ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法-, *法*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[法, fǎ, ㄈㄚˇ] law, rule, statute; method, way; French
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  去 (qù ㄑㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] The course 去 followed by a stream 氵,  Rank: 65

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means, #404 [Add to Longdo]
[wú fǎ, ㄨˊ ㄈㄚˇ, / ] unable; incapable, #550 [Add to Longdo]
[fǎ lǜ, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, ] law, #641 [Add to Longdo]
[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] means; method; way (of doing sth), #654 [Add to Longdo]
[fǎ, ㄈㄚˇ, ] law; method; way; Buddhist teaching; Legalist; abbr. for France, #763 [Add to Longdo]
[Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] France; French, #1,442 [Add to Longdo]
[zhí fǎ, ㄓˊ ㄈㄚˇ, / ] law enforcement, #1,785 [Add to Longdo]
[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ, / ] illegal; to break the law, #1,906 [Add to Longdo]
[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law, #1,976 [Add to Longdo]
[fǎ guī, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄟ, / ] legislation; statute, #2,106 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほうりつ, houritsu] (n) กฎหมาย
[ほうあん, houan] (n) ร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
務省[ほうむしょう, houmushou] (n) กระทรวงยุติธรรม
華経[ほけきょう, hokekyou] (n ) สัทธรรมปุณฑรีกสูตร The Lotus Sutra คัมภีร์ของพุทธศาสนานิกายมหายาน มี 28 บท
華経[hokekyou] (n ) พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร
的拘束力[ほうてきこうそくりょく, houtekikousokuryoku] ข้อผูกมัดทางกฎหมาย
[ほうもう, houmou] (n ) ตาข่ายทางกฎหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ほうじん, houjin] Thai: นิติบุคคล English: juristic person
[ほうがく, hougaku] Thai: นิติศาสตร์
[ほうてき, houteki] Thai: ในทางกฎหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n,n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) {ling} mood; (4) {Buddh} dharma; (P) [Add to Longdo]
と時[ほうととき, houtotoki] (exp) {ling} mood and tense [Add to Longdo]
と時制[ほうとじせい, houtojisei] (exp) {ling} mood and tense [Add to Longdo]
と実[ほうとじつ, houtojitsu] (exp) divisor and dividend [Add to Longdo]
に触れる[ほうにふれる, hounifureru] (exp,v1) to violate the law; to have a brush with the law; to have a run-in with the law [Add to Longdo]
に適う[ほうにかなう, hounikanau] (exp,v5u) to conform to the rules of etiquette [Add to Longdo]
の欠缺[ほうのけんけつ, hounokenketsu] (exp) gap in the law [Add to Longdo]
を越える[のりをこえる, noriwokoeru] (exp,v1) to violate the laws of nature; to overstep the bounds of moderation [Add to Longdo]
を守る[ほうをまもる, houwomamoru] (exp,v5r) to observe the law [Add to Longdo]
を説く[ほうをとく, houwotoku] (exp,v5k) to preach the truth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその案を可決したの」「うん、とうとう通過させたんだ」
"The accused" is a legal term.「被告人」という言葉は律用語である。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
I'll bewitch him into a frog!あいつに魔をかけてカエルにしてやろう。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方で戻ってくると約束していた。
It is illegal to park a car there.あそこに駐車するのは違です。
Please allow me to measure you.あなたの寸を計るのを許して下さい。
Are you agreement with the new law?あなたはその新しい律に賛成ですか。
You must study grammar more.あなたはもっと文を勉強しなくてはいけない。
It is better for you to act by legal means.あなたは合的手段で行動する方がよい。
They adopted a new method of teaching English in that school.あの学校では新しい英語教授を採用した。
Those old laws were all done away with.あの古い律はみな廃止されてしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you don't, give him to Gerry G.[CN] 想办跟他说清楚 不行的话就折磨他 On the Waterfront (1954)
Oh, I did change it, but I took the legal procedures.[JA] ええ 的に変えたんだ CounterPunch (2017)
But there was no way of making her feel appeased. She was...[JA] 母を安心させる方が なかった  ()
I can't find a way to atone for what I did.[JA] 償う方が見つからない Values (2017)
Be at the State House, Courtroom 9, 10:00 Friday morning.[CN] 州立院九号庭 周五上午十点 On the Waterfront (1954)
- Yeah. You realize where you're at and your situation and how you're gonna get up out of it.[JA] 現状を知って 抜け出す方を探る CounterPunch (2017)
NOW, HOW DO I GET OUT OF THIS?[JA] "抜け出す方は?"  ()
Remember the night he took Farella at St. Nick's, Charley?[CN] 记得那天他在尼克斯收拾赖吗? On the Waterfront (1954)
This "masculine mode" of presenting oneself is falsely unpretentious.[JA] 男性的な方で 自分を表現するのが 気取ってないなんてウソよ  ()
I am discovering myself, discovering new ways of expression, new dresses, incredible shoes, so there are new things all the time.[JA] 今は自己発見の最中なの 表現方や服や靴なども 含めてね 常に新しい発見がある  ()
You're privileged under the constitution to protect yourself against questions which might implicate you in any crimes.[CN] 根据律你有权保护自己... 不回答会让人家以为你有罪的问题 On the Waterfront (1954)
I got 2,000 dues-paying members in this local, that's $72,000 a year legitimate.[CN] 我有两千名缴费会员 一年收七万二年费 合 On the Waterfront (1954)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
線ベクトル[ほうせんべくとる, housenbekutoru] normal vector [Add to Longdo]
定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] GESETZ [Add to Longdo]
[ほう, hou] Gesetz [Add to Longdo]
[ほうてん, houten] Gesetzbuch, Kodex [Add to Longdo]
[ほうそく, housoku] Gesetz [Add to Longdo]
務省[ほうむしょう, houmushou] Justizministerium [Add to Longdo]
[ほうし, houshi] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
[ほうてい, houtei] Gericht, Gerichtshof [Add to Longdo]
[ほうりつ, houritsu] Gesetz, Recht [Add to Longdo]
[ほうえつ, houetsu] religioese_Ekstase, Ekstase, Begeisterung [Add to Longdo]
[ほうそう, housou] Juristenstand, Jurist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top