Search result for

statute

(65 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statute-, *statute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statute[N] รัฐบัญญัติ, See also: พระราชบัญญัติ, Syn. enactment, law
statute[N] กฎ, See also: ข้อบังคับ, ระเบียบ, Syn. rule, regulation
statute book[N] หนังสือกฎหมาย
statute of limitation[N] อายุความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statute(สแทช'ชูท) n. บทบัญญัติ,พระราช-บัญญัติ,กฎ,ข้อบังคับ,ระเบียบ,ลายลักษณ์อักษร
statute bookn. หนังสือกฎหมาย (5280 ฟุต)
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
statute(n) พระราชบัญญัติ,มาตรา,ข้อบังคับ,กฎ,ระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statuteบทกฎหมาย [ดู act ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statuteบทกฎหมาย, กฎหมายลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statute, curativeบทกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง, บทกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statute, declaratoryบทกฎหมายที่ตีความบทกฎหมายอื่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statute-barred debtหนี้ที่พ้นกำหนดฟ้องร้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutes at largeประชุมบทกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutes, construction ofการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutes, penalกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statute of fraudบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉล [เศรษฐศาสตร์]
Statutesพระราชบัญญัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
There's no statute of limitations on evil.ไม่มีสถานะข้อจำกัดใดๆ ของปีศาจหรอก 137 Sekunden (2009)
What's the statute of limitations for a murder case?คดีฆาตกรรมเนี่ย มันมีอายุความกี่ปีครับ? Episode #1.14 (2010)
But the statute of limitation protects crimes committed by a minor.แต่ข้อ จำกัด ของกฎหมาย ช่วยปกป้องการก่ออาชญากรรมที่กระทำโดยผู้เยาว์ Dentist of Detroit (2011)
The statute of limitations renders Sarbanes-Oxley moot post 2007.อายุความยอมให้ พรบ.ซาร์เบนส์ ออกซ์ลีย์ ใช้แย้งได้หลังปี 2007 Pilot (2011)
Yeah, look, I brought a copy of the statute.ครับ ดูนี่สิครับ ผมมีสำเนาให้ดูด้วย Restless (2011)
The statute of limitations is expired.คดีมันหมดอายุความไปแล้ว Discovery (2012)
Even if it were true, the statute of limitations ran out.แม้ว่าถ้ามันคือเรื่องจริง อายุความก็หมดไปแล้ว Discovery (2012)
Sure looks like you did, and that statute of limitations doesn't apply to fraudulent concealment.แน่ใจ ดูเหมือนคุณทำ และอายุความ ใช้ไม่ได้ กับการปกปิกหลอกลวง Discovery (2012)
They're protected in civil actions under the privacy statute of '74.พวกเขาได้รับการคุ้มครอง ในคดีแพ่ง ภายใต้รัฐบัญญัติของปี 74 Discovery (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวบทกฎหมาย[N] law, See also: statute, legal provision, section, rule, Syn. ตัวกฎหมาย, Example: คดีนี้คงต้องพิพากษาไปตามตัวบทกฎหมาย, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: เนื้อหาหรือรายละเอียดของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้
กฎหมาย[N] law, See also: statute, enactment, rule, Syn. ข้อบังคับ, Example: เขาชอบแสดงตนว่าเป็นคนรู้เรื่องกฎหมาย, Count unit: ข้อ, Thai definition: กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ
เทพประติมา[N] statute of god, Thai definition: รูปเทวดาที่นับถือ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle   FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangkhap) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute   
กฎหมาย[n.] (kotmāi) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act   FR: loi [f] ; droit [m] ; code [m] ; législation [f]
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[n. exp.] (kotmāi wādūay phāsī-akøn) EN: taxation statute ; internal revenue ; code   
หมดอายุความ [v.] (mot-āyu khwām) EN: lapse by prescription ; become statute-barred   
นิติ[n.] (niti) EN: law ; rule ; regulation ; statute   FR: loi [f] ; règlement [m] ; statut [m]
นิติบัญญัติ[n.] (nitibanyat) EN: legislation ; statute   FR: législation [f]
ธรรมนูญ[n.] (thammanūn) EN: basic law ; charter ; statute ; constitution   FR: charte [f] ; statut [m] ; acte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUTE    S T AE1 CH UW0 T
STATUTES    S T AE1 CH UW0 T S
STATUTE'S    S T AE1 CH UW0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statute    (n) (s t a1 ch uu t)
statutes    (n) (s t a1 ch uu t s)
statute-book    (n) - (s t a1 ch uu t - b u k)
statute-books    (n) - (s t a1 ch uu t - b u k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satzung {f} | Satzungen {pl}statute | statutes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェストミンスター憲章[ウェストミンスターけんしょう, uesutominsuta-kenshou] (n) Statute of Westminster (1931) [Add to Longdo]
禁止法[きんしほう, kinshihou] (n) negative statute; law against something; (P) [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations [Add to Longdo]
州法[しゅうほう, shuuhou] (n) state law; state statute [Add to Longdo]
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations [Add to Longdo]
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations [Add to Longdo]
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations [Add to Longdo]
定款[ていかん, teikan] (n) articles of incorporation; company statute; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] statute; constitution [Add to Longdo]
成文法[chéng wén fǎ, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] statute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Statute \Stat"ute\ (-[-u]t), n. [F. statut, LL. statutum, from
   L. statutus, p. p. of statuere to set, station, ordain, fr.
   status position, station, fr. stare, statum, to stand. See
   {Stand}, and cf. {Constitute}, {Destitute}.]
   1. An act of the legislature of a state or country,
    declaring, commanding, or prohibiting something; a
    positive law; the written will of the legislature
    expressed with all the requisite forms of legislation; --
    used in distinction from {common law}. See {Common law},
    under {Common}, a. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: Statute is commonly applied to the acts of a
      legislative body consisting of representatives. In
      monarchies, the laws of the sovereign are called
      edicts, decrees, ordinances, rescripts, etc. In works
      on international law and in the Roman law, the term is
      used as embracing all laws imposed by competent
      authority. Statutes in this sense are divided into
      statutes real, statutes personal, and statutes mixed;
      statutes real applying to immovables; statutes personal
      to movables; and statutes mixed to both classes of
      property.
      [1913 Webster]
 
   2. An act of a corporation or of its founder, intended as a
    permanent rule or law; as, the statutes of a university.
    [1913 Webster]
 
   3. An assemblage of farming servants (held possibly by
    statute) for the purpose of being hired; -- called also
    {statute fair}. [Eng.] Cf. 3d {Mop}, 2. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Statute book}, a record of laws or legislative acts.
    --Blackstone.
 
   {Statute cap}, a kind of woolen cap; -- so called because
    enjoined to be worn by a statute, dated in 1571, in behalf
    of the trade of cappers. [Obs.] --Halliwell.
 
   {Statute fair}. See {Statute}, n., 3, above.
 
   {Statute labor}, a definite amount of labor required for the
    public service in making roads, bridges, etc., as in
    certain English colonies.
 
   {Statute merchant} (Eng. Law), a bond of record pursuant to
    the stat. 13 Edw. I., acknowledged in form prescribed, on
    which, if not paid at the day, an execution might be
    awarded against the body, lands, and goods of the debtor,
    and the obligee might hold the lands until out of the
    rents and profits of them the debt was satisfied; --
    called also a {pocket judgment}. It is now fallen into
    disuse. --Tomlins. --Bouvier.
 
   {Statute mile}. See under {Mile}.
 
   {Statute of limitations} (Law), a statute assigning a certain
    time, after which rights can not be enforced by action.
 
   {Statute staple}, a bond of record acknowledged before the
    mayor of the staple, by virtue of which the creditor may,
    on nonpayment, forthwith have execution against the body,
    lands, and goods of the debtor, as in the statute
    merchant. It is now disused. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Act; regulation; edict; decree. See {Law}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statute
   adj 1: enacted by a legislative body; "statute law"; "codified
       written laws" [syn: {codified}, {statute(p)}]
   n 1: an act passed by a legislative body [syn: {legislative
      act}, {statute}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stasis
 
 1. (biyol.) vücutta her hangi bir sıvının dolaşımının durdurulması
 2. bağırsak hareketinin yavaşlaması.stat (kıs.) immediately, static, stationary, statistics, statute.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top