as determining human success,
    apportioning happiness and unhappiness, and distributing
    arbitrarily or fortuitously the lots of life.
    [1913 Webster]
 
       'T is more by fortune, lady, than by merit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O Fortune, Fortune, all men call thee fickle.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which befalls or is to befall one; lot in life, or
    event in any particular undertaking; fate; destiny; as, to
    tell one's fortune.
    [1913 Webster]
 
       You, who men's fortunes in their faces read.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   3. That which comes as the result of an undertaking or of a
    course of action; good or ill success; especially,
    favorable issue; happy event; success; prosperity as
    reached partly by chance and partly by effort.
    [1913 Webster]
 
       Our equal crimes shall equal fortune give. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       There is a tide in the affairs of men,
       Which, taken at the flood, leads on to fortune.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His father dying, he was driven to seek his fortune.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Wealth; large possessions; large estate; riches; as, a
    gentleman of fortune.
 
   Syn: Chance; accident; luck; fate.
     [1913 Webster]
 
   {Fortune book}, a book supposed to reveal future events to
    those who consult it. --Crashaw.
 
   {Fortune hunter}, one who seeks to acquire wealth by
    marriage.
 
   {Fortune teller}, one who professes to tell future events in
    the life of another.
 
   {Fortune telling}, the practice or art of professing to
    reveal future events in the life of another.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortune \For"tune\, v. t. [OF. fortuner, L. fortunare. See
   {Fortune}, n.]
   1. To make fortunate; to give either good or bad fortune to.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with a fortune. --Richardson.
    [1913 Webster]
 
   3. To presage; to tell the fortune of. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortune \For"tune\, v. i.
   To fall out; to happen.
   [1913 Webster]
 
      It fortuned the same night that a Christian, serving a
      Turk in the camp, secretely gave the watchmen warning.
                          --Knolles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortune
   n 1: an unknown and unpredictable phenomenon that causes an
      event to result one way rather than another; "bad luck
      caused his downfall"; "we ran into each other by pure
      chance" [syn: {luck}, {fortune}, {chance}, {hazard}]
   2: a large amount of wealth or prosperity
   3: an unknown and unpredictable phenomenon that leads to a
     favorable outcome; "it was my good luck to be there"; "they
     say luck is a lady"; "it was as if fortune guided his hand"
     [syn: {luck}, {fortune}]
   4: your overall circumstances or condition in life (including
     everything that happens to you); "whatever my fortune may
     be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck
     of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that was
     her portion" [syn: {fortune}, {destiny}, {fate}, {luck},
     {lot}, {circumstances}, {portion}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Fortune [fortyn]
   Fortune
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fortune [fortyn]
   fortune
   destiny; fate; fortune; luck
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top