ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apostate

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apostate-, *apostate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apostate[N] ผู้ที่เลิกศรัทธา, Syn. defector, betrayer

English-Thai: Nontri Dictionary
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apostate (adj ) ธรรมจาคะ
apostate (adj ) ศรัทธจาคะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's an apostate of hell. She'll die before permitting this.เธอเป็นมาจากนรก เธอจะตายก่อนเรื่องนี้จะเกิดขึ้น The Omen (2006)
When you meet the Apostate you are commanded to "strike the necks."เมื่อได้เผชิญหน้ามันผู้บุกรุก_BAR_ จงประหารมันให้เรียบ Rendition (2007)
Apostates like those in this blood cult we're dealing with might claim to act in the cause of freedom, but more often their only aim is seizing power for themselves.จับตาพวกนอกรีดดังเช่นผู้ใช้มนตราโลหิต เป็นสิ่งที่เราทำ พวกมันมองว่า เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสระภาพ แต่หลายครั้งที่เป้าหมายเปลี่ยนไป เพื่อขยายพลังอำนาจของตนเอง Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Since when do we negotiate with apostates?เราต่อรองกับพวกที่สิ้นศรัทธาต่อเรา ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน Whatever I Am, You Made Me (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apostate    (n) ˈəpˈɒstɛɪt (@1 p o1 s t ei t)
apostates    (n) ˈəpˈɒstɛɪts (@1 p o1 s t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
堕落坊主[だらくぼうず, darakubouzu] (n) apostate priest [Add to Longdo]
背教者[はいきょうしゃ, haikyousha] (n) apostate; renegade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apostate \A*pos"tate\, a.
   Pertaining to, or characterized by, apostasy; faithless to
   moral allegiance; renegade.
   [1913 Webster]
 
      So spake the apostate angel.       --Milton.
   [1913 Webster]
 
      A wretched and apostate state.      --Steele.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apostate \A*pos"tate\, v. i. [L. apostatare.]
   To apostatize. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      We are not of them which apostate from Christ. --Bp.
                          Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apostate \A*pos"tate\, n. [L. apostata, Gr. ?, fr. ?. See
   {Apostasy}.]
   1. One who has forsaken the faith, principles, or party, to
    which he before adhered; esp., one who has forsaken his
    religion for another; a pervert; a renegade.
    [1913 Webster]
 
   2. (R. C. Ch.) One who, after having received sacred orders,
    renounces his clerical profession.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apostate
   adj 1: not faithful to religion or party or cause
   n 1: a disloyal person who betrays or deserts his cause or
      religion or political party or friend etc. [syn:
      {deserter}, {apostate}, {renegade}, {turncoat}, {recreant},
      {ratter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top