ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaggerate

IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggerate-, *exaggerate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggerate(vt) กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate
exaggerate(vi) กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt., vi. พูดเกินความจริง, อวดโต, เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggerate(vi) พูดเกินจริง, พูดโอ้อวด, พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง, ขยายเกินปกติ, โอ้อวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is lonely. He exaggerates his feelings. It is normal.เขาเป็นคนขี้เหงา เขาแสดงออกความรู้สึกของเขา มันเป็นเรื่องปกติ The Russia House (1990)
Don't exaggerate so much.พวกเราถูกกำหนดไว้แล้ว The Worst First Kiss! (2005)
I know I like to exaggerate a bit, but...ผมรู้มันดูเหมือน เว่อร์ไปนะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
They can serve to magnify the significance of some trivial step forward, exaggerate the seeming importance of some massive setback.มันถูกนำมาใช้เน้นความสำคัญ ของการก้าวไปข้างหน้าทีละนิด และใช้ลดความสำคัญให้เหลือน้อยเกินจริง An Inconvenient Truth (2006)
Make sure you really exaggerate "no" so they can lip-read it.ขอคำว่า "ไม่" แบบชัดๆ พวกนั้นจะได้สังเกตปากได้ Chuck Versus the Wookiee (2007)
I sometimes exaggerate for effect.บางทีฉันก็พูดเกิดจริงไปหน่อย In the Valley of Elah (2007)
She needs constant recognition, needs to exaggerate her accomplishments.เธอต้องการเป็นรับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง ต้องการโอ้อวดความสำเร็จของเธอ Episode #1.1 (2010)
Sweetie, everyone exaggerates online.- ทั้ง 2 คน - อย่ามายุ่งกับแฟนฉัน No Ordinary Sidekick (2010)
Will didn't exaggerate his profile.- จิม นายสมควรต้อง.. No Ordinary Sidekick (2010)
Because you like to exaggerate too much.เพราะนายชอบเพ้อฝันมาก Episode #1.7 (2011)
You're starting to exaggerate again. Aigoo.นายเริ่มขี้โม้อีกแล้วนะ Episode #1.7 (2011)
Okay, everybody exaggerates on this thing.โอเค , แต่ทุกคนต้องมีเรื่องนี้บ้างซิ Birds of a Feather (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggerateDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
exaggerateFear often exaggerates danger.
exaggerateHe exaggerated his experience.
exaggerateHe exaggerates the harm done.
exaggerateIt is impossible to exaggerate the importance of education.
exaggerateIt is impossible to exaggerate the importance of the habit of early rising.
exaggerateIt seems to me that she has a tendency to exaggerate.
exaggerateThe agitator is inclined to exaggerate trivial matters.
exaggerateThe announcement exaggerated the number of casualties.
exaggerateThe fisherman exaggerated the size of the fish he had caught.
exaggerateThe old man tend to exaggerate.
exaggerateThe report exaggerated the capacity of the hall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวเกินจริง(v) exaggerate, Syn. พูดเกินจริง, Ant. กล่าวตามจริง, Example: ฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด
ปากมาก(adj) loquacious, See also: exaggerated, Example: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น, Thai Definition: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป
ฝอย(v) brag, See also: exaggerate, boast, Syn. พูดมาก, คุยโม้, Example: สุโขมัวแต่ฝอยกับเพื่อนในงานเลี้ยง จนลืมเข้าไปทักทายเจ้าภาพ, Thai Definition: พูดมาก, Notes: (ปาก)
ประโลมโลก(adj) melodramatic, See also: exaggerated, over-sensationalized, Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง, Example: สาวๆ ชอบอ่านนวนิยายประโลมโลก, Thai Definition: เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
อวดตัว(adj) boastful, See also: exaggerated, Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เพื่อนของเธอเป็นคนอวดตัว ฉันไม่ค่อยอยากจะคุยด้วย, Thai Definition: ที่สำแดงตัวว่าดีว่าเด่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (v) EN: exaggerate ; boast ; brag  FR: exagérer ; se vanter
โอ่[ō] (v) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off  FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
พูดเกินจริง[phūt koēn jing] (v, exp) EN: exaggerate  FR: exagérer
พูดเกินความจริง[phūt koēn khwāmjing] (v, exp) EN: exaggerate ; exaggerate a lot  FR: exagérer
ประโลมโลก[pralōmlōk] (adj) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized
สตอร์เบอรี[satøboērī] (v) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly  FR: faire le matamore
ตอแหล[tølaē] (v) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense  FR: mentir ; affabuler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXAGGERATE IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T
EXAGGERATED IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T AH0 D
EXAGGERATED IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T IH0 D
EXAGGERATES IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggerate (v) ˈɪgzˈæʤərɛɪt (i1 g z a1 jh @ r ei t)
exaggerated (v) ˈɪgzˈæʤərɛɪtɪd (i1 g z a1 jh @ r ei t i d)
exaggerates (v) ˈɪgzˈæʤərɛɪts (i1 g z a1 jh @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, / ] exaggerate #14,109 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk [Add to Longdo]
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured [Add to Longdo]
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1, vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na, n) exaggerated story [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na, n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1, vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exaggerate \Ex*ag"ger*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Exaggerated};
   p. pr. & vb. n. {Exaggerating} . ] [L. exaggeratus, p. p. of
   exaggerare to heap up; ex out + aggerare to heap up, fr.
   agger heap, aggerere to bring to; ad to + gerere to bear. See
   {Jest}. ]
   1. To heap up; to accumulate. [Obs.] "Earth exaggerated upon
    them [oaks and firs]." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. To amplify; to magnify; to enlarge beyond bounds or the
    truth; to delineate extravagantly; to overstate the truth
    concerning.
    [1913 Webster]
 
       A friend exaggerates a man's virtues. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaggerate
   v 1: to enlarge beyond bounds or the truth; "tended to
      romanticize and exaggerate this `gracious Old South'
      imagery" [syn: {overstate}, {exaggerate}, {overdraw},
      {hyperbolize}, {hyperbolise}, {magnify}, {amplify}] [ant:
      {downplay}, {minimise}, {minimize}, {understate}]
   2: do something to an excessive degree; "He overdid it last
     night when he did 100 pushups" [syn: {overdo}, {exaggerate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top