Search result for

ภาวะ

(120 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาวะ-, *ภาวะ*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematoma (n ) ภาวะที่มีเลือดออกในเนื้อเยื่อ มักมีขนาดใหญ่และสามารถคลำได้เป็นก้อน
hypocalcemia (n ) ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หมายถึง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติประมาณ 8.5 - 10.5 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร.) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบได้ทั้งในทารกและผู้ใหญ่
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง
polyhydramnios (n ) ภาวะน้ำคร่ำเกิน การที่คนท้องมีน้ำคร่ำมากกว่า 2-3 ลิตร ซึ่งมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1 ของสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 1 ใน 3 มีความสัมพันธ์กับทารกพิการ โรคเบาหวานในมารดา และครรภ์แฝด
postpartum hemorrhage (n ) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
บรรลุนิติภาวะreach his legal age
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน (n ) cardiac arrest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะ[N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภาวะการณ์[N] situation, See also: event, profile, Syn. สภาพการณ์, Example: มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน, Thai definition: ความเป็นไปของสภาพนั้น
ภาวะจำยอม[N] servitude, Example: การขึ้นราคาค่ารถโดยสารประจำทางทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะจำยอมเพราะประชาชนไม่มีทางเลือก, Thai definition: หมดทางเลือก, ไม่มีอำนาจต่อรอง
ภาวะถดถอย[N] recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม
ภาวะผู้นำ[N] leadership, Example: การที่เขายังสามารถกุมกลไกภายในพรรคได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการตอกย้ำภาวะผู้นำภายของเขาให้แน่นกระชับเข้ามาอีก, Thai definition: สภาพหรือสถานะที่เป็นหัวหน้าผู้อื่น
ภาวะมลพิษ[N] pollution, Example: คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันป้องกันภาวะมลพิษ และพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, Thai definition: สภาพที่เป็นพิษซึ่งเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
ภาวะคับขัน[N] critical situation, See also: emergency period, Example: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา, Thai definition: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ภาวะวิกฤติ[N] crisis, Example: การที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางด้านการเงินอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสถาบันการเงิน, Thai definition: สภาพที่อยู่ในขั้นอันตราย หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ภาวะสงคราม[N] state of war, Example: เรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางในภาวะสงครามจะถูกตรวจค้นและยึดบริษัท หากไม่มีเอกสารใบอนุญาตการเดินเรือ, Thai definition: ช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบกัน
ภาวะอารมณ์[N] temperament, Example: งานเขียนของหล่อนสามารถสะท้อนภาวะอารมณ์ของชายตาบอด ที่ดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: สภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาวะฉุกเฉินน. ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวการณ์รบหรือการสงคราม.
พลาสมาภาวะหนึ่งของสสาร ณ ภาวะนี้สสารอยู่ในสภาพแก๊สที่ร้อนจัดอย่างยิ่งยวด และแตกตัวเป็นอนุภาคบวกกับอิเล็กตรอนซึ่งมีจำนวนเท่ากันโดยประมาณ สสารในภาวะนี้เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดียิ่ง.
สภาพภาวะ, ธรรมชาติ.
สิ่งภาวะ, ความมีความเป็น, เช่น สิ่งที่มีคุณค่าในสังคมอย่างหนึ่งคือ ความยุติธรรม, อย่าง, อัน, เช่น ในกระเป๋ามีของกี่สิ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypoacidityภาวะกรดน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperacidityภาวะกรดมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperchlorhydria; hyperhydrochloria; hyperhydrochloridiaภาวะกรดเกลือเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperhydrochloria; hyperchlorhydria; hyperhydrochloridiaภาวะกรดเกลือเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperhydrochloridia; hyperchlorhydria; hyperhydrochloriaภาวะกรดเกลือเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyeloureterectasisภาวะกรวยไตและท่อไตโป่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperostosisภาวะกระดูกงอกเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
osteoporosisภาวะกระดูกพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteoporosisภาวะกระดูกพรุน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
achondroplasty; achondroplasiaภาวะกระดูกอ่อนไม่เจริญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mental Retardationภาวะปัญญาอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global warmingภาวะโลกร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business conditionภาวะธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic conditionภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Socioeconomic conditionภาวะเศรษฐกิจสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Stagflationภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน และเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Criticalityภาวะวิกฤต, ภาวะที่ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่องอยู่ได้ โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจากปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์]
real modeภาวะจริง
ภาวะการทำงานของเครื่องพีซีซึ่งยอมให้โปรแกรมใช้หน่วยความจำมาตราฐานขนาด 640 กิโลไบต์ เท่าที่ DOS กำหนดให้ในขณะที่ใช้วินโวส์ โปรแกรมจะใช้หน่วยความจำ 640 กิโลไบต์ด้วยการทำงานในภาวะป้องกัน ซึ่งโปรแกรมต่างๆ จะได้รับการป้องกันไม่ให้ก้าวก่ายกับโปรแกรมอื่นในหน่วยความจำ ทำให้เราสามารถนำโปรแกรมตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปมาดำเนินการในเวลาเดียวกันได้ [คอมพิวเตอร์]
Prompt criticalityภาวะวิกฤตพรอมต์, สถานะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแบ่งแยกนิวเคลียสสามารถคงอยู่ต่อไปโดยพรอมต์นิวตรอนเท่านั้น
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
It's just hiding the real problem. She's gonna crash.มันแค่ซ่อนปัญหที่แท้จริง เธอกำลังสู่ภาวะวิกฤต Not Cancer (2008)
If we wait until she does crash, It might be too late.ถ้าเรารอจนเธอถึงภาวะวิกฤกต มันอาจสายเกินไป Not Cancer (2008)
I say no, and then you do something To make her crashฉันบอกว่าไม่และคุณต้องทำบางอย่าง เพื่อให้เธอสู่ภาวะวิกฤต Not Cancer (2008)
You can get it if your stomach acid's low,คุณเกิดมันได้เพราะภาวะเป็นกรดในท้องของคุณต่ำ Adverse Events (2008)
and got emancipated.และบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
It's tricky. An arrhythmia can come and go.มันเป็นกล ลวงภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจะเป็นๆหายๆ Emancipation (2008)
which is why you didn't get emancipated.นั่นคือว่าทำไม คุณไม่บรรลุนิติภาวะสักที Emancipation (2008)
I got emancipated because my dad raped me.ฉันบรรลุนิติภาวะ เพราะว่าพ่อข่มขืนฉัน Emancipation (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
Patient's in cardiac arrest.คนไข้อยู่ในภาวะวิกฤต Dying Changes Everything (2008)
- Bradycardia's improving, we...- ภาวะหัวใจเต้นช้านั้นกำัลังดีขึ้น, เรา ... Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะ[n.] (phāwa) EN: condition ; state ; position ; circumstances ; status   FR: condition [f] ; état [m] ; effet [m]
ภาวะการณ์[n.] (phāwakān) EN: situation ; event ; profile   FR: situation [f] ; contexte [m]
ภาวะการณ์เงิน[n. exp.] (phāwakān ngoen) FR: conditions financières [fpl]
ภาวะการทำลายล้าง [n. exp.] (phāwa kān thamlāilāng) EN: antibiosis   
ภาวะง่วงหลับ[n.] (phawā ngūang lap) EN: narcolepsy   FR: narcolepsie [f]
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukchoēn) EN: emergency   FR: cas d'urgence [fm]
ภาวะที่ต้องพึ่งพา [n. exp.] (phāwa thī tǿng pheungphā) EN: mutualism   FR: mutualisme [m]
ภาวะน้ำเสีย[n. exp.] (phāwa nām sīa) EN: water pollution   FR: pollution de l'eau [f]
ภาวะปรสิด[n.] (phāwa parasit) EN: parasitism   FR: parasitisme [m]
ภาวะผู้นำ[n. exp.] (phāwa phūnam) EN: leadership   

English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
mature(adj) ที่มีวุฒิภาวะ เช่น This 14 week part-time preparation program has been specifically designed for mature aged students who want to enter University.
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air lock[N] ภาวะอากาศอุดตัน
albinism[N] ภาวะผิวเผือก
alkalinity[N] ภาวะที่เป็นด่าง
amenorrhea[N] ภาวะที่ไร้ประจำเดือน, Syn. amenorrhoea
amenorrhoea[N] ภาวะที่ไร้ประจำเดือน, Syn. amenorrhea
amnesia[N] ภาวะสูญเสียความทรงจำ
amok[N] ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน
anaemia[N] ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ), Syn. anemia
analgesia[N] ภาวะไร้ความรู้สึกเจ็บปวด
anarchy[N] อนาธิปไตย, See also: ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล, Syn. absence of government, political nihilism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
condition(n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
dilemma(n) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acidosis (n ) ภาวะเลือดเป็นกรด
animationภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ,
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล
congestiveภาวะหัวใจล้มเหลว
coronary calcification (n ) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ
cyanosisภาวะผิวคล้ำเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น
finantity[ไฟเนินทิที] (n ) ภาวะการเงิน
Halloweenorexia (n slang ) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน
See also: R. halloween
normalisation (phrase ) ภาวะธรรมชาติ ภาวะปกติ ภาวะที่เกิดสมาธิและเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริง(มอนเตสซอรี่)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
アノレクシア[あのれくしあ, anorekushia] (n ) ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] (n ) ภาวะลำไส้อุดตัน

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. beruhigt sich(vt) สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
Schwangerschaft(n) |die, pl. Schwangerschaften| ภาวะตั้งครรภ์
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ
Inflation(n) |die, pl. Inflationen| ภาวะเงินเฟ้อ, See also: S. Geldentwertung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top