ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desert

D EH1 Z ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desert-, *desert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desert(adj) เกี่ยวกับทะเลทราย, See also: ซึ่งมีลักษณะของทะเลทราย, Syn. deserted, relinquished
desert(n) ทะเลทราย, See also: พื้นที่แห้งแล้ง, บริเวณแห้งแล้ง, Syn. airidity, dryness, wasteland, sand
desert(vt) ทอดทิ้ง, See also: ทิ้ง, ละทิ้ง
desert(vt) หนีทหาร (ทางทหาร)
desert(vi) หนีทหาร (ทางทหาร)
deserted(adj) ซึ่งรกร้าง, See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า, Syn. abandoned, heglected
deserter(n) คนหนีทหาร, See also: ทหารหนีทัพ, Syn. skulker, scutter, truant, runaway, fugitive
desertion(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment
desertion(n) การหนีทหาร
desert a sinking ship(idm) ละทิ้งบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desert(เดส'เซิร์ท) { deserted, deserting, deserts } n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง, รกร้าง, อ้างว้าง vt. ละทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง, ผู้หนีทัพ
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ถูกลืม, ไร้คนอยู่, โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง, การละทิ้ง, ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง, การหนีทัพ
indian desertชื่อทะเลทรายในอินเดียด้านด้านตะวันตก

English-Thai: Nontri Dictionary
desert(n) ทะเลทราย, ที่แห้งแล้ง
desert(vi, vt) จากไป, หนีทัพ, หลบหนี, ทอดทิ้ง, ทิ้งหน้าที่
deserter(n) ผู้จากไป, ผู้ละทิ้ง, ทหารหนีทัพ
desertion(n) การจากไป, การละทิ้ง, การทอดทิ้ง, การหนีทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desert island fictionบันเทิงคดีเกาะร้าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
desert polish; wind polishผิวหินทะเลทรายขัดมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desert varnishเคลือบหินทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desertionการละทิ้งร้างคู่สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desertion๑. การละทิ้งร้างคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. การละทิ้งหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desert Iguanasจิ้งจกทะเลทราย [การแพทย์]
Desert plantพืชทะเลทราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Desertificationการแปรสภาพเป็นทะเลทราย [TU Subject Heading]
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Desertsทะเลทราย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
desert island[เดดเสิดท. ไอแลนด.] (n) สถานที่ร้างซึ่งผู้คน เช่น เกาะร้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know. As soon as I hit the desert I'm thirsty.ยังไงไม่รู้ เข้าทะเลทรายปุ๊บ หิวน้ำปั๊บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย How I Won the War (1967)
You see, the thing about fighting a desert war is that it is a clean war.คุณจะเห็นสิ่งที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สงครามทะเลทรายก็คือว่ามัน เป็นสงครามที่สะอาด How I Won the War (1967)
"for he will make a desert of his home, and yours."มันจะทําให้บ้านมันและบ้านของเจ้า เป็นทะเลทราย... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Your breed made a desert of it ages ago.เผ่าพันธุ์คุณทําให้มันเป็นทะเลทราย เมื่อครั้งโบราณกาล Beneath the Planet of the Apes (1970)
Why is the desert So lovely to see?ทำไมทะเลทรายถึงได้สวยงามน่าดู The Little Prince (1974)
Why is the desert So lovely to see?ทำไมทะเลทรายถึงได้สวยงามน่าดู The Little Prince (1974)
Because the desert Is hiding a wellก็เพราะมีบ่อน้ำซ่อนอยู่ในทะเลทราย The Little Prince (1974)
What makes the desert So lovely at night?ทำไมทะเลทรายถึงสวยงามยามราตีร The Little Prince (1974)
What makes the desert So lovely at night?ทำไมทะเลทรายถึงสวยงามยามราตีร The Little Prince (1974)
At night, the desert Is hiding the sunทะเลทรายมีดวงตะวันซ่อนไว้ในราตรี The Little Prince (1974)
Why was the desert So lovely before?ก่อนนี้ทำไมทะเลทรายถึงสวยงาม The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desertA camel is, so to speak, a ship on the desert.
desertA camel is to the desert what a ship is to the sea.
desertA vast desert lay before us.
desertCamels are often used to travel in the desert.
desertCanals have been built to irrigate the desert.
desertChina's desert support more people than are in Japan.
desertDesert ecology is a new field of study.
desertDesert sand cools off rapidly at night.
desertDusk fell over the desert.
desertHe deserted his family and went abroad.
desertHe heartlessly deserted his wife.
desertHe survived the crash, only to die in the desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ร้าง(n) vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count Unit: แห่ง, ที่
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ละวาง(v) desert, See also: abandon, forsake, leave behind, Syn. ปล่อยวาง, ทิ้ง, ละทิ้ง, Example: หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้ละวางอบายมุขทั้งปวง, Thai Definition: ละด้วยวิธีปล่อยวางหรือปลงแล้ว
โดด(v) keep away from working or duties, See also: desert one's post, take French leave, Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง, Example: เขาโดดงานเพื่อจะไปเที่ยว
ตะกวด(n) Varanus bengalesis, See also: desert monitor, monitor lizard, Syn. จะกวด, ตัวเงินตัวทอง, แลน, ตัวเหี้ย, Example: บางคนเชื่อว่าถ้าตะกวดเข้าบ้านแสดงว่ากำลังจะได้ลาภ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Varanus bengalesis ในวงศ์ Varanidae ตัวสีน้ำตาลเหลือง ปากแหลม ลิ้นยาวแยกเป็น 2 แฉก หางยาวใช้ฟาดเพื่อต่อสู้ป้องกันตัว ชอบอาศัยตามป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ หากินตามพื้นดิน ขึ้นต้นไม้เก่ง ชอบพาดตัวนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม้
ทะเลทราย(n) desert, Example: กระบองเพชรเป็นพืชที่พบมากในทะเลทราย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: อาณาบริเวณที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยทราย มีอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด ยากแก่การดำรงชีวิต มีพืชขึ้นอยู่น้อยมาก
การทอดทิ้ง(n) desertion, See also: neglect, abandonment, Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง, Ant. การเอาใจใส่, การดูแล, Example: การทอดทิ้งบุตรหลานให้อยู่โดยลำพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้, Thai Definition: การไม่เอาเป็นธุระ, การไม่เอาใจใส่, การไม่นำพา
นอกรีตนอกรอย(adv) untraditionally, See also: desertion of one 's faith or principles, unconventionally, Syn. นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง, Example: เขาประพฤติตัวนอกรีตนอกรอยอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
เมืองร้าง(n) deserted town, See also: abandoned town, unoccupied town, Example: เมืองกลายเป็นเมืองร้างเมื่ออยู่ภาวะสงคราม
วิเวกวังเวง(adj) deserted, See also: lonely, forlorn, desolate, Syn. วิเวก, Example: เขาหวังจะได้พบความสงบภายในวัดซึ่งวิเวกวังเวง, Thai Definition: ที่มีบรรยากาศเงียบสงัดหรือที่สงบเยือกเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [ m ] ; bignone [ f ] ; Jasmin de Virginie [ m ] ; Jasmin trompette [ m ] ; Rose du désert [ f ]
ชวนชมไทย[chūanchom Thai] (n, exp) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star
การละเลย[kān laloēi] (n) EN: desertion
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [ m ]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [ m ]
การทิ้งขว้าง[kān thingkhwāng] (n) EN: desertion
การทอดทิ้ง[kān thøtthing] (n) EN: desertion ; abandonment
ละ[la] (v) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละทิ้งหน้าที่[lathing nāthī] (v, exp) EN: desert one's post  FR: abandonner son poste

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESERT D EH1 Z ER0 T
DESERT D IH0 Z ER1 T
DESERTS D EH1 Z ER0 T S
DESERTS D IH0 Z ER1 T S
DESERTER D EH1 Z ER0 T ER0
DESERTED D IH0 Z ER1 T IH0 D
DESERTERS D EH1 Z ER0 T ER0 Z
DESERTION D IH0 Z ER1 SH AH0 N
DESERTING D EH1 Z ER0 T IH0 NG
DESERTIONS D IH0 Z ER1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desert (n) dˈɛzət (d e1 z @ t)
desert (v) dˈɪzˈɜːʳt (d i1 z @@1 t)
deserts (n) dˈɛzəts (d e1 z @ t s)
deserts (v) dˈɪzˈɜːʳts (d i1 z @@1 t s)
deserted (v) dˈɪzˈɜːʳtɪd (d i1 z @@1 t i d)
deserter (n) dˈɪzˈɜːʳtər (d i1 z @@1 t @ r)
deserters (n) dˈɪzˈɜːʳtəz (d i1 z @@1 t @ z)
deserting (v) dˈɪzˈɜːʳtɪŋ (d i1 z @@1 t i ng)
desertion (n) dˈɪzˈɜːʳʃən (d i1 z @@1 sh @ n)
desertions (n) dˈɪzˈɜːʳʃənz (d i1 z @@1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙漠[shā mò, ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] desert #8,440 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] desert; unconcerned #26,183 [Add to Longdo]
沙漠化[shā mò huà, ㄕㄚ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, ] desertification #40,722 [Add to Longdo]
空空荡荡[kōng kōng dàng dàng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] deserted #44,019 [Add to Longdo]
沙漠之狐[Shā mò zhī Hú, ㄕㄚ ㄇㄛˋ ㄓ ㄏㄨˊ, ] Desert Fox [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deserteur { m } | Deserteure { pl }deserter | deserters [Add to Longdo]
Wüste { f }; Öde { f } | Wüsten { pl }desert | deserts [Add to Longdo]
desertieren | desertierend | desertiertto desert | deserting | deserted [Add to Longdo]
wüst; verlassen { adj } | wüster | am wüstestendesert | more desert | most desert [Add to Longdo]
Wüstensteinschmätzer { m } [ ornith. ]Desert Wheatear (Oenanthe deserti) [Add to Longdo]
Wüstenuhu { m } [ ornith. ]Desert Eagle Owl [Add to Longdo]
Steinlerche { f } [ ornith. ]Desert Lark [Add to Longdo]
Kalaharicistensänger { m } [ ornith. ]Desert Cisticola [Add to Longdo]
Saharagrasmücke { f } [ ornith. ]Desert Warbler [Add to Longdo]
Wüstentrugschmätzer { m } [ ornith. ]Desert Chat [Add to Longdo]
Wüstensperling { m } [ ornith. ]Desert Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砂漠(P);沙漠[さばく, sabaku] (n) desert; (P) #6,739 [Add to Longdo]
逃走[とうそう, tousou] (n, vs, adj-no) flight; desertion; escape; (P) #9,249 [Add to Longdo]
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) #10,316 [Add to Longdo]
脱走[だっそう, dassou] (n, vs) desertion; escape; (P) #10,606 [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n, vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) #11,481 [Add to Longdo]
デザート[deza-to] (n) (1) dessert; (2) desert; (P) #15,767 [Add to Longdo]
がらんと[garanto] (adv, vs) (on-mim) empty; deserted; (P) [Add to Longdo]
ひっそり[hissori] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P) [Add to Longdo]
サハラ砂漠[サハラさばく, sahara sabaku] (n) Sahara desert; (P) [Add to Longdo]
サバクオオトカゲ[sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desert \De*sert"\ (d[-e]*z[~e]rt"), n. [OF. deserte, desserte,
   merit, recompense, fr. deservir, desservir, to merit. See
   {Deserve}.]
   That which is deserved; the reward or the punishment justly
   due; claim to recompense, usually in a good sense; right to
   reward; merit.
   [1913 Webster]
 
      According to their deserts will I judge them. --Ezek.
                          vii. 27.
   [1913 Webster]
 
      Andronicus, surnamed Pius
      For many good and great deserts to Rome. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      His reputation falls far below his desert. --A.
                          Hamilton.
 
   Syn: Merit; worth; excellence; due.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desert \Des"ert\ (d[e^]z"[~e]rt), n. [F. d['e]sert, L. desertum,
   from desertus solitary, desert, pp. of deserere to desert;
   de- + serere to join together. See {Series}.]
   1. A deserted or forsaken region; a barren tract incapable of
    supporting population, as the vast sand plains of Asia and
    Africa which are destitute of moisture and vegetation.
    [1913 Webster]
 
       A dreary desert and a gloomy waste.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A tract, which may be capable of sustaining a population,
    but has been left unoccupied and uncultivated; a
    wilderness; a solitary place.
    [1913 Webster]
 
       He will make her wilderness like Eden, and her
       desert like the garden of the Lord.  --Is. li. 3.
    [1913 Webster]
 
   Note: Also figuratively.
      [1913 Webster]
 
         Before her extended
         Dreary and vast and silent, the desert of life.
                          --Longfellow.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desert \De*sert"\ (d[-e]*z[~e]rt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Deserted}; p. pr. & vb. n. {Deserting}.] [Cf. L. desertus,
   p. p. of deserere to desert, F. d['e]serter. See 2d
   {Desert}.]
   1. To leave (especially something which one should stay by
    and support); to leave in the lurch; to abandon; to
    forsake; -- implying blame, except sometimes when used of
    localities; as, to desert a friend, a principle, a cause,
    one's country. "The deserted fortress." --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To abandon (the service) without leave; to forsake
    in violation of duty; to abscond from; as, to desert the
    army; to desert one's colors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desert \Des"ert\, a. [Cf. L. desertus, p. p. of deserere, and F.
   d['e]sert. See 2d {Desert}.]
   Of or pertaining to a desert; forsaken; without life or
   cultivation; unproductive; waste; barren; wild; desolate;
   solitary; as, they landed on a desert island.
   [1913 Webster]
 
      He . . . went aside privately into a desert place.
                          --Luke ix. 10.
   [1913 Webster]
 
      Full many a flower is born to blush unseen,
      And waste its sweetness on the desert air. --Gray.
   [1913 Webster]
 
   {Desert flora} (Bot.), the assemblage of plants growing
    naturally in a desert, or in a dry and apparently
    unproductive place.
 
   {Desert hare} (Zool.), a small hare ({Lepus sylvaticus}, var.
    Arizon[ae]) inhabiting the deserts of the Western United
    States.
 
   {Desert mouse} (Zool.), an American mouse ({Hesperomys
    eremicus}), living in the Western deserts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desert \De*sert"\, v. i.
   To abandon a service without leave; to quit military service
   without permission, before the expiration of one's term; to
   abscond.
   [1913 Webster]
 
      The soldiers . . . deserted in numbers. --Bancroft.
 
   Syn: To abandon; forsake; leave; relinquish; renounce; quit;
     depart from; abdicate. See {Abandon}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desert
   n 1: arid land with little or no vegetation
   v 1: leave someone who needs or counts on you; leave in the
      lurch; "The mother deserted her children" [syn: {abandon},
      {forsake}, {desolate}, {desert}]
   2: desert (a cause, a country or an army), often in order to
     join the opposing cause, country, or army; "If soldiers
     deserted Hitler's army, they were shot" [syn: {defect},
     {desert}]
   3: leave behind; "the students deserted the campus after the end
     of exam period"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top