ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

announce

AH0 N AW1 N S   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -announce-, *announce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
announce[VI] ทำหน้าที่เป็นโฆษก
announce[VT] บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
announce[VT] ป่าวประกาศ, See also: ประกาศ, Syn. declare, proclaim
announcer[N] ผู้ประกาศ, See also: โฆษก, Syn. program announcer, broadcaster
announce to[PHRV] ประกาศต่อ
announcement[N] การประกาศ, See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ, Syn. declaration, notification, proclamation
announcement[N] คำประกาศ, Syn. statement, news

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
spot announcementn. การประกาศสั้น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (มักเป็นการโฆษณา)

English-Thai: Nontri Dictionary
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
We have an unconfirmed report that the president is going to announce a full-scale military alert tonight.ขณะนี้มีรายงานยืนยัน ว่าประธานเป็นไปที่จะประกาศ เต็มรูปแบบคืนนี้แจ้งเตือน ทหาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
One day, I hope to announce his betrothal.วันหนึ่งฉันหวังที่จะประกาศการหมั้นของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
They want you all on stage to get a real reaction when they announce the winner.พวกเขาต้องการทุกคน บนเวทีตอนประกาศ - อะไรกัน Punchline (1988)
We are here to announce a momentous breakthrough in medical science.เรามาที่นี่กันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวข้ามทางวิทยศาสตร์ Junior (1994)
Who will be your Birdman? Let each clan Announce their choice now.ถ้าเจ้าชนะใครจะเป็นมนุษย์นกของเจ้า ให้แต่ละตระกูลเลือกเดี๋ยวนี้ Rapa Nui (1994)
And when they descended, it was to announce that Ffynnon Garw was indeed a mountain of 1,002 feet and that they were engaged to be married.และเมื่อเขาลงมา ก็มีการประกาศว่าฟินาฮ่อนการู ก็คือภูเขาจริง ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Wait here forjust a moment. I'll go in and announce you properly.รออยู่นี่ก่อนนะ ฉันจะขึ้นไป และประกาศชื่อเธออย่างสมเกียรติ Anastasia (1997)
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา The Red Violin (1998)
And announce to the people we have just received glad tidings.And announce to the people we have just received glad tidings. Anna and the King (1999)
Now you show up at my door, announce that you don't like me and then you criticise my work.แล้วคืนนี้คุณก็มาที่ประตูบ้านฉัน ประกาศว่าไม่ชอบฉัน และวิจารณ์งานฉัน Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
announceA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
announceAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
announceAfter dinner, a movie announcement is made.
announceAn announcement of his death appeared in the newspapers.
announceA number of student announced their readiness to engage in the contest.
announceAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
announceBecause a new commodity is announced, it is in good supply every three months.
announceBecause of some technical problem, a movie was shown in place of the announced program.
announceBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
announceBlack clouds announced the coming thunderstorm.
announceGE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.
announceGuess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
แจ้งให้ทราบ[V] inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
ประกาศรับ[V] announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
เบิก[V] announce, See also: bring, introduce, Syn. นำเข้าเฝ้า, Example: เจ้าหน้าที่ราชสำนักเบิกทูตเข้าเฝ้า
ผู้อ่านข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
คำประกาศ[N] announcement, See also: declaration, proclamation, manifesto, Example: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน
โฆษก[N] announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แถลงข่าวแทน
โฆษณาการ[N] advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ
โฆษิต[V] announce, See also: declare, proclaim, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[v.] (jaēng hai ... sāp) EN: inform ... (s.o.) ; announce   FR: informer ... (qqn)
ตาย[v. exp.] (jaēng tāi) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death   FR: annoncer un décès
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating   FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   
คำประกาศ[n.] (khamprakāt) EN: announcement ; declaration   
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce   FR: répondre à l'appel
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNOUNCE AH0 N AW1 N S
ANNOUNCED AH0 N AW1 N S T
ANNOUNCER AH0 N AW1 N S ER0
ANNOUNCES AH0 N AW1 N S IH0 Z
ANNOUNCERS AH0 N AW1 N S ER0 Z
ANNOUNCEMENT AH0 N AW1 N S M EH0 N T
ANNOUNCEMENTS AH0 N AW1 N S M EH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
announce (v) ˈənˈauns (@1 n au1 n s)
announced (v) ˈənˈaunst (@1 n au1 n s t)
announcer (n) ˈənˈaunsər (@1 n au1 n s @ r)
announces (v) ˈənˈaunsɪz (@1 n au1 n s i z)
announcers (n) ˈənˈaunsəz (@1 n au1 n s @ z)
announcement (n) ˈənˈaunsmənt (@1 n au1 n s m @ n t)
announcements (n) ˈənˈaunsmənts (@1 n au1 n s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique, #10,082 [Add to Longdo]
告示[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] announcement, #21,289 [Add to Longdo]
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice, #23,743 [Add to Longdo]
报喜[bào xǐ, ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ, / ] announce good news; report success, #29,426 [Add to Longdo]
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, / ] announcement of joyful news, #52,354 [Add to Longdo]
播报员[bō bào yuán, ㄅㄛ ㄅㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] announcer, #102,422 [Add to Longdo]
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, / ] announce the items on a (theatrical) program, #103,002 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナ[, ana] (n) (abbr) announcer; (P) [Add to Longdo]
アナウンサー(P);アナウンサ[, anaunsa-(P); anaunsa] (n) announcer; (P) [Add to Longdo]
アナウンス[, anaunsu] (n) (1) (abbr) (See アナウンスメント) announcement; (vs) (2) to announce; (P) [Add to Longdo]
アナウンスメント[, anaunsumento] (n) announcement [Add to Longdo]
スポットアナウンス[, supottoanaunsu] (n) spot announcement [Add to Longdo]
トーキー(P);トーキ[, to-ki-(P); to-ki] (n) (1) talkie (motion picture with sound); (2) prerecorded announcement; (P) [Add to Longdo]
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.) [Add to Longdo]
引き札[ひきふだ, hikifuda] (n) announcement flier [Add to Longdo]
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck) [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Announce \An*nounce"\, v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. &
   vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L.
   annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius
   messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf.
   {Annunciate}.]
   [1913 Webster]
   1. To give public notice, or first notice of; to make known;
    to publish; to proclaim.
    [1913 Webster]
 
       Her [Q. Elizabeth's] arrival was announced through
       the country by a peal of cannon from the ramparts.
                          --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   2. To pronounce; to declare by judicial sentence.
    [1913 Webster]
 
       Publish laws, announce
       Or life or death.           --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To proclaim; publish; make known; herald; declare;
     promulgate.
 
   Usage: To {Publish}, {Announce}, {Proclaim}, {Promulgate}. We
      {publish} what we give openly to the world, either by
      oral communication or by means of the press; as, to
      publish abroad the faults of our neighbors. We
      {announce} what we declare by anticipation, or make
      known for the first time; as, to {announce} the speedy
      publication of a book; to {announce} the approach or
      arrival of a distinguished personage. We {proclaim}
      anything to which we give the widest publicity; as, to
      {proclaim} the news of victory. We {promulgate} when
      we proclaim more widely what has before been known by
      some; as, to {promulgate} the gospel.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 announce
   v 1: make known; make an announcement; "She denoted her feelings
      clearly" [syn: {announce}, {denote}]
   2: announce publicly or officially; "The President declared war"
     [syn: {announce}, {declare}]
   3: give the names of; "He announced the winners of the spelling
     bee"
   4: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
     {harbinger}, {foretell}, {herald}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top