ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawful

L AO1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawful-, *lawful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawful(adj) ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal, illicit, lawless

English-Thai: Nontri Dictionary
lawful(adj) ตามกฎหมาย,ถูกต้อง,ที่เคารพกฎหมาย
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful arrestการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful authorityเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful causeมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful damagesค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful defenceการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful excuseข้อแก้ตัวตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful goodsของที่ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful holderผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
President, take as your lawful spouse His Excellency's daughter, Tatianaท่านประธานาธิบดีเลือกที่จะแต่งงานกับทาเทียน่า ลูกสาวของท่านเอกอัครราชทูต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I, Joanie, take you, Charles, as my lawful husband.ฉันโจนนี่ ขอรับคุณ ชาร์ล เป็นสามีที่รักของฉัน The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I, Samantha Jane Lockwood... take you, Clayton Beresford, Jr... take you, Clayton Beresford, Jr... to be my lawful wedded husband... to be my lawful wedded husband... to have and to hold... to have and to hold...-ฉัน ซาแมนธา เจน ลอควูด -ยินดีรับ เคลย์ตัน เบเรสฟอร์ด จูเนียร์ -ยินดีรับ เคลย์ตัน เบเรสฟอร์ด จูเนียร์ Awake (2007)
People want access to societal order more than lawful order.คนต้องการสิทธิ์ในการเข้าเป็นระเบียบ ในสังคม มากกว่าระเบียทางกฎหมาย Episode #1.8 (2008)
"for it thinks all things are lawful for itself and all things are possible."เพราะมันคิดว่า ทุกอย่างถูกต้องสำหรับมัน และทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้" Devil's Night (2010)
But unfortunately, I'm going to have to charge you all with escaping lawful custody.ผมต้องจับพวกคุณทุกคน ข้อหาที่หนีออกจากเรือนจำ The A-Team (2010)
I am your son and lawful heir.ข้าคือลูกชายและ ทายาทโดยชอบธรรมของท่าน Valar Dohaeris (2013)
impeding a lawful investigation.ที่ขัดขวางการสืบสวนตามกฎหมาย Exigent Circumstances (2013)
This is a lawful arrest. If you resist, you will be shot.นี่เป็นการจับกุมตามกฎหมาย ถ้าคุณขัดขืน คุณจะโดนยิง Penguin's Umbrella (2014)
"intervene and interfere in the lawful apprenticeship"แทรกแซงและก้าวก่าย ในการฝึกงานตามกฎหมาย Free State of Jones (2016)
What is a lawful apprenticeship, Lieutenant?การฝึกงานตามกฎหมายคืออะไร ผู้หมวด Free State of Jones (2016)
How much for me to buy back this here lawful apprenticeship, huh?เท่าไหร่ที่ผมซื้อคืนได้ การฝึกงานตามกฎหมายนี้เหรอ Free State of Jones (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawfulHe is the lawful owner of the company.
lawfulHe recognized his son as lawful heir.
lawfulWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
โดยชอบด้วยกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
ธรรมนิตย์(n) moral person, See also: lawful person, Syn. ผู้เที่ยงธรรม, Notes: (สันสกฤต)
ชอบด้วยกฎหมาย(adj) legal, See also: lawful, legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของคนไทยทุกคน, Thai Definition: ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[chøp dūay kotmāi] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: légal
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[kān kakkhang nūang-nīo] (n, exp) EN: unlawful detention
ละเมิดกฎหมาย[lamoēt kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit  FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
มิชอบ[michøp] (adj) EN: wrong ; wrongful ; unlawful
มิชอบด้วยกฎหมาย[michøp dūay kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful
มิจฉาชีพ[mitchāchīp] (n) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood
มั่วสุม[mūasum] (n) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose  FR: organiser un gang

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWFUL L AO1 F AH0 L
LAWFULLY L AO1 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawful (j) lˈɔːfəl (l oo1 f @ l)
lawfully (a) lˈɔːfəliː (l oo1 f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] lawful; legitimate; legal, #2,712 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) legal; lawful; legality; (P) [Add to Longdo]
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) [Add to Longdo]
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy [Add to Longdo]
適法行為[てきほうこうい, tekihoukoui] (n) legal (lawful) act [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lawful \Law"ful\, a.
   1. Conformable to law; allowed by law; legitimate; competent.
    [1913 Webster]
 
   2. Constituted or authorized by law; rightful; as, the lawful
    owner of lands.
    [1913 Webster]
 
   {Lawful age}, the age when the law recognizes one's right of
    independent action; majority; -- generally the age of
    twenty-one years. Also called {legal age} or {age of
    majority}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: In some of the States, and for some purposes, a woman
      attains lawful age at eighteen. --Abbott.
 
   Syn: Legal; constitutional; allowable; regular; rightful.
 
   Usage: {Lawful}, {Legal}. Lawful means conformable to the
      principle, spirit, or essence of the law, and is
      applicable to moral as well as juridical law. Legal
      means conformable to the letter or rules of the law as
      it is administered in the courts; conformable to
      juridical law. Legal is often used as antithetical to
      equitable, but lawful is seldom used in that sense. --
      {Law"ful*ly}, adv. -- {Law"ful*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawful
   adj 1: conformable to or allowed by law; "lawful methods of
       dissent" [ant: {unlawful}]
   2: according to custom or rule or natural law [syn: {lawful},
     {rule-governed}]
   3: having a legally established claim; "the legitimate heir";
     "the true and lawful king" [syn: {true(a)}, {lawful},
     {rightful(a)}]
   4: authorized, sanctioned by, or in accordance with law; "a
     legitimate government" [syn: {lawful}, {legitimate}, {licit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top