ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

party

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -party-, *party*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
third party(n) บุคคลที่สาม, Syn. third person

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
party(n) งานเลี้ยง, See also: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้, Syn. bash, beanfeast
party(n) คณะ, See also: พวก, กลุ่ม, สมาคม, Syn. set, cluster, gang
party(n) พรรคการเมือง
party(n) หน่วยเฉพาะกิจ
party(n) คู่กรณี, See also: คู่ความ
party(vi) จัดงานเลี้ยง, See also: มีงานเลี้ยง, จัดงานสังสรรค์
party(adj) เกี่ยวกับพรรคการเมือง
party line(idm) ความคิดหรือทัศนคติที่ได้รับการยอมรับ
party line(n) สายโทรศัพท์เชื่อม
party-pooper(n) คนไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมบันเทิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
party(พาร์ท'ที) n. พรรค, พวก, หมู่คณะ, ฝาย
party linen. สายโทรศัพท์เชื่อม, เส้นแบ่งเขต, แนวนโยบาย
party mann. สมาชิกพรรค
party poopern. ผู้สร้างความรำคาญในงานเลี้ยง
party walln. ผนังร่วม, กำแพงร่วม (แบ่งที่ดินหรือห้อง)
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค
party wiren. สายร่วม
party-coloredadj. หลากสี, สลับส'
party-colouredadj. หลากสี, สลับส'
search partyn. คณะสำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
party(n) พรรค, พวก, ฝ่าย, งานเลี้ยง, คู่ความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
party๑. พรรค (การเมือง)๒. ภาคี, คู่กรณี, คู่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partyคู่กรณี, คู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party aggrievedคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ ดู aggrieved party ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party conventionการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party elderผู้อาวุโสในพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party faithfulผู้ยึดมั่นในพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party identificationการสังกัดพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party listบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party loyalistผู้ภักดีต่อพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
party to(adj) มีส่วน (รับรู้, เกี่ยวข้อง)...., , Syn. ้having knowledge of

WordNet (3.0)
party(n) an organization to gain political power, Syn. political party
party(n) a group of people gathered together for pleasure
party(n) a band of people associated temporarily in some activity, Syn. company
party(n) an occasion on which people can assemble for social interaction and entertainment
party(n) a person involved in legal proceedings
party(v) have or participate in a party
partygoer(n) someone who is attending a party
party-spirited(adj) devoted to a political party

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Party

a. [ F. parti divided, fr. partir to divide. See Part, v., and cf. Partite. ] 1. (Her.) Parted or divided, as in the direction or form of one of the ordinaries; as, an escutcheon party per pale. [ 1913 Webster ]

2. Partial; favoring one party; partisan. [ 1913 Webster ]

I will be true judge, and not party. Chaucer. [ 1913 Webster ]


Charter party. See under Charter.
[ 1913 Webster ]

Party

adv. Partly. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Party

n.; pl. Parties [ F. parti and partie, fr. F. partir to part, divide, L. partire, partiri. See Part, v. ] 1. A part or portion. [ Obs. ] “The most party of the time.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. A number of persons united in opinion or action, as distinguished from, or opposed to, the rest of a community or association; esp., one of the parts into which a people is divided on questions of public policy. [ 1913 Webster ]

Win the noble Brutus to our party. Shak. [ 1913 Webster ]

The peace both parties want is like to last. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. A part of a larger body of company; a detachment; especially (Mil.), a small body of troops dispatched on special service. [ 1913 Webster ]

4. A number of persons invited to a social entertainment; a select company; as, a dinner party; also, the entertainment itself; as, to give a party. [ 1913 Webster ]

5. One concerned or interested in an affair; one who takes part with others; a participator; as, he was a party to the plot; a party to the contract. [ 1913 Webster ]

6. The plaintiff or the defendant in a lawsuit, whether an individual, a firm, or corporation; a litigant. [ 1913 Webster ]

The cause of both parties shall come before the judges. Ex. xxii. 9. [ 1913 Webster ]

7. Hence, any certain person who is regarded as being opposed or antagonistic to another. [ 1913 Webster ]

If the jury found that the party slain was of English race, it had been adjudged felony. Sir J. Davies. [ 1913 Webster ]

8. Cause; side; interest. [ 1913 Webster ]

Have you nothing said
Upon this Party 'gainst the Duke of Albany? Shak. [ 1913 Webster ]

9. A person; as, he is a queer party. [ Now accounted a vulgarism. ] [ 1913 Webster ]

“For several generations, our ancestors largely employed party for person; but this use of the word, when it appeared to be reviving, happened to strike, more particularly, the fancy of the vulgar; and the consequence has been, that the polite have chosen to leave it in their undisputed possession.” Fitzed. Hall. [ 1913 Webster ]


Party jury (Law), a jury composed of different parties, as one which is half natives and half foreigners. --
Party man, a partisan. Swift. --
Party spirit, a factious and unreasonable temper, not uncommonly shown by party men. Whately. --
Party verdict, a joint verdict. Shak. --
Party wall. (a) (Arch.) A wall built upon the dividing line between two adjoining properties, usually having half its thickness on each property. (b) (Law) A wall that separates adjoining houses, as in a block or row.
[ 1913 Webster ]

Party-coated

a. Having a motley coat, or coat of divers colors. Shak. [ 1913 Webster ]

partygoer

n. Someone who is attending a party{ 4 }; as, the hall was crowded with an overflow of partygoers. [ WordNet 1.5 ]

Partyism

n. Devotion to party. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must've been something he took at the party.ต้องเป็นอะไรบางอย่าง ที่เขาเล่นตอนอยู่งานปาร์ตี้ Basic Instinct (1992)
No. DTC is not a party drug.ไม่ใช่ DTC ไม่ใช่ยาสำหรับงานปาร์ตี้ Basic Instinct (1992)
Then went to a party in Collingham Gardens.จากนั้นก็ไปที่งานเลี้ยง ในสวนคอลลิงแฮม Basic Instinct (1992)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
She remembered the first time she met Irena at the party in Bloomsbury.เธอจำได้ถึงครั้งแรก ที่เธอพบกับเออร์เรน่า... ...ที่งานเลี้ยงในบลูมว์บิวรี่ Basic Instinct (1992)
Party on. ls that what they say?อ่อ ครับ Hero (1992)
- As mum's not getting up, we're going to have your party in her room.- แม่ลงมาไม่ได้ เราจะฉลองวันเกิดเธอในห้องนอนแม่ The Cement Garden (1993)
I said that as mum's not getting up, we're going to have your party in her room.ฉันบอกว่า แม่ลุกลำบาก เราต้องไปจัดปาร์ตี้ข้างใน The Cement Garden (1993)
- She and Dad are going to a party at Town Hall.- พ่อกับแม่ต้องไปงานปาร์ตี้ที่ทาวน์ฮอลล์ Hocus Pocus (1993)
So, um, how's the party?เออ.. , งานปาร์ตี้เป็นยังไงบ้าง? Hocus Pocus (1993)
Party pooper.ปาร์ตี้. Hocus Pocus (1993)
Well, I guess they're still partying. Come on in.ฉันคิดว่าพวกเค้า ยังคงอยู่ในปาร์ตี้, เข้ามาสิ Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partyA band of robbers attacked the party.
partyA crowd of people were present at a party.
partyA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
partyA farewell party was held in honor of Mr Smith.
partyA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
partyA farewell party was held in honor of the retiring executive.
partyA great party that was.
partyAir one's new jewels at a party.
partyAll but Mike were present at the party.
partyAll in all, this was a nice party.
partyAll in all we had a good time at the party.
partyAll my friends came to my birthday party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทัพมด(n) party, Example: คราวที่เขาย้ายบ้านเพื่อนๆ ไปช่วยกันขนของเป็นกองทัพมด, Count Unit: กองทัพ, Thai Definition: หมู่คนที่ช่วยกันขนของไปทีละเล็กละน้อยเป็นกระบวน
หัวหน้าพรรค(n) party leader, Example: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่ 1 มกราคม 2540, Thai Definition: หัวหน้าพรรคการเมือง
นโยบายพรรค(n) party policy, Example: ประชาชนสนใจนโยบายพรรคมากกว่าไม่ใช่การซื้อเสียงของพรรค, Count Unit: นโยบาย
ลูกพรรค(n) member of a political party, See also: party member, member, Syn. สมาชิกพรรค, Ant. หัวหน้าพรรค, Example: พรรคแกนนำของรัฐบาลมีลูกพรรค 100 กว่าคน, Count Unit: คน, Thai Definition: สมาชิกของพรรคการเมือง ยกเว้นหัวหน้าพรรค
งานกินเลี้ยง(n) party, See also: reception, social gathering, get-together, function, Syn. งานเลี้ยง, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานสังสรรค์, Example: เขาไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนคงจะกลับดึกๆ, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืออาจมีการเต้นรำ เป็นต้น
คณะ(n) group, See also: party, Syn. หมู่, พวก, แก๊ง, เหล่า, กลุ่ม, ทีม, ก๊ก, Example: ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม, Thai Definition: กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง
งาน(n) festivity, See also: party, celebration, feast, Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง, Example: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน, Count Unit: งาน, Thai Definition: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
งานรื่นเริง(n) festival, See also: party, fair, Syn. งานเลี้ยง, งานฉลอง, Example: บ้านหลังนั้นจัดงานรื่นเริงแทบจะทุกเดือน มีคนมาร่วมงานมากมายจนแทบจะไม่มีที่จอดรถ, Count Unit: งาน
ฝ่าย(n) side, See also: party, sector, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ, Count Unit: ฝ่าย
พรรค(n) party, See also: group, Syn. พวก, คณะ, พรรคพวก, Example: พวกพรรคฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค, Count Unit: พรรค, Thai Definition: หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่าย เช่น พรรคการเมือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ]
บุคคลภายนอก[bukkhon phāinøk] (n, exp) EN: outsider ; third party ; unauthorized person
บุคคลที่สาม[bukkhon thī sām] (n, exp) EN: third party  FR: tiers [ m ]
ชุมนุม[chumnum] (n) EN: assembly ; meeting ; party ; club  FR: assemblée [ f ]
ฝ่าย[fāi] (n) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector  FR: côté [ m ] ; camp [ m ] ; partie [ f ] ; faction [ f ]
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[fai dai fai neung] (xp) EN: any side ; any party  FR: ni pour l'un ni pour l'autre
หัวหน้าพรรค[hūanā phak] (n) EN: party head ; party leader  FR: président de parti [ m ] ; présidente de parti [ f ] ; chef de parti [ m, f ]
เจ้าทุกข์[jao thuk] (n, exp) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim
การเจรจาหกฝ่าย[kān jēnrajā hok fāi] (x) EN: six-party talks
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[kān prakanphai bukkhon thī sām] (n, exp) EN: third party insurance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
party
party's
partyka
partying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
party
party-wall
party-walls
party-spirit
party-spirited

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang #601 [Add to Longdo]
党委[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ,   /  ] Party committee #2,788 [Add to Longdo]
一行[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ,  ] party; delegation #4,826 [Add to Longdo]
党中央[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ,    /   ] party central committee #5,159 [Add to Longdo]
党政[dǎng zhèng, ㄉㄤˇ ㄓㄥˋ,   /  ] party policy; (Communist) Party and government administration #6,031 [Add to Longdo]
狂欢[kuáng huān, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ,   /  ] party; carousal; hilarity; merriment; whoopee; to carouse #7,339 [Add to Longdo]
全党[quán dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄤˇ,   /  ] party-wide #9,427 [Add to Longdo]
党章[dǎng zhāng, ㄉㄤˇ ㄓㄤ,   /  ] party constitution #17,959 [Add to Longdo]
党籍[dǎng jí, ㄉㄤˇ ㄐㄧˊ,   /  ] party membership #18,203 [Add to Longdo]
党团[dǎng tuán, ㄉㄤˇ ㄊㄨㄢˊ,   /  ] party caucus #21,042 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefolgsmann { m }party man [Add to Longdo]
Gesellschaft { f }; Gruppe { f } | geschlossene Gesellschaft { f }party | private party [Add to Longdo]
Gesellschaftsspiel { n }party game [Add to Longdo]
Partei { f } [ pol. ] | Parteien { pl }party | parties [Add to Longdo]
Partei { f } [ jur. ] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
Parteienfinanzierung { f }party financing [Add to Longdo]
Parteigeist { m }; Parteigesinnung { f }party spirit [Add to Longdo]
Parteilinie { f }party line [Add to Longdo]
Parteimitglied { n }; Parteigenosse { m } | Parteimitglied sein; in der Partei seinparty member; member of a party | to be a member of the party [Add to Longdo]
Parteiorgan { n }party organ [Add to Longdo]
Parteipolitik { f }party politics [Add to Longdo]
Parteiprogramm { n }party platform [Add to Longdo]
Parteisprecher { m }; Parteisprecherin { f }party spokesperson [Add to Longdo]
Parteitag { m }party congress [Add to Longdo]
Parteiversammlung { f } | Parteiversammlungen { pl }party meeting | party meetings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n, n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) #98 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) body; group; party; company; troupe #560 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n, n-suf) (1) party; group; crew; team; body; (2) company (of troops); corps; unit; squad #573 [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n, adj-no, n-suf, pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) #620 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P) #949 [Add to Longdo]
[とう, tou] (n, n-suf) (1) party (political); (2) (See 甘党) faction; -ite; (P) #1,035 [Add to Longdo]
労働(P);労動(oK)[ろうどう, roudou] (n, vs, adj-no) (1) manual labor; manual labour; toil; work; (2) (abbr) (See 労働党) Labour Party; (P) #1,219 [Add to Longdo]
民主党[みんしゅとう, minshutou] (n) Democratic party; (P) #1,757 [Add to Longdo]
政党[せいとう, seitou] (n, adj-no) political party; (P) #2,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person [Add to Longdo]
発加入者[はっかにゅうしゃ, hakkanyuusha] calling subscriber, calling party [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top