ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawful

L AO1 F AH0 L   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawful-, *lawful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawful[ADJ] ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal,illicit,lawless

English-Thai: Nontri Dictionary
lawful(adj) ตามกฎหมาย,ถูกต้อง,ที่เคารพกฎหมาย
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful arrestการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful authorityเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful causeมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful damagesค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful defenceการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful excuseข้อแก้ตัวตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful goodsของที่ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful holderผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
President, take as your lawful spouse His Excellency's daughter, Tatianaท่านประธานาธิบดีเลือกที่จะแต่งงานกับทาเทียน่า ลูกสาวของท่านเอกอัครราชทูต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"why ye may not be lawfully joined together in matrimony"ไม่ให้ทั้งคู่รวมกันเป็นหนึ่ง จากพิธีสมรสนี้ Wuthering Heights (1992)
Neither is their matrimony lawful."และเป็นการแต่งงาน ถูกต้องตามกฎหมาย" Wuthering Heights (1992)
I, Joanie, take you, Charles, as my lawful husband.ฉันโจนนี่ ขอรับคุณ ชาร์ล เป็นสามีที่รักของฉัน The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Do you, Honah Lee, take this woman to be your lawfully wedded wife to have and to hold from this day forth as long as you both shall live?คุณโฮนา ลี คุณจะยอมรับผู้หญิงคนนี้ เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายรึไม่ ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขนับแต่นี้ไป ตามเท่าที่ชีวิตของคุณทั้งสองจะหาไม่ 50 First Dates (2004)
If anyone present... knows a reason why these two should not be lawfully wedded... speak now or forever hold your peace.หากมีใครที่นี่... ทราบเหตุผลว่า ทำไมสองคนนี้ไม่คู่ควรกัน จงพูดออกมา หรือไม่ก็จงเก็บมันไว้ตลอดไป The Perfect Man (2005)
...to be my lawfully wedded husband....เป็นสามีถูกต้องตามกฎหมาย Mission: Impossible III (2006)
"... to be my lawfully wedded husband. ""... เป็นสามีถูกต้องตามกฎหมาย" Mission: Impossible III (2006)
I, Samantha Jane Lockwood... take you, Clayton Beresford, Jr... take you, Clayton Beresford, Jr... to be my lawful wedded husband... to be my lawful wedded husband... to have and to hold... to have and to hold...-ฉัน ซาแมนธา เจน ลอควูด -ยินดีรับ เคลย์ตัน เบเรสฟอร์ด จูเนียร์ -ยินดีรับ เคลย์ตัน เบเรสฟอร์ด จูเนียร์ Awake (2007)
Therefore, if any man can show any just cause... why they may not be lawfully joined together...ดังนั้น ถ้าชายใดให้เหตุผล ว่าทำไมพวกเขา ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้... Atonement (2007)
Sapna, do you take Peter to be your lawfully wedded husband?ซัพนา, คุณจะรับปีเตอร์เป็นสามีหรือไม่? Heyy Babyy (2007)
Peter, do you take Sapna to be your lawfully wedded wife.ปีเตอร์, คุณจะรับซัพนาเป็นภรรยาหรือไม่? Heyy Babyy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawfulHe is the lawful owner of the company.
lawfulHe recognized his son as lawful heir.
lawfulWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยถูกกฎหมาย[ADV] legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
โดยชอบด้วยกฎหมาย[ADV] legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย[ADV] legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
ธรรมนิตย์[N] moral person, See also: lawful person, Syn. ผู้เที่ยงธรรม, Notes: (สันสกฤต)
ชอบด้วยกฎหมาย[ADJ] legal, See also: lawful, legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของคนไทยทุกคน, Thai definition: ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful   FR: légitime
โดยมิชอบ[adv.] (dōi michøp) EN: improperly ; unlawfully   
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[n. exp.] (kān kakkhang nūang-nīo) EN: unlawful detention   
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotmāi) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit   FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
มิชอบ[adj.] (michøp) EN: wrong ; wrongful ; unlawful   
มิชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (michøp dūay kotmāi) EN: illegal ; unlawful   
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood   
มั่วสุม[n.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose   FR: organiser un gang

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWFUL    L AO1 F AH0 L
LAWFULLY    L AO1 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawful    (j) lˈɔːfəl (l oo1 f @ l)
lawfully    (a) lˈɔːfəliː (l oo1 f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] lawful; legitimate; legal, #2,712 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) legal; lawful; legality; (P) [Add to Longdo]
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) [Add to Longdo]
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy [Add to Longdo]
適法行為[てきほうこうい, tekihoukoui] (n) legal (lawful) act [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lawful \Law"ful\, a.
   1. Conformable to law; allowed by law; legitimate; competent.
    [1913 Webster]
 
   2. Constituted or authorized by law; rightful; as, the lawful
    owner of lands.
    [1913 Webster]
 
   {Lawful age}, the age when the law recognizes one's right of
    independent action; majority; -- generally the age of
    twenty-one years. Also called {legal age} or {age of
    majority}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: In some of the States, and for some purposes, a woman
      attains lawful age at eighteen. --Abbott.
 
   Syn: Legal; constitutional; allowable; regular; rightful.
 
   Usage: {Lawful}, {Legal}. Lawful means conformable to the
      principle, spirit, or essence of the law, and is
      applicable to moral as well as juridical law. Legal
      means conformable to the letter or rules of the law as
      it is administered in the courts; conformable to
      juridical law. Legal is often used as antithetical to
      equitable, but lawful is seldom used in that sense. --
      {Law"ful*ly}, adv. -- {Law"ful*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawful
   adj 1: conformable to or allowed by law; "lawful methods of
       dissent" [ant: {unlawful}]
   2: according to custom or rule or natural law [syn: {lawful},
     {rule-governed}]
   3: having a legally established claim; "the legitimate heir";
     "the true and lawful king" [syn: {true(a)}, {lawful},
     {rightful(a)}]
   4: authorized, sanctioned by, or in accordance with law; "a
     legitimate government" [syn: {lawful}, {legitimate}, {licit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top