Search result for

height

(95 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -height-, *height*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
height[N] ความสูง, See also: ระดับความสูง, Syn. altitude, elevation
height[N] จุดที่สูงสุด, See also: จุดสุดยอด
height[N] ระดับที่สูงที่สุด
heighten[VT] เพิ่ม, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. augment, enlarge, expand, Ant. diminish, lessen, reduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
height(ไฮทฺ) n. ความสูง,เนินเขา,ภูเขา,จุดสุดยอด
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance
heighth(ไฮธฺ) n. ดูheight

English-Thai: Nontri Dictionary
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
heighten(vi) สูงขึ้น,เพิ่มขึ้น,เข้มข้นขึ้น,เด่นขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heightความสูง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
height of contourส่วนป่องที่สุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
height of land; divide; drainage divide; topographic divide; water parting; watershed lineสันปันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
height; stature; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Height of cloud base - Ceiling (US)ความสูงของฐานเมฆ หรือ ซีลลิง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Crane, height. Viper, subtlety. Mantis...กะเรียนสูงขึ้น งูรีบหน่อย Kung Fu Panda (2008)
Yes, but it's also possible to be in a heightened state of awareness... where every details and sensations are remembered.ใช่,แต่มันก็อาจเกิดขึ้นได้ ที่จะเพิ่มระดับการรับรู้... ทุกๆรายละเอียดและ ทุกสัมผัสจะถูกจดจำได้ทั้งหมด Passengers (2008)
I'm not so good with heights.ฉันไม่ค่อยชินกับที่สูงนะ Passengers (2008)
From this height, the fall wouldn't kill me.อีกอย่าง ตกลงไปฉันก็ไม่ตาย The Dark Knight (2008)
Otherwise, shoot this motherfucker and let us take our Fraternity of Assassins to heights reserved only for the gods of men.ไม่อย่างนั้นก็ ยิงไอ้เวรนี่ซะ และช่วยยกองค์กรเราขึ้นสูงสุด Wanted (2008)
POLICEMAN; lincoln Heights Division;เจ้าหน้าที่ตำรวจลินคอล์น ไฮด์ครับ Changeling (2008)
Christine collins of lincoln Heights, whose young son, WaIter collins, disappeared nearly two weeks ago;์ เด็กหนุ่ม วอลเตอร์ คอลลิน หายตัวไป ราว 2 สัปดาห์ผ่านมา Changeling (2008)
Captain Jones said something about a change in height?สารวัตรโจนส์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสูง Changeling (2008)
Captain J; J; Jones, lincoln Heights Division;สารวัตร เจ เจ โจนส์ จากสินคอร์นไฮ Changeling (2008)
lincoln Heights Precinct;แถว ๆ ลินคอล์นไฮ Changeling (2008)
I vow to guard Phoenix Heights.ข้าจะปกป้องศาลบรรพชน. Three Kingdoms (2008)
Liu was chased to Phoenix Heightsเล่าปี่รีบถอยไปที่ศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heightA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
heightHe is six feet in height.
heightHe was a man of average height.
heightHis height is a great advantages when he plays volleyball.
heightI am less afraid of heights than I was.
heightI'd like to ride the cablecar but I'm afraid of heights.
heightI have a terror of heights.
height"I rather like heights. You know, in my last life I must have been ... an aeroplane?" "Usually that would be 'bird' there."
heightIt's the height of madness to say so.
heightIt was good to feel like one of the group, because my blond hair and 185 cm height already made me stand out.
heightIt will be snowing when we arrive at Shiga Heights.
heightNikita Khrushchev was at the height of his powers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสูง[N] height, See also: altitude, Example: เขื่อนคอนกรีต มีความสูง 9 เมตรสามารถเก็บกักน้ำ 77.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
ความสูงต่ำ[N] height, See also: stature, Example: มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของความสูงต่ำอ้วนผอมของร่างกายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโภชนาการเป็นอย่างมาก
ส่วนสูง[N] height, Syn. ความสูง, Example: นางงามปีนี้มีส่วนสูงใกล้เคียงกันหมด, Count unit: เซนติเมตร
ทานบารมี[N] height of liberality, See also: height of generosity, Syn. ทาน, การให้ทาน, Example: ผู้ที่มีทานบารมีมาก ย่อมมีพวกพ้องมากเป็นธรรมดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
ความสูง[n.] (khwāmsūng) EN: height ; altitude   FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
ความสูงต่ำ[n. exp.] (khwāmsūng tam) EN: height ; stature   
เรียงลำดับไหล่[v. exp.] (rīeng lamdap lai) EN: be arranged in order of height   
ส่วนสูง[n.] (suansūng) EN: height   FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]
ทานบารมี[n.] (thānnabāramī) EN: height of liberality ; height of generosity   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIGHT    HH AY1 T
HEIGHTH    HH AY1 TH
HEIGHTS    HH AY1 T S
HEIGHTEN    HH AY1 T AH0 N
HEIGHTENS    HH AY1 T AH0 N Z
HEIGHTENED    HH AY1 T AH0 N D
HEIGHTENING    HH AY1 T AH0 N IH0 NG
HEIGHTENING    HH AY1 T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
height    (n) (h ai1 t)
heights    (n) (h ai1 t s)
heighten    (v) (h ai1 t n)
heightens    (v) (h ai1 t n z)
heightened    (v) (h ai1 t n d)
heightening    (v) (h ai1 t n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhe {f}; Gipfel {m}; Höhepunkt {m} | Höhen {pl}height | heights [Add to Longdo]
Hubhöhe {f}height of lift [Add to Longdo]
Kopfhöhe {f} (einer Schraube) [techn.]height of head [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
キャップハイト[, kyappuhaito] (n) {comp} cap height [Add to Longdo]
クアドハイト[, kuadohaito] (n,adj-no) {comp} quad-height [Add to Longdo]
ゴラン高原[ゴランこうげん, goran kougen] (n) Golan Heights [Add to Longdo]
ダブルハイト[, daburuhaito] (n,adj-no) {comp} double-height [Add to Longdo]
ハーフハイト[, ha-fuhaito] (n) {comp} half height [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[, ha-fuhaito no doraibu] (n) {comp} half height drive [Add to Longdo]
ハイツ[, haitsu] (n) heights; (P) [Add to Longdo]
フルハイト[, furuhaito] (n,adj-no) {comp} full-height [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高度[gāo dù, ㄍㄠ ㄉㄨˋ, ] height; very; high degree; highly; height; highness, #1,342 [Add to Longdo]
增高[zēng gāo, ㄗㄥ ㄍㄠ, ] heighten; raise up, #6,552 [Add to Longdo]
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, ] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end, #6,902 [Add to Longdo]
海拔[hǎi bá, ㄏㄞˇ ㄅㄚˊ, ] height above sea level; elevation, #8,131 [Add to Longdo]
个子[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, / ] height; stature; build; size, #14,530 [Add to Longdo]
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, / ] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure), #31,280 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
ダブルハイト[だぶるはいと, daburuhaito] double-height (a-no) [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no) [Add to Longdo]
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap [Add to Longdo]
行の高さ[ぎょうのたかさ, gyounotakasa] line height [Add to Longdo]
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap [Add to Longdo]
文字の高さ[もじのたかさ, mojinotakasa] height of character [Add to Longdo]
文字高さ[もじたかさ, mojitakasa] character height [Add to Longdo]
高さ[たかさ, takasa] height [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Height \Height\ (h[imac]t), n. [Written also {hight}.] [OE.
   heighte, heght, heighthe, AS. he['a]h[eth]u, h[=e]h[eth]u fr.
   heah high; akin to D. hoogte, Sw. h["o]jd, Dan. h["o]ide,
   Icel. h[ae][eth], Goth. hauhi[thorn]a. See {High}.]
   1. The condition of being high; elevated position.
    [1913 Webster]
 
       Behold the height of the stars, how high they are!
                          --Job xxii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. The distance to which anything rises above its foot, above
    that on which in stands, above the earth, or above the
    level of the sea; altitude; the measure upward from a
    surface, as the floor or the ground, of an animal,
    especially of a man; stature. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       [Goliath's] height was six cubits and a span. --1
                          Sam. xvii. 4.
    [1913 Webster]
 
   3. Degree of latitude either north or south. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Guinea lieth to the north sea, in the same height as
       Peru to the south.          --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is elevated; an eminence; a hill or mountain;
    as, Alpine heights. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Elevation in excellence of any kind, as in power,
    learning, arts; also, an advanced degree of social rank;
    pre["e]minence or distinction in society; prominence.
    [1913 Webster]
 
       Measure your mind's height by the shade it casts.
                          --R. Browning.
    [1913 Webster]
 
       All would in his power hold, all make his subjects.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   6. Progress toward eminence; grade; degree.
    [1913 Webster]
 
       Social duties are carried to greater heights, and
       enforced with stronger motives by the principles of
       our religion.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. Utmost degree in extent; extreme limit of energy or
    condition; as, the height of a fever, of passion, of
    madness, of folly; the height of a tempest.
    [1913 Webster]
 
       My grief was at the height before thou camest.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {On height}, aloud. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [He] spake these same words, all on hight.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 height
   n 1: the vertical dimension of extension; distance from the base
      of something to the top [syn: {height}, {tallness}]
   2: the highest level or degree attainable; the highest stage of
     development; "his landscapes were deemed the acme of beauty";
     "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her
     career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak";
     "...catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit
     of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by
     man"; "at the top of his profession" [syn: {acme}, {height},
     {elevation}, {peak}, {pinnacle}, {summit}, {superlative},
     {meridian}, {tiptop}, {top}]
   3: (of a standing person) the distance from head to foot [syn:
     {stature}, {height}]
   4: elevation especially above sea level or above the earth's
     surface; "the altitude gave her a headache" [syn: {altitude},
     {height}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 h , h
 
 1. (kıs.) harbor, hard, height, hence, high, (müz.) horns, hour hundred, husband.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ht
 
 1. (kıs.) heat, height.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top