ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restore

R AH0 S T AO1 R   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restore-, *restore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restore[VT] ฟื้นฟู, See also: ทำให้กลับแข็งแรง, Syn. build up, refresh, strengthen
restore[VT] ซ่อมแซม, See also: ปฏิสังขรณ์, Syn. fix, mend, repair
restorer[N] ผู้ช่วยฟื้นฟู, See also: สิ่งช่วยให้กลับสู่สภาพเดิม
restore to[PHRV] ส่งคืน, See also: ส่งกลับ, Syn. return to
restore to[PHRV] ทำให้คืนสู่สภาพเดิม
restore to[PHRV] กลับมารับตำแหน่ง / หน้าที่เดิม, Syn. return to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restore(รีสทอร์') vt. ฟื้นฟู,ซ่อมแซม,ปฏิสังขรณ์,ทำให้แข็งแรง,บำรุงกำลัง,บำรุงร่างกาย,ส่งคืน,สร้างใหม่, See also: restorable adj. restorer n., Syn. reinstitute,repair

English-Thai: Nontri Dictionary
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restoreกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
restore fileนำแฟ้มกลับมา
เมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Does that mean you believe Hal can be restored to normal functioning?หมายความว่าคุณเชื่อว่า แฮล สามารถเรียกคืนการทำงาน ปกติ? ฉันหวังว่า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've come to ask you to release the Scarecrow and restore the Emerald City.เรามาเพื่อขอให้ปล่อนหุ่นไล่กา และทำให้เมืองมรกตเหมือนเดิม Return to Oz (1985)
If you touch the right object and say the word "Oz" at the same time, the Scarecrow will be restored and you may leave the palace.ถ้าเธอเลือกแตะได้อันที่ถูกต้อง และพูดคำว่า "ออส" พร้อมๆกัน หุ่นไล่กา ก็จะคืนร่างเหมือนเดิม Return to Oz (1985)
I wish all of us from Oz to return there safely, and for the Emerald City and all the people in it to be restored to life!ฉันขอพรจากออส พาพวกเราออกไปโดยปลอดภัย และขอให้เมืองมรกตและ ทุกๆคนกลับเป็นเหมือนเดิม Return to Oz (1985)
This one's still here. It can be saved, restored.- ตึกนี้ยังอยู่นี่ครับ เราบูรณะมันได้ *batteries not included (1987)
I believe that Yakov is a great and important man, who is trying to restore himself and cannot survive without me.ผมเชื่อว่ายาโคฟเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญ ที่พยายามที่จะเรียกคืนตัวเองและไม่สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องฉัน The Russia House (1990)
Your original memory will never be fully restored and there might be residual simulation.ความทรงจำเดิมจะไม่สามารถคืนมาได้ทั้งหมด แต่เราอาจจะช่วยสร้างบางส่วนกลับไปให้ได้ Ghost in the Shell (1995)
It would restore your image.มันจะเรียกคืนภาพของคุณ The Birdcage (1996)
You saved her life, and mine, then you restored her to me.คุณช่วยชีวิตเธอและฉันไว้ จากนั้นก็ส่งเธอคืนให้ฉัน Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restoreAfter decades of civil war, order was restored.
restoreFor some reason the message text was corrupted, so I restored it before reading.
restoreHow on earth can we restore our youth?
restoreI feel completely restored after a week in the country.
restoreIt was suggested that the tower be restored.
restoreOnly after a century and a half of confusion was the royal authority restored.
restorePeace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.
restoreSince many organizations are putting effort into recycling in order to restore the natural environment, why won't you contribute to reforestation?
restoreThe architect suggested that the building be restored.
restoreThe castle has been restored and is open to the public.
restoreThe city was restored to tranquility after a week.
restoreThe Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผายปอด[V] restore respiration, See also: give artificial respiration, Example: หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้รีบผายปอดจนกว่าจะหายใจได้เอง, Thai definition: ช่วยทําให้ปอดของผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพียงพอ
กู้ชาติ[V] liberate, See also: restore a fallen state, save the nation, Example: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกู้ชาติ ให้ไทยกลับมีอิสรภาพพ้นจากพม่าเมื่อพ.ศ. 2135, Thai definition: ทำให้ชาติเป็นอิสระ
แข็งเมือง[V] restore sovereignty, See also: restore autonomy, Example: เมืองประเทศราชมักแข็งเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, Thai definition: กลับไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นอีกต่อไป
ส่งกลับ[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน
ส่งคืน[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, คืน, Example: หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข
คืน[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, ส่งคืน, Example: หลายบ้านเริ่มจะคืนโทรศัพท์ คืนหมายเลขให้กลับองค์การโทรศัพท์แล้ว, Thai definition: กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม
คืนตัว[V] revert (to original condition), See also: restore in original state, return to original condition, Example: น้ำยาที่ผสมไว้จะคืนตัวภายในครึ่งชั่วโมง, Thai definition: ลักษณะที่สารละลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นของแข็งแล้วกลับเป็นของเหลวอีก เช่น น้ำตาลคืนตัว, ลักษณะที่ของแข็งที่ทำให้เป็นของเหลวแล้วกลับเป็นของแข็งอีก เช่น โลหะคืนตัว
ฟื้นฟู[V] restore, See also: rehabilitate, revive, Example: ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น, Thai definition: ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นฟูสภาพ[V] rehabilitate, See also: restore, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, Thai definition: ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น
บูรณะ[V] restore, See also: reconstruct, repair, renovate, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: อียิปต์ลงทุนบูรณะวัตถุโบราณเป็นพิเศษ เพราะประเทศเขาอยู่ได้ด้วยเงินจากนักท่องเที่ยว, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat kao) EN: restore an old temple   FR: restaurer un temple ancien
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate   FR: améliorer
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
คืนชีพ[v.] (kheūnchīp) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life   FR: ressusciter ; revivre
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back   FR: restituer ; restaurer ; rétablir

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTORE    R AH0 S T AO1 R
RESTORED    R AH0 S T AO1 R D
RESTORER    R AH0 S T AO1 R ER0
RESTORES    R AH0 S T AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restore    (v) rˈɪstˈɔːr (r i1 s t oo1 r)
restored    (v) rˈɪstˈɔːd (r i1 s t oo1 d)
restorer    (n) rˈɪstˈɔːrər (r i1 s t oo1 r @ r)
restores    (v) rˈɪstˈɔːz (r i1 s t oo1 z)
restorers    (n) rˈɪstˈɔːrəz (r i1 s t oo1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官复原职[guān fù yuán zhí, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄓˊ, / ] restored to one's official post; to send sb back to his former post, #86,555 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リストア[, risutoa] (n) restore [Add to Longdo]
レストア[, resutoa] (n) restore [Add to Longdo]
引き戻す(P);引戻す(io)(P);引きもどす[ひきもどす, hikimodosu] (v5s,vt) to bring back; to restore; (P) [Add to Longdo]
英気を養う[えいきをやしなう, eikiwoyashinau] (exp,v5u) to restore one's energy; to restore one's spirits; to recharge one's batteries [Add to Longdo]
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
呼び込む[よびこむ, yobikomu] (v5m) to call in; to restore a disowned son [Add to Longdo]
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P) [Add to Longdo]
生き返る(P);生返る(P);生きかえる[いきかえる, ikikaeru] (v5r,vi) to revive; to come to oneself; to be restored to life; (P) [Add to Longdo]
復す[ふくす, fukusu] (v5s) (See 復する) to return to normal; to recover; to restore [Add to Longdo]
復する[ふくする, fukusuru] (vs-s) to return to normal; to recover; to restore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-store \Re-store"\ (r?*st?r"), v. t. [Pref. re- + store.]
   To store again; as, the goods taken out were re-stored.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restore \Re*store"\ (r?*st?r"), v. t. [imp. & p. p. {Restored}
   (r?-st?rd"); p. pr. & vb. n. {Restoring}.] [OE. restoren, OF.
   restorer, F. restaurer, fr. L. restaurare; pref. re- re- + an
   unused word; cf. Gr. ???? an upright pale or stake, Skr.
   sth?vara fixed, firm. Cf. {Restaurant}, {Store}.]
   To bring back to its former state; to bring back from a state
   of ruin, decay, disease, or the like; to repair; to renew; to
   recover. "To restore and to build Jerusalem." --Dan. ix. 25.
   [1913 Webster]
 
      Our fortune restored after the severest afflictions.
                          --Prior.
   [1913 Webster]
 
      And his hand was restored whole as the other. --Mark
                          iii. 5.
   [1913 Webster]
 
   2. To give or bring back, as that which has been lost., or
    taken away; to bring back to the owner; to replace.
    [1913 Webster]
 
       Now therefore restore the man his wife. --Gen. xx.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Loss of Eden, till one greater man
       Restore us, and regain the blissful seat. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The father banished virtue shall restore. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To renew; to reestablish; as, to restore harmony among
    those who are variance.
    [1913 Webster]
 
   4. To give in place of, or as satisfaction for.
    [1913 Webster]
 
       He shall restore five oxen for an ox, and four sheep
       for a sheep.             --Ex. xxii. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. To make good; to make amends for.
    [1913 Webster]
 
       But if the while I think on thee, dear friend,
       All losses are restored, and sorrows end. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fine Arts)
    (a) To bring back from a state of injury or decay, or from
      a changed condition; as, to restore a painting,
      statue, etc.
    (b) To form a picture or model of, as of something lost or
      mutilated; as, to restore a ruined building, city, or
      the like.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To return; replace; refund; repay; reinstate; rebuild;
     reestablish; renew; repair; revive; recover; heal; cure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restore \Re*store"\, n.
   Restoration. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restore
   v 1: return to its original or usable and functioning condition;
      "restore the forest to its original pristine condition"
      [syn: {restore}, {reconstruct}]
   2: return to life; get or give new life or energy; "The week at
     the spa restored me" [syn: {regenerate}, {restore},
     {rejuvenate}]
   3: give or bring back; "Restore the stolen painting to its
     rightful owner" [syn: {restore}, {restitute}]
   4: restore by replacing a part or putting together what is torn
     or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes
     please" [syn: {repair}, {mend}, {fix}, {bushel}, {doctor},
     {furbish up}, {restore}, {touch on}] [ant: {break}, {bust}]
   5: bring back into original existence, use, function, or
     position; "restore law and order"; "reestablish peace in the
     region"; "restore the emperor to the throne" [syn: {restore},
     {reinstate}, {reestablish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top