ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

person

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -person-, *person*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
person(n) บุคคล, See also: คน, มนุษย์, Syn. human, individual, someone, soul
person(n) ตัวเอง, Syn. self
person(n) บุรุษ (ในทางไวยากรณ์)
person(n) นิติบุคคล
personal(adj) ส่วนตัว, See also: ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, เฉพาะตัว, Syn. private, secluded, Ant. public
personal(adj) ด้วยตนเอง, See also: โดยตนเอง, Syn. own, peculiar
personal(adj) เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว
personal(adj) ทางเรือนร่าง, See also: เกี่ยวกับรูปร่างภายนอก, ในด้านร่างกาย, Syn. corporal
personal(n) ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์), See also: บุคคลในข่าว
personal(adj) เกี่ยวกับบุรุษ (ในทางไวยากรณ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
person(เพอ'เซิน) n. บุคคล, คน, ร่าง, ร่างกาย, องค์, ตัว, ผู้, นิติบุคคล, บุคลิกลักษณะ, บุรุษ, (ในไวยากรณ์), Syn. individual, human being
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี, สวยงาม, รูปหล่อ, เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive
personage(เพอ'ซะนิจฺ) n. บุคคลสำคัญ, บุคคล, คน, ตัวละคร, ตัวแสดง, Syn. notable, dignitary
personal(เพอ'ซะเนิล) adj. ส่วนตัว, ส่วนบุคคล, เกี่ยวกับบุรุษ (ในไวยากรณ์) , เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว. n. ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) , บุคคลในข่าว, Syn. individual, private, bodily, carnal
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
personal pronounn. บุรุณสรรพนาม (I, we, you, he, she, it, they)
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ, บุคลิกลักษณะ, บุคคล, Syn. character, nature

English-Thai: Nontri Dictionary
person(n) คน, ตัว, บุคคล, ร่างกาย, องค์, นิติบุคคล, บุรุษ
personage(n) ตัวแสดง, ตัวละคร, บุคคลสำคัญ
personal(adj) ส่วนตัว, เฉพาะตัว, ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, ด้วยตัวเอง
personality(n) บุคลิกภาพ, ท่าทาง, บุคคล, ความมีตัวตน
personally(adv) ส่วนตัว, ซึ่งแสดงเป็นตัว, ด้วยตัวเอง, เฉพาะตัว
personification(n) ตัวอย่าง, การอุปมา, การสมมุติตัวตน
personify(vt) อุปมาขึ้น, สมมุติขึ้น, แปลงร่าง
personnel(n) พนักงาน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร, ตัวละคร
impersonal(adj) ไม่มีตัวตน, ลอยๆ, ไม่เจาะจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
personบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person aggrievedบุคคลผู้เสียหาย, เจ้าทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person of independent meansผู้มีทางหาเลี้ยงตนได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
person of no fixed abodeบุคคลผู้มีที่อยู่ไม่แน่นอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
person of ordinary prudenceวิญญูชน [ ดู reasonable man ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person of unsound mindผู้มีจิตวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person placed under curatorship; placed under curatorship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person placed under guardianship; placed under guardianship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person receiving public assistanceผู้รับสวัสดิการจากรัฐ [ ดู public welfare recipient ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personบุรุษสรรพนาม [TU Subject Heading]
person in distressคนตกทุกข์ได้ยาก [การทูต]
person under protectionบุคคลซึ่งอยู่ในอารักขา [การทูต]
persona non grataบุคคลทางการทูตที่รัฐผู้รับไม่ยอมรับ เช่น กรณีนักการทูตทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับทางศาสนาในประเทศที่พำนักอยู่ จนทางรัฐบาลของประเทศนั้นไม่อาจยอมรับได้และต้องให้เดินทางกลับออกนอกประเทศ นั้น อย่างไรก็ตาม นักการทูตอาจถูกรัฐบาลของรัฐผู้รับให้ออกนอกประเทศเป็น persona non grata ด้วยเหตุผลของการดำเนินการโต้ตอบทางการเมืองระหว่างรัฐผู้รับและรัฐผู้ส่งก็ เป็นได้ โดยที่นักการทูตผู้นั้นมิได้กระทำผิดกฎหมายของรัฐผู้รับหรือกระทำผิดทาง ศาสนาของรัฐผู้รับแต่อย่างใด [การทูต]
Persona non grataเป็นศัพท์ที่ใช้กับนักการทูตหรือผู้แทนทางการทูต ที่ประจำอยู่ในประเทศซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นไม่ปรารถนาให้อยู่ต่อไปอีกแล้ว หลังจากที่ได้ไปประจำทำงานในตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้น หรือก่อนหน้าที่นักการทูตผู้นั้นจะเดินทางไปถึงดินแดนของประเทศผู้รับ (Receiving State) นักการทูตที่ถูกประกาศเป็น persona non grata หรือ บุคคลที่ไม่พึงปรารถนานั้น เป็นเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ กล่าวคำดูหมิ่นรัฐบาลของประเทศที่ตนไปประจำอยู่ ละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองนั้น แทรกแซงในการเมืองภายในของเขา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศของเขา ใช้ถ้อยคำก้าวร้าวต่อประเทศนั้น วิพากษ์ประมุขแห่งประเทศของเขากระทำการอันเป็นที่เสียหายต่อประโยชน์หรือต่อ ความมั่นคงของประเทศ และกระทำการอื่น ๆ ในทำนองนั้นตามปกติรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพที่เป็นฝ่ายเสียหายจะขอร้องให้ รัฐบาลผู้ส่ง (Sending government) เรียกตัวนักการทูตผู้กระทำผิดกลับประเทศ ซึ่งตามปกติรัฐบาลผู้ส่งมักจะปฏิบัติตาม รัฐบาลของประเทศผู้เสียหายจะแจ้งให้นักการทูตผู้นั้นทราบว่า รัฐบาลจะไม่ทำการติดต่อเกี่ยวข้องเป็นทางการกับเขาอีกต่อไป หรืออาจจะบอกให้นักการทูตผู้นั้นออกไปจากประเทศโดยไม่เกรงใจแต่อย่างใดก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 9 ดังต่อไปนี้ ?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ และโดยมิต้องชี้แจงถึงการวินิจฉัยของตนว่า หัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่พึงโปรด หรือว่าบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีใดเช่นว่านี้ ให้รัฐผู้ส่งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นกับคณะผู้แทนเสียก็ได้ตามที่เหมาะสมบุคคลอาจจะ ถูกประกาศให้เป็นผู้ไม่พึงโปรด หรือไม่พึงยอกรับได้ก่อนที่จะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธ หรือไม่นำพาภายในระยะเวลาอันสมควร ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของคนภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นบุคคล ในคณะผู้แทนก็ได้? [การทูต]
Personal accountบัญชีส่วนบุคคล [การบัญชี]
Personal Area Network (PAN)เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน, เครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระยะใกล้ โดยการเชื่อมต่อแบบใช้สายผ่าน USB  FireWire หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ หรือ กล้องถ่ายรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
personal biobankpersonal biobank, ตัวอย่างที่เก็บไว้เพื่องานวิจัยในห้องปฏิบัติการของผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย หรือหน่วยงานวิจัยที่มีการเก็บไว้เพื่อการทดลองเฉพาะกลุ่ม [ชีวจริยธรรม]
Personal communication service systemsระบบบริการสื่อสารส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
person vis-a-visบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
personal attendanceเข้าเรียนด้วยตัวเอง
personnel(n) กำลังพล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, but you don't understand. It's the... - I'm not the sort of person men marry.คุณไม่เข้าใจ ฉันไม่ใช่คน ที่เหมาะจะแต่งงานด้วย Rebecca (1940)
She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses. 12 Angry Men (1957)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding, ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
There are some hills here. He was the first real person I met when I landed here.ที่นี่มีเนินเขาสองสามลูก มันเป็นคนแรกที่ผมเจอตอนมาถึงที่นี่ The Little Prince (1974)
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย Oh, God! (1977)
I'm not going to go around to every person in the world and say:ผมคงไม่ไปทุกหนแห่งบนโลก Oh, God! (1977)
It is impossible for me to ignore that you're in a different category from any person I have ever tried or am likely to try.คงเป็นไปไม่ได้ถ้าศาลจะละเลย ว่าคุณเป็นคนที่แตกต่าง จากคนที่ศาลเคยตัดสิน หรืออยากจะตัดสิน Gandhi (1982)
The person who is going to be killed, Will not live beyond midnight.ผู้ที่จะต้องถูกฆ่าตาย , จะไม่มีผู้ใดรอดพ้นเที่ยงคืนไปได้. Return of the Condor Heroes (1983)
What kind of a person was my father?พ่อข้าเป็นคนยังไง? Return of the Condor Heroes (1983)
That person should be you.คนที่ควรจะเป็นคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And we realized there was only one other person in the house.และเราก็รู้ว่ามีคนอื่น เพียงคนเดียวคนอื่นในบ้าน Clue (1985)
The one person who wasn't with us.คนที่ไม่ได้อยู่กับเรา Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personA blind person's hearing is often very acute.
personA careless person is apt to make mistakes.
personAccept a person's love.
personA damp, cold day affects a person's health.
personA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
personA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
personAfter all, Stella was the only person who had the ham.
personA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
personA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
personA good person is a moral person.
personAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
personA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย(n) person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้ตัดสินใจ(n) decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
ผู้ทรงอิทธิพล(n) influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
นรชน(n) person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชาติ, Example: คำว่า นรก เป็นคำบาลี แปลว่า นรชน คือคนเรานี่แหละ
นรชาติ(n) person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชน
พีซี(n) PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
สมบัติส่วนตัว(n) personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
ไมโครคอมพิวเตอร์(n) microcomputer, See also: personal computer, Example: ในช่วงปี 2520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
ไมโครคอมพิวเตอร์(n) microcomputer, See also: personal computer, Thai Definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
ส่วนบุคคล(adj) personal, See also: individual, Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, เฉพาะกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
อารยชน[ārayachon] (n) EN: civilized man ; civilized people  FR: peuple civilisé [ m ] ; personnes civilisées [ mpl ]
ใบดำ[baidam] (n) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)
บางคน[bāng khon] (pr) EN: some people ; someone ; somebody ; some  FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บันทึก[bantheuk] (n) EN: blog ; web log  FR: blog [ m ] = bloc [ m ] = blogue [ m ] (Québ.) ; journal personnel [ m ]
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
บัตรพลี[batphlī] (n, exp) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities
บล็อก[blǿk] (n) EN: blog  FR: blog [ m ] ; journal personnel [ m ]
บุคลากร[bukkhalākøn] (n) EN: personnel  FR: personnel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
person
persona
persons
person's
personae
personal
personic
personals
personics
personify

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
person
persona
persons
personal
personas
personage
personals
personate
personify
personnel

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干部[gàn bù, ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ,   /  ] personnel; employees; cadre (in communist party) #691 [Add to Longdo]
人士[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ,  ] person; figure; public figure #705 [Add to Longdo]
负责人[fù zé rén, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˊ,    /   ] person in charge (of something) #1,022 [Add to Longdo]
角色[jiǎo sè, ㄐㄧㄠˇ ㄙㄜˋ,  ] persona; character in a novel #2,103 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] personal; private; selfish #2,724 [Add to Longdo]
亲自[qīn zì, ㄑㄧㄣ ㄗˋ,   /  ] personally #2,861 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] person; employee; member #3,256 [Add to Longdo]
当事人[dāng shì rén, ㄉㄤ ㄕˋ ㄖㄣˊ,    /   ] persons involved or implicated; party (to an affair) #4,260 [Add to Longdo]
人事[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ,  ] personnel #4,996 [Add to Longdo]
同行[tóng háng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄤˊ,  ] person of the same profession; of the same trade, occupation or industry #5,122 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinreisende { m, f }; Alleinreisenderperson travelling alone [Add to Longdo]
Amokläufer { m }person running amok [Add to Longdo]
Ansprechpartner { m }person in charge; reference person [Add to Longdo]
Asylant { m }person seeking (political) asylum [Add to Longdo]
Betreffende { m, f }; Betreffender | die Betreffenden { pl }person concerned | those concerned [Add to Longdo]
Betreuer { m }person in charge; someone who looks after someone [Add to Longdo]
Betroffene { m, f }; Betroffenerperson affected; person concerned [Add to Longdo]
Jubilar { m }person celebrating his jubilee [Add to Longdo]
Person { f } | Personen { pl } | Personen... | berechtigte Person | integre Person | dritte Person | natürliche Person [ jur. ] | juristische Person [ jur. ] | ernannte Personperson | persons | personal | qualified person | person of integrity | third person | natural person | legal entitiy; legal person | designated person [Add to Longdo]
Person { f } (Theater); Rolle { f }character [Add to Longdo]
Personal { n }staff; personnel [Add to Longdo]
Personal { n }; Angestellte { m }staffing [Add to Longdo]
Personalabbau { m }staff reduction [Add to Longdo]
Personalabteilung { f } | Personalabteilungen { pl }staff department; personnel department | staff departments [Add to Longdo]
Personalabteilung { f }; Personalreferat { n }; Personaldezernat { n }; Personalbereich { m }human resources department; HR department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) #16 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) person #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) nature (of a person); (2) sex; (3) gender; (suf) (4) (indicating quality or condition) -ty; -ity; -ness; -cy; (P) #103 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パーソナルコンピューター[ぱーそなるこんぴゅーたー, pa-sonarukonpyu-ta-] personal computer [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
マイコン[まいこん, maikon] personal computer [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
人事[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
人事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
人名[じんめい, jinmei] Personenname [Add to Longdo]
人員[じにん, jinin] Personal, Mannschaft [Add to Longdo]
人数[にんずう, ninzuu] Personenzahl [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] Person, Mensch, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
擬人[ぎじん, gijin] personifizieren [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Person \Per"son\ (p[~e]r"s'n; 277), n. [OE. persone, persoun,
   person, parson, OF. persone, F. personne, L. persona a mask
   (used by actors), a personage, part, a person, fr. personare
   to sound through; per + sonare to sound. See {Per-}, and cf.
   {Parson}.]
   1. A character or part, as in a play; a specific kind or
    manifestation of individual character, whether in real
    life, or in literary or dramatic representation; an
    assumed character. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       His first appearance upon the stage in his new
       person of a sycophant or juggler.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       No man can long put on a person and act a part.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       To bear rule, which was thy part
       And person, hadst thou known thyself aright.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       How different is the same man from himself, as he
       sustains the person of a magistrate and that of a
       friend!                --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The bodily form of a human being; body; outward
    appearance; as, of comely person.
    [1913 Webster]
 
       A fair persone, and strong, and young of age.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If it assume my noble father's person. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Love, sweetness, goodness, in her person shined.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A living, self-conscious being, as distinct from an animal
    or a thing; a moral agent; a human being; a man, woman, or
    child.
    [1913 Webster]
 
       Consider what person stands for; which, I think, is
       a thinking, intelligent being, that has reason and
       reflection.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A human being spoken of indefinitely; one; a man; as, any
    person present.
    [1913 Webster]
 
   5. A parson; the parish priest. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   6. (Theol.) Among Trinitarians, one of the three subdivisions
    of the Godhead (the Father, the Son, and the Holy Ghost);
    an hypostasis. "Three persons and one God." --Bk. of Com.
    Prayer.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gram.) One of three relations or conditions (that of
    speaking, that of being spoken to, and that of being
    spoken of) pertaining to a noun or a pronoun, and thence
    also to the verb of which it may be the subject.
    [1913 Webster]
 
   Note: A noun or pronoun, when representing the speaker, is
      said to be in the first person; when representing what
      is spoken to, in the second person; when representing
      what is spoken of, in the third person.
      [1913 Webster]
 
   8. (Biol.) A shoot or bud of a plant; a polyp or zooid of the
    compound Hydrozoa, Anthozoa, etc.; also, an individual, in
    the narrowest sense, among the higher animals. --Haeckel.
    [1913 Webster]
 
       True corms, composed of united person[ae] . . .
       usually arise by gemmation, . . . yet in sponges and
       corals occasionally by fusion of several originally
       distinct persons.           --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   {Artificial person}, or {Fictitious person} (Law), a
    corporation or body politic; -- this term is used in
    contrast with {natural person}, a real human being. See
    also {legal person}. --Blackstone.
 
   {Legal person} (Law), an individual or group that is allowed
    by law to take legal action, as plaintiff or defendent. It
    may include natural persons as well as fictitious persons
    (such as corporations).
 
   {Natural person} (Law), a man, woman, or child, in
    distinction from a corporation.
 
   {In person}, by one's self; with bodily presence, rather than
    by remote communication; not by representative. "The king
    himself in person is set forth." --Shak.
 
   {In the person of}, in the place of; acting for. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Person \Per"son\, v. t.
   To represent as a person; to personify; to impersonate.
   [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 person
   n 1: a human being; "there was too much for one person to do"
      [syn: {person}, {individual}, {someone}, {somebody},
      {mortal}, {soul}]
   2: a human body (usually including the clothing); "a weapon was
     hidden on his person"
   3: a grammatical category used in the classification of
     pronouns, possessive determiners, and verb forms according to
     whether they indicate the speaker, the addressee, or a third
     party; "stop talking about yourself in the third person"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 person
  person

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Person /pɛrzoːn/
  valentine

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Person /pɛrzoːn/ 
  character; person

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 person
  person

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top