ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

override

OW1 V ER0 R AY2 D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -override-, *override*
Possible hiragana form: おう゛ぇっりで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
override[VT] ยกเลิก, See also: ล้มเลิก, ลบล้าง
override[VT] มีโอกาสเหนือกว่า, See also: สำคัญกว่า, Syn. exceed, predominate, outweigh
override[VT] ขี่ม้าข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
override(vt) ผ่านข้าม,ตะลุย,คร่อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think we should override Hal and fire the engines manually?คุณคิดว่าเราควรแทนที่ แฮล และรถดับเพลิงด้วยตนเอง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Accept priority override Alpha.ยอมรับความสำคัญแทนที่ อัลฟา 2010: The Year We Make Contact (1984)
sac override code entered. error. stand down. I think we just started world war iii.แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด ยืนยัน ฉันว่า เราเพิ่งก่อสงครามโลกครั้งที่ 3 เธออยากรู้ว่า เราทำไปทำไม Spies Like Us (1985)
- I need you right where you are. He's engaged the override. - Can you shut it down?เขาปิดล็อครับคำสั่งจากข้องนอก ฉันจะลองดู Event Horizon (1997)
You better hurry. He's engaged the override - and we can't open the inner door.-ฉันเปิดประตูไม่ได้ Event Horizon (1997)
Look what Baxter found on me... a circuit override chip.ดูสิว่าแบ็กซ์เตอร์ตรวจพบอะไรที่ ตัวฉัน... ชิปลัดวงจร Inspector Gadget 2 (2003)
You are my mother. You have every right to override him. I know.แม่เป็นแม่ของหนู แม่มีสิทธิ์ทุกอย่างมากกว่าเค้า แม่รู้ Smiles of a Summer Night (2007)
We sell this at our store. It has a DOS override.ร้านเราก็มีขาย ใช้ดอสล้างระบบได้ Pilot (2007)
Shit, the military's cleared to override a terminal lockdown.บรรไลแล้ว กองทัพได้รับอณุญาต ให้ดูแลการเข้าออกสนามบิน Eagle Eye (2008)
First Lieutenant Ethan Shaw, United States Air Force, initiating a Pri-One emergency override of Aria's systems.เรืออากาศโท อีธาน ชอว์ กองทัพอากาศสหรัฐ ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินสำคัญ ยกเลิกระบบของอาเรีย Eagle Eye (2008)
The neural clamp overrides its instincts.ส่วนประสาทของมันถูกควบคุมเหนือสัญชาตญาณ Episode #2.7 (2008)
The security override.การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย The Legend (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overrideUnder the Constitution, the lower chamber's resolutions override those of the upper chamber.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ทึนทึก[adj.] (theuntheuk) EN: spinsterish ; almost ripe ; override   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERRIDE    OW1 V ER0 R AY2 D
OVERRIDES    OW1 V ER0 R AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
override    (v) ˌouvərˈaɪd (ou2 v @ r ai1 d)
overrides    (v) ˌouvərˈaɪdz (ou2 v @ r ai1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーライド[, o-ba-raido] (n) override [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] (vs) {comp} to disable; to override [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Override \O`ver*ride"\, v. t. [imp. {Overrode}; p. p.
   {Overridden}, {Overrode}, {Overrid}; p. pr. & vb. n.
   {Overriding}.] [AS. offer[imac]dan.]
   1. To ride over or across; to ride upon; to trample down.
    [1913 Webster]
 
       The carter overridden with [i. e., by] his cart.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To suppress; to destroy; to supersede; to annul; to
    nullify; as, one law overrides another; to override a
    veto.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To countermand; to overrule; as, a supervisor may
    override the decision of a subordinate.
    [PJC]
 
   4. To replace (one system with another); as, the pilot
    overrode the automatic pilot and took manual control of
    the airplane.
    [PJC]
 
   5. To ride beyond; to pass; to outride. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I overrode him on the way.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To ride too much; to ride, as a horse, beyond its
    strength.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 override
   n 1: a manually operated device to correct the operation of an
      automatic device
   2: the act of nullifying; making null and void; counteracting or
     overriding the effect or force of something [syn:
     {nullification}, {override}]
   v 1: rule against; "The Republicans were overruled when the
      House voted on the bill" [syn: {overrule}, {overturn},
      {override}, {overthrow}, {reverse}]
   2: prevail over; "health considerations override financial
     concerns"
   3: counteract the normal operation of (an automatic gear shift
     in a vehicle)
   4: ride (a horse) too hard

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top