Search result for

ชำรุด

(42 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำรุด-, *ชำรุด*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชำรุด (n ) ทรัพย์สินที่ชำรุด จาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำรุด[V] be ruined, See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สวนสัตว์ของเราชำรุดและเก่ามาก จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
ชำรุดทรุดโทรม[V] be worn out, See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapi, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด, Example: ถนนสายนี้ชำรุดทรุดโทรมตลอดสาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำรุดก. เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป เช่น หนังสือชำรุด เกวียนชำรุด.
เสีย ๑ชำรุด เช่น ถนนเสีย ทางเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breakdownชำรุดเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you got problems with malfunctioning equipment I suggest you take them up with Maintenance, counselor.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุด... ...ผมแนะนำนให้ติดต่อแผนกช่างนะคุณอัยการ The Dark Knight (2008)
My poor books are in a terrible state of disrepair.หนังสือที่น่าสงสารของฉัน ชำรุดเข้าขั้นโคม่าแล้วล่ะ Inkheart (2008)
Engine failure. Two of the six are down.เครื่องยนต์ขัดข้อง 2 ใน 6 ชำรุดไปแล้ว 2012 (2009)
Mr. Anheuser, your party is the last to arrive.คุณอไนเซอร์ พวกคุณ เป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาถึง กัปตัน ผมได้รับรายงานว่ามี การชำรุดร้ายแรงเกิดขึ้น 2012 (2009)
What a crock.ซ่อมของที่ชำรุดPilot (2009)
The tech must be rebuilding the image from the broken device.เดอะเทคต้องสร้างภาพ ขึ้นมาได้ใหม่แน่ จากอุปกรณ์ที่ชำรุด Momentum Deferred (2009)
They're rebuilding the image from the broken device.พวกเขาสร้างภาพขึ้นมาใหม่ จากอุปกรณ์ที่ชำรุด Momentum Deferred (2009)
- A broken vessel.ภาชนะที่ชำรุด Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
- You saw the broken heater in that house.คุณก็เห็นเครื่องทำความร้อน ชำรุดในบ้านเขา Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
You told her you understand how to fix things that are broken.คุณได้บอกเธอว่า คุณรู้วิธีรักษา ของบางสิ่งที่ชำรุดแล้ว Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
(Out of order)(ชำรุดThe Man from Nowhere (2010)
These droids are too gone to give us any good intel.ดรอยด์พวกนี้ชำรุดเกินกว่าจะให้ข้อมูลดีๆ แก่เรา Grievous Intrigue (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชำรุดบกพร่อง[v.] (chamrutbokphrǿng) EN: have a defect   
ชำรุดบกพร่อง[adj.] (chamrutbokphrǿng) EN: defective   FR: défectueuyx
ชำรุดเสียหาย[v.] (chamrutsīahāi) EN: wear out   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shabby[ADJ] โกโรโกโส, See also: ชำรุดมาก, เก่ามาก, Syn. ragged, decayed, deteriorated, Ant. neat, new

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด

English-Thai: Nontri Dictionary
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
fray(vi) ชำรุด,หลุดลุ่ย,ทำลุ่ย,เป็นฝอย
vitiate(vt) ทำให้ชำรุด,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อมคุณภาพ
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า
WORN-worn-out(adj) ชำรุด,เสีย,หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top