Search result for

ที่ทำการ

(46 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ทำการ-, *ที่ทำการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ทำการ[N] office, Syn. ที่ทำงาน, สำนักงาน, ที่ว่าการ, Example: หัวหน้าพรรคนัดประชุมลูกพรรค ณ ที่ทำการของพรรค, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ที่ประกอบการ, สถานที่ทำงาน
ที่ทำการป่าไม้[N] forestry office
ที่ทำการไปรษณีย์[N] post office, Example: เขาไปส่งพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์, Count unit: แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ทำการน. สถานที่ทำงาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His favorite scientist, if you can call psychic research science.สามารถเรียกว่านักวิทยาศาสตร์คนโปรดของเขา\ คนมีญาณทิพย์ที่ทำการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And then, oh, there's the post office I'm gonna be sending you letters from.และนั่น โอ มีที่ทำการส่งจดหมาย ผมจะไปเพื่อส่งจดหมายหาคุณ Nights in Rodanthe (2008)
Then come around this beautiful tree over here and, oh, there's another post office right there.จากนั้นมาแถวๆต้นไม้งามตรงนี้ ..และ,โอ,มีที่ทำการไปรษณีตรงนั้น Nights in Rodanthe (2008)
Are there people here who made that selection?ในห้องนี้มีพวกคนที่ทำการคัดเลือกมั้ย The Reader (2008)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
It's where he experimented on them.นี่เป็นที่ ที่ทำการทดลองกับพวกเขา Chapter Ten '1961' (2009)
Go to the trouble of testing it.ก็ต้องได้รับเชื้อเตอนที่ทำการทดลอง Amplification (2009)
- Sheriff's office.ที่ทำการอำเภอ Frenzy (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
- If you see anything or anyone suspicious, please contact Sheriff Golightly's office.- หากคุณมีข้อมูล หรือพบเห็นผู้ต้องสงสัย โปรดแจ้ง ที่ทำการนายอำเภอโกไลท์ลี Night of Desirable Objects (2009)
She stops by the post office with curlers in her hair.เธอไปที่ทำการไปรษณีย์ ในชุดผ้าคลุมผม Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
We should look into how the timing on the counter was changed.เราต้องค้นหาคนที่ทำการเปลี่ยนเวลาในการบันทึกเทปนี้ Episode #1.7 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ทำการ[n.] (thīthamkān) EN: office   FR: bureau [m]
ที่ทำการไปรษณีย์[n. exp.] (thīthamkān praisanī) EN: post-office   FR: bureau de poste [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
installation[N] ค่ายทหาร, See also: ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย
office[N] สำนักงาน, See also: ที่ทำการ, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, สถานที่ทำงาน, Syn. bureau
post office[N] ที่ทำการไปรษณีย์
prefecture[N] ที่ทำการของเจ้าหน้าที่, Syn. officials, directors

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
editorshipn. ตำแหน่งบรรณาธิการ,ที่ทำการบรรณาธิการ,งานบรรณาธิการ
emiraten. ที่ทำการหรือตำแหน่งของemir
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
gubernatorial(กูเบอนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับ (ที่ทำการ) ข้าหลวงหรือผู้ว่าการรัฐ
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง,การสถาปนา,การแต่งตั้ง,เครื่องมือติดตั้ง,ที่ทำการ,กองบัญชาการ,ค่าย, Syn. establishment

English-Thai: Nontri Dictionary
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ
office(n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง
pontificate(n) ที่ทำการของสังฆราช,ตำแหน่งสังฆราช
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์
postal(adj) เกี่ยวกับการไปรษณีย์,เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ
see(n) ที่ทำการของสังฆราชา
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frontier post (n ) ที่ทำการพรมแดน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n ) ที่ทำการไปรษณีย์
市役所[しやくしょ, shiyakusho] ที่ทำการเทศบาลเมือง,สำนักงานเขต

German-Thai: Longdo Dictionary
Post(n) |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top