ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misrepresent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misrepresent-, *misrepresent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misrepresent(vt) บอกผิด, See also: ตีความผิด, ให้ข้อมูลผิด, Syn. distort, disguise, misinterpret
misrepresent(vt) ทำเป็นตัวอย่างที่ผิด, See also: แทนอย่างไม่เหมาะสม
misrepresentation(n) การเป็นตัวอย่างที่ผิด, Syn. belie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misrepresent(มิสเรพริเซนทฺ') vt. แทนผิด, เป็นตัวอย่างที่ผิด., See also: misrepresentation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
misrepresent(vt) แสดงผิด, ใส่ความ, บิดเบือน, หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด, การใส่ความ, การบิดเบือนความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misrepresentationการแถลงที่ไม่เป็นจริง, การสำแดงที่ไม่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You get someone to type for you, get on the Internet and misrepresent yourself.คนอื่นช่วยพิมพ์ให้ แล้วต่อเข้าอินเตอร์เน็ต หลอกให้เข้าใจผิด Bringing Down the House (2003)
Did she misrepresent the bureau?เธอทำให้หน่วยเสื่อมเสียหรือเปล่า? 52 Pickup (2008)
But it'd be bothersome for them to misrepresent me, or fill in the blanks in my story themselves.¿ÉÊÇÎÒ? ±»Ì×ÉÏ ¿Ì°åÓ¡ÏóºÍÉç? Confessions (2010)
When I agreed to come with you, did I misrepresent my intentions?ตอนที่ข้าบอกว่าจะมาด้วย ข้านำเสนอความตั้งใจผิดไปห The House of Black and White (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิดผัน(v) distort, See also: misrepresent, twist, Syn. บิดเบือน, Example: ทรัพยากรท้องถิ่นถูกบิดผันไปใช้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ทำให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง, ทำให้ผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดผัน[bitphan] (v) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist  FR: déformer
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misrepresent
misrepresents
misrepresents
misrepresented
misrepresented
misrepresenting
misrepresenting
misrepresentation
misrepresentations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misrepresent
misrepresents
misrepresented
misrepresenting
misrepresentatio
misrepresentatio

Japanese-English: EDICT Dictionary
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation #15,464 [Add to Longdo]
学歴詐称[がくれきさしょう, gakurekisashou] (n) false statement (misrepresentation) of one's academic career [Add to Longdo]
曲筆[きょくひつ, kyokuhitsu] (n, vs) misrepresentation; falsification [Add to Longdo]
経歴詐称[けいれきさしょう, keirekisashou] (n) misrepresentation (falsification) of one's past record (personal history) [Add to Longdo]
誤り伝える[あやまりつたえる, ayamaritsutaeru] (v1, vt) to misrepresent; to distort; to belie [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s, vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
詐称[さしょう, sashou] (n, vs) misrepresentation; false statement; (P) [Add to Longdo]
身分詐称[みぶんさしょう, mibunsashou] (n) false personation; misrepresentation of one's social position [Add to Longdo]
不当表示[ふとうひょうじ, futouhyouji] (n) misrepresentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misrepresent \Mis*rep`re*sent"\, v. t.
   To represent incorrectly (almost always, unfavorably); to
   give a false or erroneous representation of, either
   maliciously, ignorantly, or carelessly. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misrepresent \Mis*rep`re*sent"\, v. i.
   To make an incorrect or untrue representation. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misrepresent
   v 1: represent falsely; "This statement misrepresents my
      intentions" [syn: {misrepresent}, {belie}]
   2: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
     "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
     {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
     {misrepresent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top