ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระเบียบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระเบียบ-, *ระเบียบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ระเบียบกระทรวง(n) ministerial rule
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข(n) Numerical Method

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบ(n) rule, See also: order, regulation, Syn. กฎระเบียบ, ระเบียบปฏิบัติ, Example: นักเรียนต้องแต่งกายตามระเบียบ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการ
ระเบียบการ(n) regulation, See also: order of procedure, procedure, Example: โรงเรียนนี้มีนโยบายและหลักการในการกำหนดเวลาเรียน วันหยุด และระเบียบการอื่นๆ ที่เด่นชัด, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ
ระเบียบวาระ(n) agenda, Example: ในการนัดประชุมเพื่อเจรจากัน ฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดทำระเบียบวาระการประชุมส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งพิจารณาประกอบด้วย, Thai Definition: ลำดับรายการที่กำหนดไว้เสนอที่ประชุม
ระเบียบวิธี(n) regulation, See also: procedure, mode, method, arrangement, Example: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ, Count Unit: วิธี, Thai Definition: วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ระเบียบวิธี(n) regulation, See also: procedure, mode, method, arrangement, Example: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ, Count Unit: วิธี, Thai Definition: วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ระเบียบวินัย(n) discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
ระเบียบสังคม(n) social rules, See also: common law, tradition, Example: ละครแห่งชีวิตของ ม.จ. อากาศ ดำเกิง สะท้อนถึงความเสื่อม และการพังทลายของวิมานในระเบียบสังคมแบบเก่า
ระเบียบปฏิบัติ(n) practice, Example: ทุกคนทำตามนโยบายและตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ(n) regulation, See also: constitution, rule, Example: ทุกคนทำตามนโยบาย และตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบเรียบร้อย(v) be in order, Ant. รกรุงรัง, เละเทะ, Example: การปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง จะช่วยให้บ้านเมืองระเบียบเรียบร้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบน. แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ.
ระเบียบว. ถูกลำดับ, ถูกที่เป็นแถวเป็นแนว, มีลักษณะเรียบร้อย, เช่น เขาทำงานอย่างมีระเบียบ.
ระเบียบการน. ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ เช่น ระเบียบการของโรงเรียน.
ระเบียบจัดว. เจ้าระเบียบ, ที่ถือระเบียบอย่างเคร่งครัด.
ระเบียบวาระน. ลำดับรายการที่กำหนดไว้ในการประชุมแต่ละครั้ง.
กลาระเบียบพิธีของการบูชา เช่น ไปคำนับศาลสุรากลากิจ (อภัย), ใช้ว่า กระลา ก็มี.
ระบอบระเบียบการปกครอง เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regulationระเบียบ, กฎ, ข้อบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing ordersระเบียบข้อบังคับ (ของสภาหรือของศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agendaระเบียบวาระการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
business, order ofระเบียบวาระการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
day, order of theระเบียบวาระการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of business; order of the dayระเบียบวาระการประชุม [ ดู agenda ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of the day; order of businessระเบียบวาระการประชุม [ ดู agenda ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agendaระเบียบวาระการประชุม [ ดู order of business และ order of the day ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order, droppedระเบียบวาระที่ตกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropped orderระเบียบวาระที่ตกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
New international economic orderระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
World monetary orderระเบียบการเงินของโลก [เศรษฐศาสตร์]
Dietary lawระเบียบการกำหนดอาหาร [TU Subject Heading]
Ethnomethodologyระเบียบวิธีชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Foreign trade regulationระเบียบการค้าต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Leave regulationsระเบียบการลา [TU Subject Heading]
Police regulationsระเบียบปฏิบัติราชการตำรวจ [TU Subject Heading]
Practiceระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Price regulationระเบียบราคา [TU Subject Heading]
Statistical methodsระเบียบวิธีทางสถิติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม Rebecca (1940)
Purely as a matter of routine, you know.ก็ตามระเบียบขั้นตอนละนะ Rebecca (1940)
Yes, Frith. It's purely a formality.- ใช่ ฟริธ ก็ตามระเบียบขั้นตอนน่ะ Rebecca (1940)
You can tell by the sweat and the mess on his uniform.และระเบียบที่เขาทำจาก เครื่องแบบของเขา ไม่เห็นสวยเป็นเขาครับ? How I Won the War (1967)
Losing one mess tin.การสูญเสียระเบียบดีบุก How I Won the War (1967)
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)
That's just going by the book.นั่นมันตามระเบียบการ Jaws (1975)
Guys, could we please get organized?ทุกคน ช่วยมีระเบียบหน่อย Jaws (1975)
Ten-hut!ตามระเบียบพัก The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบียบ[rabīep] (n) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm  FR: règle [ f ] ; règlement [ m ] ; prescription [ f ] ; procédure [ f ]
ระเบียบ[rabīep] (n) EN: order ; method ; system ; proper arrangement ; form  FR: ordre [ m ] ; méthode [ f ] ; organisation [ f ] ; forme [ f ]
ระเบียบการ[rabīepkān] (n) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars  FR: règlement [ m ]
ระเบียบการเช็คอิน[rabīep kān chek-in] (n, exp) EN: check-in procedure  FR: procédure d'enregistrement [ f ]
ระเบียบข้อบังคับ[rabīep khøbangkhap] (n, exp) EN: regulation ; rule
ระเบียบปฏิบัติ[rabīep patibat] (n) EN: regulation ; constitution ; rule
ระเบียบวาระ[rabīepwāra] (n) EN: agenda  FR: agenda [ m ]
ระเบียบวาระการประชุม[rabīepwāra kān prachum] (n, exp) EN: agenda
ระเบียบวิธี[rabīēp withī] (n) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์[rabīēp withī thāng witthayāsāt] (n, exp) EN: scientific method  FR: méthode scientifique [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence., See also: unruly, willful
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย
methodology(n) ระเบียบวิธี, วิธีวิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agenda(n) กำหนดการ, See also: ระเบียบวาระ, Syn. program, plan, schedule
formality(n) พิธี, See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน, Syn. convention, custom, rule
law(n) กฎหมาย, See also: ระเบียบ, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, กฎข้อบังคับ, Syn. rule, regulation, statute
observance(n) กฎหรือหลักเกณฑ์ทางศาสนา, See also: ระเบียบทางศาสนา, Syn. rule, custom
protocol(n) ระเบียบการ, Syn. obligation, treaty
red tape(n) ระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไป, See also: ระเบียบที่หยุมหยิมเกินไป, Syn. bureaucracy
red tape(n) ระเบียบราชการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า, ถือเอา, อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider, quality ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ archive แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ read only แฟ้มที่ไม่แสดงตัว hidden และแฟ้มระบบ system หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี, ระเบียบแบบแผน, พิธีการ, พิธีรีตอง, Syn. ritual
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน, สับสน, วุ่นวาย, ไร้ระเบียบ, คลุมเครือ, Syn. deranged
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
array(n) ขบวน, ทิว, แถว, ระเบียบ, เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้า
ceremonious(adj) เป็นพิธี, เป็นทางการ, ถูกต้องตามแบบแผน, ถูกระเบียบ
ceremony(n) พิธี, พิธีการ, ระเบียบแบบแผน
chaotic(adj) โกลาหล, สับสนอลหม่าน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ไม่มีระเบียบ
codify(vt) ทำเป็นประมวล, ทำเป็นระเบียบ, รวบรวม, เข้ารหัส, จัดหมวดหมู่
collocation(n) การจัดระเบียบ, การจัดวาง
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ, ระเบียบวินัย, การลงโทษ, การฝึกฝน
disorder(n) ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง, โกลาหล, อลหม่าน, วุ่นวาย, สับสน, ไม่เป็นระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Administrative Organization of the State(uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

German-Thai: Longdo Dictionary
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
gültig(adj) ที่มีผลใช้ได้ (บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Die Fahrkarte ist nicht gültig in Schnellzügen. ตั๋วนี้ใช้สำหรับรถเร็วไม่ได้, See also: Related: gelten, Gültigkeit, Geltung
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, Syn. gemäß
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.
Vorgabe(n) |die, pl. Vorgaben| กฎระเบียบ เช่น Nun wurde eine neue Vorgabe definiert: Bis Ende des Jahres 2010 soll noch einmal rund eine halbe Milliarde Kilogramm elektronischer Geräte und Druckpatronen zurückgenommen und dem Recycling zugeführt werden.
Verhaltensregel(n) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top