ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

item

AY1 T AH0 M   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -item-, *item*
Possible hiragana form: いてん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
item[N] ของ, See also: สิ่งของ, Syn. thing, object
item[N] ข่าว, See also: รายงานข่าว, Syn. article, report
item[N] รายการ, See also: รายการสิ่งของ; บัญชีรายการ, Syn. listing, matter
itemize[VT] ลงรายการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
item(ไอ'เทิม) n. เรื่อง,อัน,ชิ้น,สิ่งของในรายการ,รายการในบัญชี,ข่าว,มาตรา,ข้อ. adv. ด้วย,เช่นเดียวกัน. vt. ลงรายการ,ลงบันทึก
itemized(ไอ'ทะไมซดฺ) adj. เป็นข้อ ๆ ,ซึ่งลงรายการไว้, Syn. list,specify
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation

English-Thai: Nontri Dictionary
item(n) เรื่อง,ข่าว,รายการ,ข้อ,ชิ้น,อัน
itemize(vt) ลำดับเรื่อง,แยกรายการ,ลงรายละเอียด
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
item vetoการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
itemized deductionการลดหย่อนภาษีแบบจำแนกรายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Item response theoryทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ [TU Subject Heading]
Items, Lineหมวดรายการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's an item like this usually go for?สิ่งที่รายการเช่นนี้มักจะไปใช่หรือไม่ The Shawshank Redemption (1994)
First item today:อย่างแรกของวันนี้: Toy Story (1995)
Item 4: at 1:05 p.m. Director Brown is scheduled to meet the First Lady at a diplomatic reception at the White House, regarding to a New Hope Hospital opening.เวลาบ่ายโมง 5 นาที ผู้อำนวยการบราวน์จะไปพบ ภรรยาประธานาธิบดีที่ไวท์เฮ้าส์ เพื่อปรึกษาเรื่องพิธีเปิดตึก โรงพยาบาลนิวโฮป The Jackal (1997)
Listen, I wanna go out on a limb here. I´m gonna say maybe we should avoid... all bowel-related items with this particular product.แต่เราควรเลี่ยงเรื่องขับถ่ายในงานนี้ Nothing to Lose (1997)
Those are some contentious items you might not want to put on the block.เป็นพวกที่ยังคลุมเคลือ คุณยังเอาออกประมูลไม่ได้ The Red Violin (1998)
Sir, one more item of business.ท่านครับ.. ยังมีอีกเรื่องนึง Bicentennial Man (1999)
Now, the third item that I need... huh?ตอนนี้ ของชิ้นที่ 3 ที่ฉันต้องการ... Inspector Gadget 2 (2003)
As I was saying, the third item to complete my super weapon.อย่างที่ฉันบอก... ของชิ้นที่สามเพื่อทำให้ยอดอาวุธ ของฉันสำเร็จ Inspector Gadget 2 (2003)
Okay, to maintain the chain of custody, take the item in this case, commander Trapp's lunch, place it in the evidence bag, seal it, record all pertinent information.เซ็นชื่อทับรอยผนึก เก็บไว้ในที่เย็น ทีนี้ ทำใมคุณไม่ลองดูล่ะ Yankee White (2003)
Colonel Kitchner, chief of Scotland Yard, please inform general Fang what other items were stolen from the Bank of England.พันเอกคิชเนอร์ ผอ.สก็อตแลนด์ยาร์ด บอกท่านนายพลซิว่ามีอะไรหายไปอีกบ้าง Around the World in 80 Days (2004)
Kitchen items are to be placed on the white boat, and the blue is for laundry.เครื่องครัวใส่กระบะสีขาว สีฟ้าใส่เสื้อผ้าซัก Around the World in 80 Days (2004)
That's okay. Mr. Shineer needs some items from his office.ใช่คะ คุณชินนี่ต้องการของบางอย่างจากห้องทำงานของเขา The Forgotten (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itemBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
itemComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.
itemDid you check all the items on the shopping list?
itemEach item was described in painstaking detail.
itemFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
itemFor a refund you must return the item unopened.
itemHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
itemHere are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.
itemI always buy expensive items on credit.
itemI'd like you to itemize the charges.
itemI don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.
itemI need the following items.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาน[N] item, See also: count, point, mean, kind, sort, way, Syn. ประการ, Example: การกระทำผิดของเขาคราวนี้จะต้องถูกลงโทษหลายสถาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระทง[CLAS] item, See also: count, a count in an indictment, Syn. ข้อ, Example: นักโทษบางคนถูกฟ้องทีเดียวด้วยข้อหาถึง 5 กระทง, Thai definition: ลักษณนามของความผิดอาญาแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้ง การกระทำความผิดแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้งนั้น ถือว่าเป็นกระทงความผิดกระทงหนึ่ง
ข้อ[N] item, Example: พระผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือให้ผู้สืบชะตาทุกคน, Thai definition: เรียกอวัยวะบางส่วนที่มีข้อต่อและงอได้
ข้อ[N] item, See also: provision, clause, point, section, Syn. เรื่อง, หัวเรื่อง, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อความ, Example: ปัญหาเรื่องชนชาติไทยและแหล่งกำเนิดของไทยก็ยังไม่อาจสรุปเป็นข้อยุติที่แน่นอนได้, Count unit: ข้อ, Thai definition: เนื้อความตอนหนึ่งๆ, ใจความสั้นๆ ของเรื่อง, ข้อความ ก็ว่า, เรื่อง เช่น ข้อพิพาท ข้อยุติ, หัวข้อ เช่น ข้ออ้าง ข้อข้องใจ
ข้อ[N] item, Syn. รอยเชื่อม, ข้อต่อ, รอยต่อ, Example: แผ่นใบเชื่อมติดกันด้วยข้อต่อของใบ, Thai definition: ส่วนที่อยู่ระหว่างปล้องของไม้ไผ่หรืออ้อยเป็นต้น, ส่วนตรงที่ของ 2 สิ่งมาต่อกัน เช่น ข้อต่อท่อประปา
ข้อ[N] item, Example: กระดูกชิ้นเล็กๆ ของปลาเรียงต่อกันเป็นข้อๆ, Thai definition: ตอนหนึ่งๆ, ชิ้นหนึ่งๆ, ท่อนหนึ่งๆ, เช่น อ้อยควั่นเป็นข้อๆ เข็มขัดทองเป็นข้อๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
เฉพาะคดี[X] (chaphǿ khadī) EN: ad litem   
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement
ฟรี[adv.] (frī) EN: without charge ; for nothing   FR: gratuitement ; gratis
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge   FR: être gratuit ; offrir gratuitement
ให้เปล่า ๆ[v. exp.] (hai plāo-plāo) FR: donner gratuitement

CMU English Pronouncing Dictionary
ITEM AY1 T AH0 M
ITEMS AY1 T AH0 M Z
ITEMIZE AY1 T AH0 M AY2 Z
ITEMIZED AY1 T AH0 M AY2 Z D
ITEMIZER AY1 T AH0 M AY2 Z ER0
ITEMIZES AY1 T AH0 M AY2 Z IH0 Z
ITEMIZERS AY1 T AH0 M AY2 Z ER0 Z
ITEMIZING AY1 T AH0 M AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
item (n) ˈaɪtəm (ai1 t @ m)
items (n) ˈaɪtəmz (ai1 t @ m z)
itemize (v) ˈaɪtəmaɪz (ai1 t @ m ai z)
itemized (v) ˈaɪtəmaɪzd (ai1 t @ m ai z d)
itemizes (v) ˈaɪtəmaɪzɪz (ai1 t @ m ai z i z)
itemizing (v) ˈaɪtəmaɪzɪŋ (ai1 t @ m ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] item; component; classifier for events, things, clothes etc, #375 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] item; stump; stake; pile, #5,208 [Add to Longdo]
品目[pǐn mù, ㄆㄧㄣˇ ㄇㄨˋ, ] item, #85,641 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriff {m} | Begriffe {pl}item | items [Add to Longdo]
Einzelheit {f}; Element {n}; Punkt {m}; Gegenstand {m}; Stück {n} | Einzelheiten {pl}item | items [Add to Longdo]
Tagesordnungspunkt {m}item of the agenda; item on agenda [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
ついて回る;付いて回る[ついてまわる, tsuitemawaru] (v5r,vi) to follow around [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
としても[, toshitemo] (prt) assuming ...; even if ...; (P) [Add to Longdo]
と仮定しても[とかていしても, tokateishitemo] (exp) even assuming that ...; even granted that ... [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイテム[あいてむ, aitemu] item [Add to Longdo]
データ項目[データこうもく, de-ta koumoku] item, data item [Add to Longdo]
フィルタ項目[フィルタこうもく, firuta koumoku] filter-item [Add to Longdo]
メニューアイテム[めにゅーあいてむ, menyu-aitemu] menu item [Add to Longdo]
メニュー項目[メニューこうもく, menyu-koumoku] menu item [Add to Longdo]
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item [Add to Longdo]
印字項目[いんじこうもく, injikoumoku] printable item [Add to Longdo]
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
外部データ項目[がいぶデータこうもく, gaibu de-ta koumoku] external data item [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Item \I"tem\, v. t. [imp. & p. p. {Itemed}; p. pr. & vb. n.
   {Iteming}.]
   To make a note or memorandum of.
   [1913 Webster]
 
      I have itemed it in my memory.      --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 item \i"tem\, adv. [L. See {Iterate}.]
   Also; as an additional article.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 item \i"tem\, n. [From {Item}, adv.]
   [1913 Webster]
   1. An article; a separate particular in an account; as, the
    items in a bill; he picked up four items at the drug
    store.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A hint; an innuendo. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A secret item was given to some of the bishops . . .
       to absent themselves.         --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. A short article in a newspaper; a paragraph; as, an item
    concerning the weather.
    [1913 Webster]
 
   4. A topic or piece of information having the salacious
    character of gossip, especially a romantic relation
    between two people; as, I hear that the boss and his new
    secretary are an item.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 item
   adv 1: (used when listing or enumerating items) also; "a length
       of chain, item a hook"-Philip Guedalla
   n 1: a distinct part that can be specified separately in a group
      of things that could be enumerated on a list; "he noticed
      an item in the New York Times"; "she had several items on
      her shopping list"; "the main point on the agenda was taken
      up first" [syn: {item}, {point}]
   2: a small part that can be considered separately from the
     whole; "it was perfect in all details" [syn: {detail},
     {particular}, {item}]
   3: a whole individual unit; especially when included in a list
     or collection; "they reduced the price on many items"
   4: an isolated fact that is considered separately from the
     whole; "several of the details are similar"; "a point of
     information" [syn: {detail}, {item}, {point}]
   5: an individual instance of a type of symbol; "the word`error'
     contains three tokens of `r'" [syn: {token}, {item}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 item /itəm/
  1. detail
  2. element; fragment; item; particle
  3. number; numeral

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top