ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desolate

D EH1 S AH0 L AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desolate-, *desolate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desolate(vt) ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้ทุกข์ทรมาน, Syn. distress, sadden
desolate(vt) ทำให้ว่างเปล่า, See also: ทำให้ไม่มีผู้คน, ปล่อยให้ร้าง, Syn. depopulate, dispeople
desolate(adj) ว่างเปล่า, See also: ซึ่งถูกละทิ้ง, ซึ่งรกร้าง, Syn. deserted, forsaken, barren
desolate(adj) หดหู่ใจ, See also: หดหู่, เหี่ยวแห้ง, ไร้ความสุข, Syn. dispirited, heartsick, Ant. hopeful, cheerful
desolate(adj) อ้างว้าง, See also: โดดเดี่ยว, เหงา
desolately(adv) อย่างหดหู่ใจ, See also: อย่างไม่มีความสุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desolate(เดส'ซะลิท) adj. โดดเดี่ยว,ว่างเปล่า,อ้างว้าง,ไร้ผู้คน,หดหู่ใจ. vt. ทำให้อ้างว้าง,ทำให้ไร้ผู้คน,ทอดทิ้ง,ทำให้หดหู่ใจ, See also: desolator n.ดูdesolate, Syn. abandoned

English-Thai: Nontri Dictionary
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว... The Road Warrior (1981)
My lady, how lovely to see you out here in this desolate place.พระนาง ดีใจที่ได้เห็นท่านอยู่ในที่เเจ้งเเบบนี้ The Scorpion King (2002)
It'll be so much nicer with Uncle Shige, than stuck in this desolate placeคิดอย่างงั้นหรอ? มันคงจะดีกว่าถ้าได้อยู่กับลุง Shige Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Why is the enemy lying in ambush in these desolate mountainsทำไมข้าศึก ถึงเลือกซุ่มโจมตีที่หุบเขานี่ Three Kingdoms (2008)
Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker, accompanied by dignitaries from the nearby moon of Pantora, are sent to investigate the disappearance of the clone troopers on the desolate and forbidding landscape.โอบีวัน เคโนบีกับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ พร้อมด้วยเหล่าผู้นำ จากดวงจันทร์ข้างเคียงนามแพนทอร่า ได้ถูกส่งตัวไปสืบสวนการหายตัว ของเหล่าโคลนทรูปเปอร์ Trespass (2009)
She's trying to reignite the 1962 China-India Border War which ended in an uneasy truce when neither country could withstand the losses they were sustaining in those remote and desolate mountains.เธอพยายามกำลังจุดชนวนสงคราม จีน-อินเดีย ปี1962 อีกครั้ง ซึ่งมันจบไม่ได้ง่ายนัก เมือทั้งสองประเทศไม่สามารถ ทนต่อความพ่ายแพ้ได้ Cowboys and Indians (2009)
It's desolate because having no finite state, it stays infinite.ไม่มีที่สิ้นสุดจากตัวของมันเอง Insidious (2010)
That area is pretty desolate at night, and Sam was carrying takeout for two.บริเวณนั้นค่อนข้างเปลี่ยวในตอนกลางคืน และแซมถืออาหารกลับบ้าน สำหรับสองคน The Bittersweet Science (2011)
The North Pole is a desolate land of ice and snow.ขั้วโลกเหนือเป็นที่ว่างเปล่า ที่มีแต่ น้ำแข็งกับหิมะ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
On the world's most obscure, desolate island.ไว้บนเกาะที่มืดและรกร้างที่สุดในโลกนะ Into the Wild (2013)
But if you didn't want me to go through your stuff... you shouldn't have left me for dead on a desolate planet.ฉันจะไปผ่านข้อมูลของคุณ คุณไม่ควรจะทิ้งฉันให้ตาย บนดาวเคราะห์ที่รกร้าง The Martian (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desolateIf one does not have a hobby, his life may be desolate.
desolateThe town was desolate after the flood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพล้โพล้(n) desolated place, Syn. พี้โพ้, ที่เปล่าเปลี่ยว, Ant. อุดมสมบูรณ์, Thai Definition: ที่เปล่าเปลี่ยวทุรกันดาร
เปลี่ยว(adj) desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: เขามองลูกชายที่เดินไปตามถนนสายเปลี่ยวด้วยความรู้สึกหลายอย่าง, Thai Definition: เงียบสงัดไม่มีคน
เปลี่ยว(v) desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: ถนนที่เข้าบ้านนั้นเปลี่ยวก็จริงแต่ก็พออาศัยแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสองข้างทางเป็นระยะๆ, Thai Definition: เงียบสงัดไม่มีคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné
ว้าง[wāng] (adj) EN: lonely ; forlorn ; desolate
วังเวง[wangwēng] (adj) EN: lonely ; desolate
วิเวกวังเวง[wiwēkwangwēng] (adj) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate

CMU English Pronouncing Dictionary
DESOLATE D EH1 S AH0 L AH0 T
DESOLATE D EH1 Z AH0 L AH0 T
DESOLATE(2) D EH1 S AH0 L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desolate (j) dˈɛsələt (d e1 s @ l @ t)
desolate (v) dˈɛsəlɛɪt (d e1 s @ l ei t)
desolated (v) dˈɛsəlɛɪtɪd (d e1 s @ l ei t i d)
desolates (v) dˈɛsəlɛɪts (d e1 s @ l ei t s)
desolately (a) dˈɛsələtliː (d e1 s @ l @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷落[lěng luò, ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, ] desolate; unfrequented; to treat sb coldly; to snub; to cold shoulder, #14,381 [Add to Longdo]
凄凉[qī liáng, ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate; cold and lonely, #14,459 [Add to Longdo]
凄凉[qī liáng, ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate, #14,459 [Add to Longdo]
荒凉[huāng liáng, ㄏㄨㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate, #21,252 [Add to Longdo]
苍凉[cāng liáng, ㄘㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate; bleak, #30,676 [Add to Longdo]
荒无人烟[huāng wú rén yān, ㄏㄨㄤ ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] desolate and uninhabited (成语 saw), #66,540 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] desolate, #83,028 [Add to Longdo]
荒寒[huāng hán, ㄏㄨㄤ ㄏㄢˊ, ] desolate and cold; frozen wastes, #148,011 [Add to Longdo]
凄哀[qī āi, ㄑㄧ ㄞ, ] desolate; mournful, #265,192 [Add to Longdo]
荒瘠[huāng jí, ㄏㄨㄤ ㄐㄧˊ, ] desolate and poor; infertile, #279,840 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰陰[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) forlorn; dark and desolate [Add to Longdo]
寒々;寒寒[さむざむ, samuzamu] (adv,n) desolate; wintry [Add to Longdo]
枯れ野[かれの, kareno] (n) desolate field [Add to Longdo]
枯野[かれの, kareno] (n) desolate field [Add to Longdo]
荒々しい(P);荒荒しい[あらあらしい, araarashii] (adj-i) desolate; rough; wild; rude; harsh; gruff; violent; (P) [Add to Longdo]
荒れ果てる;荒果てる[あれはてる, arehateru] (v1,vi) to fall into ruin; to be desolated [Add to Longdo]
荒漠[こうばく, koubaku] (adj-na) desolate (e.g. plains); ruined [Add to Longdo]
荒涼;荒寥[こうりょう, kouryou] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; bleak [Add to Longdo]
荒涼落莫[こうりょうらくばく(uK), kouryourakubaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) (arch) scene looking desolate and forlorn [Add to Longdo]
索然[さくぜん, sakuzen] (n,adj-t,adv-to) dry; desolate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desolate \Des"o*late\, v. t. [imp. & p. p. {Desolated}; p. pr. &
   vb. n. {Desolating}.]
   1. To make desolate; to leave alone; to deprive of
    inhabitants; as, the earth was nearly desolated by the
    flood.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay waste; to ruin; to ravage; as, a fire desolates a
    city.
    [1913 Webster]
 
       Constructed in the very heart of a desolating war.
                          --Sparks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desolate \Des"o*late\, a. [L. desolatus, p. p. of desolare to
   leave alone, forsake; de- + solare to make lonely, solus
   alone. See {Sole}, a.]
   1. Destitute or deprived of inhabitants; deserted;
    uninhabited; hence, gloomy; as, a desolate isle; a
    desolate wilderness; a desolate house.
    [1913 Webster]
 
       I will make Jerusalem . . . a den of dragons, and I
       will make the cities of Judah desolate, without an
       inhabitant.              --Jer. ix. 11.
    [1913 Webster]
 
       And the silvery marish flowers that throng
       The desolate creeks and pools among. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Laid waste; in a ruinous condition; neglected; destroyed;
    as, desolate altars.
    [1913 Webster]
 
   3. Left alone; forsaken; lonely; comfortless.
    [1913 Webster]
 
       Have mercy upon, for I am desolate.  --Ps. xxv. 16.
    [1913 Webster]
 
       Voice of the poor and desolate.    --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. Lost to shame; dissolute. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Destitute of; lacking in. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I were right now of tales desolate.  --Chaucer.
 
   Syn: Desert; uninhabited; lonely; waste.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desolate
   adj 1: providing no shelter or sustenance; "bare rocky hills";
       "barren lands"; "the bleak treeless regions of the high
       Andes"; "the desolate surface of the moon"; "a stark
       landscape" [syn: {bare}, {barren}, {bleak}, {desolate},
       {stark}]
   2: crushed by grief; "depressed and desolate of soul"; "a low
     desolate wail"
   v 1: leave someone who needs or counts on you; leave in the
      lurch; "The mother deserted her children" [syn: {abandon},
      {forsake}, {desolate}, {desert}]
   2: reduce in population; "The epidemic depopulated the
     countryside" [syn: {depopulate}, {desolate}]
   3: cause extensive destruction or ruin utterly; "The enemy lay
     waste to the countryside after the invasion" [syn: {lay waste
     to}, {waste}, {devastate}, {desolate}, {ravage}, {scourge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top