ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -表-, *表*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[表, biǎo, ㄅㄧㄠˇ] to show, to express, to display; outside, appearance; a watch
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Fur 毛 clothing 衣; a shawl or wrap, Rank: 177

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
面処理[ひょうめん処理, hyoumen shori] (n) งานชุบผิวโลหะ ( งาน surface treatment )

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひょうじ, hyouji] การแสดงให้เข้าใจ การแสดงด้วยตาราง
[ひょうげん, hyougen] (n, vt) การแสดงออก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
わす[あらわす, arawasu] TH: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง)  EN: to express
[ひょう, hyou] TH: ตาราง  EN: table (e.g. Tab 1)
[あらわす, arawasu] TH: แสดงถึง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひょう, hyou] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] (n, n-suf) table (e.g. Tab 1); chart; list; (P) [Add to Longdo]
々紙;[おもてびょうし, omotebyoushi] (n) front cover [Add to Longdo]
[ひょうす, hyousu] (v5s, vt) (See する) to express; to show [Add to Longdo]
する[ひょうする, hyousuru] (vs-s, vt) to express; to show; (P) [Add to Longdo]
で遊ぶ[おもてであそぶ, omotedeasobu] (exp, v5b) to play outside (out of doors) [Add to Longdo]
の戸[おもてのと, omotenoto] (n) street (front) door [Add to Longdo]
プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] (n) { comp } foreground process [Add to Longdo]
プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] (n) { comp } foreground process group [Add to Longdo]
プロセスグループID[おもてプロセスグループアイディー, omote purosesuguru-puaidei-] (n) { comp } foreground process group ID [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The mark "&" stands for "and".&のマークはandの文字をす。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何をしているの」「未確認飛行物体のことだと思う」
What is the English for "buta"?「ブタ」をす英語は何ですか。
"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.「潮時というものがある」という現は実はシェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」にある現である。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言葉では現できない」、とその芸術家は叫んだ。
They have announced their engagement.2人は婚約を発した。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一回、新商品が発されるのできりがない。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道運賃が1割あがると発された。
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという文字は東南アジア諸国連合をします。
What does EC stand for?ECは何をしますか。
GE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.GEはレイク(株)を3000万ドルで買収したと発した。
What does G.N.P. stand for?GNPは何をすのですか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scoring?[CN] 评分量 The Widow's Son in the Windshield (2007)
I believe at the outset, Your Highness, that I should express the pleasure of all of us, [JP] 王女様に 一同を代して ご病気から回復されましたことを Roman Holiday (1953)
I noticed the jury.[JP] 陪審員も 情変えた Scarlet Street (1945)
"Put on the barber-shop act."[CN] 演一下理发店的节目 The Circus (1928)
To honour your brothers, [CN] 為了向你的兄弟示心意 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
May I say, speaking for my own press service we believe that Your Highness's faith will not be unjustified.[JP] よろしいですか 社を代して発言します 王女様のご信頼は 決して裏切られることはないでしょう Roman Holiday (1953)
Speak a little english.[CN] 可以我认得国字 还会背九九乘法 Episode #1.2 (2004)
Who is she talking about?[CN] 不懂得如何达自己的感情 Episode #1.7 (2004)
A good description.[JP] うまい現だ Scarlet Street (1945)
I like that trick with your eyes too.[JP] その眼の情も 気に入った Too Late for Tears (1949)
I trace a line around what I sit down when I look at the things.[JP] 私はただ 気持ちを現してるだけ 物を見たときの 気持ちを Scarlet Street (1945)
"You can do the act, can't you?"[CN] 你来演走绳索,行不行 The Circus (1928)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ひょう, hyou] table [Add to Longdo]
プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process [Add to Longdo]
プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group [Add to Longdo]
プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID [Add to Longdo]
意定数[ひょういていすう, hyouiteisuu] figurative constant [Add to Longdo]
意文字[ひょういもじ, hyouimoji] ideogram, ideographic character [Add to Longdo]
記体系[ひょうきたいけい, hyoukitaikei] notation, system of notation [Add to Longdo]
記方向[ひょうきほうこう, hyoukihoukou] writing mode [Add to Longdo]
記法[ひょうきほう, hyoukihou] notation, system of notation [Add to Longdo]
記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひょう, hyou] Oberflaeche, Vorderseite [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] TAFEL, KARTE, OBERFLAECHE, AUSDRUCK [Add to Longdo]
[あらわす, arawasu] (sich) ausdruecken [Add to Longdo]
れる[あらわれる, arawareru] (sich) ausdruecken [Add to Longdo]
[ひょうしょう, hyoushou] oeffentliche_Anerkennung, oeffentliche_Auszeichnung [Add to Longdo]
彰状[ひょうしょうじょう, hyoushoujou] Belobigungsschreiben [Add to Longdo]
[ひょうじょう, hyoujou] Gesichtsausdruck [Add to Longdo]
[ひょうさつ, hyousatsu] Tuerschild [Add to Longdo]
[ひょうげん, hyougen] Ausdruck [Add to Longdo]
示板[ひょうじばん, hyoujiban] Anzeigetafel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top