ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ribbed

R IH1 B D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ribbed-, *ribbed*, ribb, ribbe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ribbed[ADJ] ซึ่งทำเป็นโครง, See also: ซึ่งยึดด้วยโครง, Syn. ridged

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why wouldn't they be embarrassed? -Their friends ribbed the hell out of them.ทำไมลูกจะไม่อายล่ะ เพื่อนๆ ถามลูกกันทั้งนั้น Oh, God! (1977)
And I don't care what some jackass in a pair of ribbed jeans thinks about me.และฉันก็ไม่สนใจว่าใครจะมองว่าฉันดูทึ่มแค่ไหนที่ใส่ชุดนี้ Pilot (2009)
'Cause my stick is ribbed for her pleasure.เพราะเกียร์เป็นโครงของฉันทำให้หล่อนถึงใจไงล่ะ Competitive Wine Tasting (2011)
I got ribbed "for her pleasure"?ความสุขสำหรับคุณผู้หญิง Can't See the Fae-Rest (2011)
I don't know about that thing. It's ribbed.ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลย. Bears in Chains (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RIBBED    R IH1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ribbed    (v) rˈɪbd (r i1 b d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗缎[luó duàn, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] ribbed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonrippendecke {f}ribbed concrete floor [Add to Longdo]
Kreuzrippengewölbe {n} [arch.]ribbed vault [Add to Longdo]
Rippenrohr {n}ribbed type pipe [Add to Longdo]
außenberippt {adj}ribbed on the outside [Add to Longdo]
Rippenprofil {n}ribbed tread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畝織り[うねおり, uneori] (n,adj-no) ribbed fabric; corded fabric [Add to Longdo]
鉄扇[てっせん, tessen] (n) iron-ribbed fan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, v. t. [imp. & p. p. {Ribbed}; p. pr. & vb. n.
   {Ribbing}.]
   1. To furnish with ribs; to form with rising lines and
    channels; as, to rib cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose, as with ribs, and protect; to shut in.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
       It [lead] were too gross
       To rib her cerecloth in the obscure grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To rib land}, to leave strips of undisturbed ground between
    the furrows in plowing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ribbed \Ribbed\, a.
   1. Furnished or formed with ribs; as, a ribbed cylinder;
    ribbed cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) Intercalated with slate; -- said of a seam of
    coal. --Raymond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ribbed
   adj 1: furnished or strengthened with ribs [ant: {ribless}]
   2: (of the surface) having a rough, riblike texture [syn:
     {costate}, {ribbed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top