Search result for

statistical

(68 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statistical-, *statistical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statistical[ADJ] ซึ่งเป็นสถิติ, See also: เกี่ยวกับการคำนวณทางสถิติ, Syn. mathematical, analytical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statistical(สทะทิส'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับสถิติ,อาศัยสถิติ,อาศัยข้อมูล,อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข.

English-Thai: Nontri Dictionary
statistical(adj) เกี่ยวกับตัวเลข,เกี่ยวกับสถิติ,ที่อาศัยข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statistical areaพื้นที่ทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistical chartแผนภูมิสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistical controlการควบคุมเชิงสถิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
statistical departmentหน่วยงานสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistical estimationวิธีการประมาณทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistical familyครอบครัวเชิงสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistical inferenceการอนุมานเชิงสถิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
statistical methodวิธีเชิงสถิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
statistical packageโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistical reportรายงานทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statistical classificationการจัดประเภทเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
Statistical dataข้อมูลเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
statistical dataข้อมูลสถิติ, ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราสนใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Statistical decisionการตัดสินใจทางสถิติ [TU Subject Heading]
Statistical Family ครอบครัวเชิงสถิติ
ประกอบด้วยสมชิกทั้งหมดของครัวเรือน ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด หรือด้วยการรับ เป็นบุตรบุญธรรม หรือด้วยการสมรส ครัวเรือนหนึ่ง ครัวเรือนจะประกอบหรือไม่ประกอบด้วยหนึ่งครอบครัวก็ได้ ครอบครัวเชิงสถิติจะไม่สามารถประกอบด้วยครัวเรือน มากกว่าหนึ่งครัวเรือน แม้ [สิ่งแวดล้อม]
Statistical hypothesis testingการทดสอบสมมติฐาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statistical hypothesis testingการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ [TU Subject Heading]
statistical mapแผนที่สถิติ, แผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลโดยอาศัยแผนที่เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Statistical mechanicsกลศาสตร์สถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statistical methodsระเบียบวิธีทางสถิติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Statistically, this is the safer way to travel.จากสถิติ, นี่เป็นที่นิยมมากกว่า. Committed (2008)
It's statistically significant.มันมีความหมายทางสถิติครับ Roadkill (2009)
Our kicker, Mr. Langanthal, is zero for 12 in field goal attempts. As most of you statistically-minded people know, that sucks!ทำคะแนนได้ 0 จากการเตะ 12 ครั้ง ถ้าพวกนายสติดี ก็คงรู้ว่ามัน... Preggers (2009)
Statistically, one murder doesn't equal a trend.แค่กรณีเดียว, ทางสถิติไม่ถือว่า เป็นแนวโน้มหรอกนะ Watchmen (2009)
The statistical likelihood that our plan will succeed... is less than 4.3%.จากสถิติความน่าจะเป็น แผนเรามีโอกาสสำเร็จน้อยกว่า 4.3% Star Trek (2009)
It's statistically unlikely that it was Kennedy.ฉันไม่มีวีนลืมเลยว่าคุณทำเพื่อเขา The Proof in the Pudding (2010)
No. I mean, I think statistically there's beenไม่ ผมหมายถึง ผมคิดว่า\ ตามสถิติแล้ว Unpleasantville (2010)
Statistically speaking,กล่าวในเชิงสถิติ Interpretive Dance (2010)
And statistical probabilities,กับสถิติความน่าจะเป็นไปได้ Mosley Lane (2010)
Because, statistically, it doesn't always...เพราะว่าจากสถิตแล้ว มันไม่เสมอไป... . The Death of the Queen Bee (2010)
Well, those people are the statistical anomalies at the edge of the curve.ครับ คนเหล่านั้นคือ ความผิดปกติในทางสถิติ - ที่อยู่ปลายสุดของเส้นกราฟ Course Correction (2010)
At my age, do you know how I'm statistically most likely to die?นายรุ้ไหม? ตามสถิติ คนอายุเท่าฉันตายเท่าไหร่? The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statisticalI can provide you with some statistical predictions of expected revenues.
statisticalThe statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement.
statisticalThis kind of case is amenable to statistical treatment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ[n. exp.] (kān khūapkhum krabūankān thāng sathiti) EN: statistical process control   
ข้อมูลสถิติ[n. exp.] (khømūn sathiti) EN: statistical data   FR: données statistiques [fpl]
สำนักงานสถิติแห่งชาติ[org.] (Samnakngān Sathiti Haengchāt) EN: National Statistical Office of Thailand (TNSO)   
ทางสถิติ[adj.] (thāng sathiti) EN: statistical   FR: statistique

CMU English Pronouncing Dictionary
STATISTICAL    S T AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L
STATISTICALLY    S T AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
STATISTICALLY    S T AH0 T IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statistical    (j) (s t @1 t i1 s t i k l)
statistically    (a) (s t @1 t i1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
統計解析[とうけいかいせき, toukeikaiseki] (n) statistical analysis [Add to Longdo]
統計処理[とうけいしょり, toukeishori] (n) {comp} statistical processing [Add to Longdo]
統計上の不突合[とうけいじょうのふとつごう, toukeijounofutotsugou] (n) statistical discrepancy [Add to Longdo]
統計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] (n) {comp} statistical information; statistics [Add to Longdo]
統計図表[とうけいずひょう, toukeizuhyou] (n) statistical chart; statistical graph [Add to Longdo]
統計多重処理[とうけいたじゅうしょり, toukeitajuushori] (n) {comp} statistical multiplexing [Add to Longdo]
統計的[とうけいてき, toukeiteki] (adj-na) statistical [Add to Longdo]
統計的仮説[とうけいてきかせつ, toukeitekikasetsu] (n) statistical hypothesis [Add to Longdo]
統計年鑑[とうけいねんかん, toukeinenkan] (n) statistical yearbook [Add to Longdo]
統計表[とうけいひょう, toukeihyou] (n) statistical table or chart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有统计学意义[yǒu tǒng jì xué yì yì, ㄧㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄧˋ, / ] statistically significant [Add to Longdo]
统计数据[tǒng jì shù jù, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] statistical data [Add to Longdo]
统计结果[tǒng jì jié guǒ, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] statistical results [Add to Longdo]
统计表[tǒng jì biǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] statistical table, chart [Add to Longdo]
表册[biǎo cè, ㄅㄧㄠˇ ㄘㄜˋ, / ] statistical form; book of tables or forms [Add to Longdo]
表报[biǎo bào, ㄅㄧㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] statistical tables and reports [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
統計処理[とけいしょり, tokeishori] statistical processing [Add to Longdo]
統計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] statistical information, statistics [Add to Longdo]
統計多重処理[とうけいたじゅうしょり, toukeitajuushori] statistical multiplexing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Statistic \Sta*tis"tic\ (st[.a]*t[i^]s"t[i^]k), Statistical
 \Sta*tis"tic*al\ (-t[i^]*kal), a. [Cf. F. statistique.]
   Of or pertaining to statistics; as, statistical knowledge;
   statistical tabulation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statistical
   adj 1: of or relating to statistics; "statistical population"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top