ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

photostat

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -photostat-, *photostat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photostat[VT] ถ่ายสำเนา, Syn. copy, duplicate
photostat[N] เครื่องถ่ายสำเนา, See also: สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา, Syn. copy, duplicate, facimile, Ant. original

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
photostat(โฟ'โทสแทท) n. เครื่องถ่ายสำเนา,สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา vt.,vi. ถ่ายสำเนา., See also: photostatic adj.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องถ่ายเอกสาร[N] photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
photostat    (v) fˈoutəstæt (f ou1 t @ s t a t)
photostats    (v) fˈoutəstæts (f ou1 t @ s t a t s)
photostatted    (v) fˈoutəstætɪd (f ou1 t @ s t a t i d)
photostatting    (v) fˈoutəstætɪŋ (f ou1 t @ s t a t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
写真版[しゃしんばん, shashinban] (n) photostat; photographic plate; photogravure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 photostat
   n 1: a photocopy made on a Photostat machine
   2: a duplicating machine that makes quick positive or negative
     copies directly on the surface of prepared paper [syn:
     {Photostat}, {Photostat machine}]
   v 1: make a copy by means of a Photostat device

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top