ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สภาพ

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภาพ-, *สภาพ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (n ) extraterritorial rights

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาพ[N] state, See also: condition, plight, predicament, Syn. ภาวะ, Example: สภาพโรงแรมในต่างจังหวัดไม่เอื้ออำนวยต่อการต่อสายโทรศัพท์เข้ากับพีซี, Thai definition: ความเป็นเองตามธรรมดาของมัน, ลักษณะในตัวเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สภาพคล่อง[N] liquidity, Example: พรรคพวกที่กองทุนได้ขายหุ้นบางตัวออกไปเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน
สภาพสังคม[N] state of society
สภาพอากาศ[N] weather, Syn. สภาพภูมิอากาศ, Example: การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบถึงสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในประเทศไทย
สภาพทั่วไป[N] generality, Syn. สภาพโดยทั่วไป, ลักษณะทั่วไป, Example: สภาพทั่วไปของหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงจะอยู่กันแบบง่ายๆ
สภาพผิดปกติ[N] abnormality, Syn. ลักษณะผิดปกติ, สภาวะผิดปกติ, Ant. สภาพปกติ
สภาพร่างกาย[N] physical condition (of one's body), See also: physical state, Example: คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไป
สภาพร่างกาย[N] physical condition (of one's body), See also: physical state, Example: คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไป
สภาพแวดล้อม[N] surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม[N] environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สภาพน. ความเป็นเองตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติ เช่น สภาพความเป็นอยู่ สภาพดินฟ้าอากาศ, ลักษณะในตัวเอง
สภาพภาวะ, ธรรมชาติ.
สภาพการจ้างน. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้าง หรือลูกจ้าง อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน.
สภาพธรรมน. หลักแห่งความเป็นเอง.
สภาพบุคคลน. ความเป็นบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย.
สภาพเดิมน. ลักษณะหรือภาวะหรือธรรมชาติที่เป็นมาแต่แรก.
มทะสภาพช้างที่ตกมัน.
หัวอกสภาพที่น่าเห็นใจ เช่น หัวอกแม่ค้า หัวอกคนจน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
torporสภาพกระตุ้นยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, muscleสภาพกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle rigidityสภาพกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
condition, workingสภาพการจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condition, workingสภาพการจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
working conditionสภาพการจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
working conditionสภาพการจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
displaceability of tissueสภาพการยอมให้แทนที่ของเนื้อเยื่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
attitudeสภาพการวางตัวของชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
granularityสภาพการเป็นเม็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plasticityสภาพพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Availabilityสภาพพร้อมใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
rural conditionสภาพชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Urban conditionสภาพของเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Bank liquidityสภาพคล่องของธนาคาร [TU Subject Heading]
Droughtsสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Electric conductivityสภาพการนำไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electronegativityสภาพไฟฟ้าลบ [TU Subject Heading]
Exterritorialityสภาพนอกอาณาเขต [TU Subject Heading]
High temperature superconductivityสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, never mind.โอ้ สภาพ.. The Great Dictator (1940)
Here is the setting:นี่คือสภาพของมัน Night and Fog (1956)
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่ Night and Fog (1956)
I called the Weather Bureau this morning.ฉันเรียกว่าสำนักสภาพอากาศในเช้าวันนี้ 12 Angry Men (1957)
- And how. Hot-weather colds can kill you.- และวิธีการที่ โรคหวัดร้อนสภาพอากาศที่สามารถฆ่าคุณ 12 Angry Men (1957)
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น The Old Man and the Sea (1958)
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ? Help! (1965)
Now I find you in exactly the position that suits me.ตอนนี้ฉันก็ได้พบแก ในสภาพที่สะดวกมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Which is why I always wear spurs, even in cold weather.แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็น คำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
Number 18, concerning the weather.จำนวน 18 เกี่ยวกับสภาพ อากาศ How I Won the War (1967)
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี How I Won the War (1967)
I'd like to say what I feel, but I can only tell you what I see.ฉันต้องการที่จะพูดในสิ่งที่ฉัน รู้สึก แต่ฉันสามารถบอกคุณได้สิ่งที่ ฉันเห็น สภาพอากาศไม่ได้เลวร้าย How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; situation ; circumstance ; plight ; predicament   FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f]
สภาพ[n.] (saphāp) EN: nature ; natural state   
สภาพกรด[n. exp.] (saphāp krot) FR: acidité [f]
สภาพการณ์[n.] (saphāpkān) EN: situation ; circumstances   
สภาพการทำงาน[n. exp.] (saphāp kān thamngān) EN: working environment ; working conditions   
สภาพของตลาด[n. exp.] (saphāp khøng talāt) EN: market conditions   
สภาพของสุขภาพ[n. exp.] (saphāp khøng sukkhaphāp) EN: state of health ; physical condition   FR: état de santé [m] ; condition physique [f]
สภาพคล่อง[n. exp.] (saphāp khlǿng) EN: liquidity ; market liquidity   
สภาพความเป็นอยู่[n. exp.] (saphāp khwām penyū) EN: living conditions   
สภาพตลาด[n. exp.] (saphāp talāt) EN: market conditions ; state of business   FR: conditions du marché [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
shape(n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnormality[N] ความผิดปรกติ, See also: สภาพผิดปกติ, Syn. aberration, peculiarity
acidity[N] สภาพเป็นกรด, Syn. sourness
acoustics[N] สภาพของสถานที่ซึ่งมีผลต่อการรับฟังเสียง
ambiance[N] สภาพแวดล้อม, Syn. milieu, ambience
ambience[N] สภาพแวดล้อม, Syn. milieu, ambiance
aura[N] บรรยากาศ, See also: สภาพอากาศโดยรอบ, Syn. environment, atmosphere
balance[N] สภาพคงที่, Syn. stability, steadiness, Ant. imbalance
barbarism[N] อนารยธรรม, See also: สภาพป่าเถื่อน, ความป่าเถื่อน, Syn. savagery
broken-down[ADJ] สภาพเลวร้ายมาก, See also: เหนื่อยและป่วยมาก
cabin fever[N] สภาพกดดันทางจิตใจที่เกิดจากการอยู่โดดเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
ambience(แอม' บิอันซ) n., (pl. -biences) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม., Syn. ambience
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
bestead(บิสเทด') {besteaded,besteading,besteads} vt. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์ต่อ,เอื้ออำนวยแก่ adj. อยู่ในสภาพ,อยู่ในภาวะที่, Syn. assist,profit
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
collimate(คอล'ละเมท) {collimated,collimating,collimates} vt. ปรับเข้าให้ตรง,เล็งให้ตรง,ทำให้ขนาน,ปรับสภาพให้ชัด., See also: collimation n. ดูcollimate
condition(คันดิช'เชิน) n. เงื่อนไข,สภาพ,สภาวะ,ฐานะ. vt. กำหนด,ตกลง,กำหนดเงื่อนไข,ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial

English-Thai: Nontri Dictionary
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
bestead(adj) ตั้งอยู่,อยู่ในสภาพที่
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
condition(n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
economics(n) เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Adverse weather (n ) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
弱巻き[よわまき, yowamaki] (n) สภาพที่ถูกปั่นกรอหลวม ไม่แน่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ムラ[むら, mura] (n adj) สภาพที่ไม่สม่ำเสมอ
実態[じったい, jittai] (n ) สภาพหรือสภาวะที่แท้จริง ธาตุแท้
ありさま[ありさま, arisama] (n ) สภาพ (ที่เลวร้าย)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances

German-Thai: Longdo Dictionary
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt
zurückkehren(vi) |kehrte zurück, ist zurückgekehrt| กลับสู่สภาพเดิม, คืนสู่, คืนกลับ เช่น in den Hafen zurückkehren คืนสู่ฝั่ง, auf Mond zurückkehren กลับสู่ดวงจันทร์, zur Normalität zurückkehren กลับสู่สภาพเดิม
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen
Zustand(n) |der, pl. Zustände| สภาพ, สถานะ เช่น Die Waschmaschine ist in gutem Zustand. เครื่องซักผ้ายังอยู่ในสภาพดี
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top