ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumstance

S ER1 K AH0 M S T AE2 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumstance-, *circumstance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumstance(n) โชค, See also: โอกาส, Syn. chance, luck
circumstance(n) สภาวะแวดล้อม
circumstance(n) เหตุการณ์, Syn. situation, condition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) { circumstanced, circumstancing, circumstances } n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ, ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ, ภายใต้สถานการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstance(n) พฤติการณ์, โอกาส, กาลเทศะ, สภาพ, เหตุการณ์แวดล้อม, เหตุ, กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circumstanceพฤติการณ์, เหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstance, extenuatingเหตุบรรเทาโทษ (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstance, extraordinaryพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstances, surroundingพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In any case, although the circumstances indicate that he is your grandson... we can't prove it.ในกรณีใด ๆ แม้ว่าสถานการณ์บ่ง ชี้ว่าเขาเป็นหลานชายของคุณ ... เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย.. The Bodyguard (1992)
But in normal circumstances he wouldn't be like this. He'd be all right.ปรกติเขาคงไม่เป็นอย่างนี้... Schindler's List (1993)
that we'll live here on this beach... always... and that should circumstance ever separate us, ซึ่งเราจะอยู่ที่นี่บนชายหาดนี้ ตลอดไป และหากมีสิ่งใดมาพรากเราจากกัน Don Juan DeMarco (1994)
So remember... circumstances are never ever out of your control.จงจำไว้ เหตุการณ์จะไม่มีวัน นอกเหนือความควบคุมของคุณได้ Jumanji (1995)
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน" Episode #1.5 (1995)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
What happened? Circumstances were not optimal for the procedure.ในกรณีนี้มันไม่เหมาะสม / ในเชิงปฏิบัติ City of Angels (1998)
The circumstances are not favorableสถานการณ์มันไม่เหมือนก่อน GTO (1999)
Please give us an interview In what circumstances did you find them?กรุณาให้เราสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่คุณไปเจอกับพวกเขา? GTO (1999)
I give up all rights to my body and promise under no circumstances to report anything to the authoritiesฉันพร้อมจะมอบตัวของฉัน และสัญญาว่าจะทำตาม และอยู่ภายใต้สัญญาทุกอย่าง Bad Guy (2001)
However the circumstances are suspicious.อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ก็ยังน่าสงสัยอยู่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumstanceAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
circumstanceAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
circumstanceBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
circumstanceBefore taking the measures you must take account of the difficult circumstances.
circumstanceChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
circumstanceCircumstances are entirely favorable to us.
circumstanceCircumstances did not permit me to help you.
circumstanceCircumstances do not allow me to say any more.
circumstanceCircumstances do not permit me such a holiday.
circumstanceCircumstances forced us to cancel our appointment.
circumstanceCircumstances forced us to put off the meeting.
circumstanceCircumstances surrounding the textile industry have changed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณี(n) case, See also: circumstance, event, incident, Syn. เรื่อง, เหตุ, Example: นายสุรศักดิ์ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการลงทะเบียน, Count Unit: กรณี, อย่าง
การณ์(n) event, See also: circumstances, situation, Syn. เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์, Example: ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล
รูปการณ์(n) circumstance, See also: case, condition, situation, Syn. เหตุการณ์, Example: มองตามรูปการณ์แล้ว ฝ่ายค้านกำลังได้รับความนิยม, Count Unit: รูปการ, Thai Definition: สภาพเหตุการณ์ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
การณ์[kān] (n) EN: event ; circumstances ; situation ; cause  FR: évènement [ m ] ; circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; fondement [ m ] ; cause [ m ] ; raison [ f ]
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
กรณีพิเศษ[karanī phisēt] (n, exp) EN: special circumstances ; special case ; particular case  FR: circonstances particulières [ fpl ] ; cas particulier [ m ]
กรณีแวดล้อม[karanī waētløm] (n, exp) EN: surrounding circumstances
ข้นแค้น[khonkhaēn] (adj) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken
กรณี[køranī = karanī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
แล้วแต่กรณี[laēotāe karanī] (xp) EN: as the case may be ; depending on circumstances  FR: en fonction des circonstances ; selon le cas
ไม่มีวัน[mai mī wan] (adv) EN: never ; under no circumstances  FR: jamais ; en aucune circonstance
ไม่ว่ากรณีใด ๆ[maiwā karanī dai-dai = maiwā køranī dai-dai] (adv) EN: under no circumstances  FR: en aucune circonstance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIRCUMSTANCE S ER1 K AH0 M S T AE2 N S
CIRCUMSTANCES S ER1 K AH0 M S T AE2 N S AH0 Z
CIRCUMSTANCES S ER1 K AH0 M S T AE2 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumstance (n) sˈɜːʳkəmstəns (s @@1 k @ m s t @ n s)
circumstances (n) sˈɜːʳkəmstənsɪz (s @@1 k @ m s t @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ,   /  ] circumstances; state of affairs; situation #159 [Add to Longdo]
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ,   /  ] circumstances; situation; terrain #1,771 [Add to Longdo]
情形[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙,  ] circumstances; situation #4,080 [Add to Longdo]
境地[jìng dì, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˋ,  ] circumstances #11,140 [Add to Longdo]
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ,  ] circumstances; scene; about; probably #23,979 [Add to Longdo]
境遇[jìng yù, ㄐㄧㄥˋ ㄩˋ,  ] circumstance #24,518 [Add to Longdo]
境况[jìng kuàng, ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˋ,   /  ] circumstances #25,755 [Add to Longdo]
景况[jǐng kuàng, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄨㄤˋ,   /  ] circumstances #55,089 [Add to Longdo]
时运[shí yùn, ㄕˊ ㄩㄣˋ,   /  ] circumstances; fate #60,284 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umstand { m }; Fall { m } | Umstände { pl } | äußere Umstände | mildernde Umstände | widrige Umstände | unter diesen Umständen | unter den gegenwärtigen Umständen; unter den gegebenen Umständen | erschwerende Umstände | unter keinen Umständencircumstance | circumstances; conditions; state (of affairs) | external circumstances | mitigating circumstances | difficult circumstances | under these circumstances | in the present circumstances | aggravating circumstances | on no account; under no circumstances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[さい, sai] (n-adv, n) on the occasion of; circumstances; (P) #307 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
状態(P);情態[じょうたい, joutai] (n) current status; condition; situation; circumstances; state; (P) #624 [Add to Longdo]
状況(P);情況[じょうきょう, joukyou] (n, adj-no) state of affairs (around you); situation; circumstances; (P) #869 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
環境[かんきょう, kankyou] (n, adj-no) environment; circumstance; (P) #960 [Add to Longdo]
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P) #1,126 [Add to Longdo]
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P) #1,925 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top