Search result for

circumstances

(59 entries)
(0.0935 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumstances-, *circumstances*, circumstance
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circumstances, surroundingพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the circumstances have changed.แต่สถานการเปลี่ยนไปแล้วน่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
Under the circumstances, I have no choice but to sentence you to death.ภายใต้สถานการณ์นี้ ข้าไม่มีทางเลือก นอกจากจะสั่งประหารเจ้าเท่านั้น The Mark of Nimueh (2008)
Under the circumstances, a pardon, perhaps. No.ภายใต้สถานการณ์นี้ บางทีการอภัยโทษน่าจะเพียงพอ Lancelot (2008)
It's extreme circumstances, innit?มันเป็นสภาวะเคร่งเครียด Episode #1.5 (2008)
I know that under the circumstances it's not much but, erm, anything you want, anything you need,ข้ารู้ว่า ภายใต้สถานการณ์ ถึงมันจะไม่มาก, แต่, อืม To Kill the King (2008)
Teachers should never, under any circumstances, kick a student out of school.สถานการณ์อย่างนี้ อาจารย์ไม่ควรที่จะไล่นักเรียนออกน่ะครับ Baby and I (2008)
Unfortunate circumstances...สถานการณ์ไม่ค่อยดี.. The Secret of Moonacre (2008)
And I was born under unusual circumstances.และผมเกิดมาภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Thinking that I'd do something to change my circumstances.เอาแต่คิดว่าจะทำอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
sometimes, under special circumstances.อืม.. บางครั้ง,ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่พิเศษ Passengers (2008)
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น The Other Boleyn Girl (2008)
Under such circumstances, when the time came to find you a husband, it would be a marquis or a duke at least.ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น เมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะหาสามีให้เจ้า มาควิส หรืออย่างน้อยก็ดยุค The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumstancesAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
circumstancesAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
circumstancesBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
circumstancesBefore taking the measures you must take account of the difficult circumstances.
circumstancesChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
circumstancesCircumstances are entirely favorable to us.
circumstancesCircumstances did not permit me to help you.
circumstancesCircumstances do not allow me to say any more.
circumstancesCircumstances do not permit me such a holiday.
circumstancesCircumstances forced us to cancel our appointment.
circumstancesCircumstances forced us to put off the meeting.
circumstancesCircumstances surrounding the textile industry have changed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การณ์    [N] event, See also: circumstances, situation, Syn. เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์, Example: ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
กรณีพิเศษ[n. exp.] (karanī phisēt) EN: special circumstances ; special case ; particular case   FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
กรณีแวดล้อม[n. exp.] (karanī waētløm) EN: surrounding circumstances   
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken   
แล้วแต่กรณี[xp] (laēotāe karanī) EN: as the case may be ; depending on circumstances   FR: en fonction des circonstances ; selon le cas
ไม่มีวัน[adv.] (mai mī wan) EN: never ; under no circumstances   FR: jamais ; en aucune circonstance
ไม่ว่ากรณีใด ๆ[adv.] (maiwā karanī dai-dai = maiwā køranī dai-dai) EN: under no circumstances   FR: en aucune circonstance
ในสถานการณ์เช่นนี้[X] (nai sathānakān chen nī ) EN: in the circumstances ; under the circumstances   FR: dans ces circonstances
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk saphāpwaētløm thī mai eūa-amnūay) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control   
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances   FR: absolument ; certainement ; sans faute

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMSTANCES    S ER1 K AH0 M S T AE2 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumstances    (n) (s @@1 k @ m s t @ n s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhältnisse {pl} | finanzielle Verhältnissecircumstances {pl} | financial circumstances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
にかたくない[, nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible) [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
委曲[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
嘘も方便;うそも方便[うそもほうべん, usomohouben] (exp) the end justifies the means; circumstances may justify a lie [Add to Longdo]
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances [Add to Longdo]
幾ら何でも[いくらなんでも, ikuranandemo] (exp) under no circumstances; whatever the circumstances may be; say what you like [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, ] circumstances; scene; about; probably [Add to Longdo]
境地[jìng dì, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˋ, ] circumstances [Add to Longdo]
境况[jìng kuàng, ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances [Add to Longdo]
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] circumstances; situation; terrain [Add to Longdo]
情形[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙, ] circumstances; situation [Add to Longdo]
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances; state of affairs; situation [Add to Longdo]
时运[shí yùn, ㄕˊ ㄩㄣˋ, / ] circumstances; fate [Add to Longdo]
景况[jǐng kuàng, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumstances
   n 1: your overall circumstances or condition in life (including
      everything that happens to you); "whatever my fortune may
      be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck
      of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that
      was her portion" [syn: {fortune}, {destiny}, {fate},
      {luck}, {lot}, {circumstances}, {portion}]
   2: a person's financial situation (good or bad); "he found
     himself in straitened circumstances"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top