Search result for

สำนักงาน

(123 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำนักงาน-, *สำนักงาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน (n phrase ) Office Equipment Usage
สำนักงาน6) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (n org ) Department of Disaster Prevention and Mitigation
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (org ) Thailand Research Fund (TRF)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (n name org uniq ) Provincial Industry Office
สำนักงานเทศบาล (org ) Municipal Office
สำนักงานเทศบาลตำบลSubdistrict-Municipal Office
สำนักงานเทศบาลนครCity-Municipal Office

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สนขสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานอัยการพิเศษSpecial public prosecutor office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนักงาน[N] office, Syn. ที่ทำการ, ที่ประกอบการ, Count unit: แห่ง
สำนักงาน[N] office, See also: bureau, Syn. ออฟฟิศ, ที่ทำการ, Example: ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสำนักงานของเรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่สำหรับทำงานของเอกชน
สำนักงานสาขา[N] branch office, See also: branch, Syn. สาขา, Count unit: แห่ง
สำนักงานใหญ่[N] head office, Example: ระบบเน็ตเวิร์คจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพกับสำนักงานสาขาที่เชียงใหม่เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น, Thai definition: สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีอำนาจและการควบคุมสูงสุด
สำนักงานคดีอาญา[N] Office of Criminal Litigation
สำนักงานคดีแพ่ง[N] Office of Civil Litigation, Syn. สคพ., Example: สำนักงานคดีแพ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวง ตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงานคดีแรงงาน[N] Office of Labour Litigation, Example: สำนักงานคดีแรงงานมีส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายกิจการทั่วไป และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1-2
สำนักงานคดีภาษีอากร[N] Office of Tax Litigation, Example: ในขั้นแรกสำนักงานคดีภาษีอากรจะเป็นผู้สอบสวนเบื้องต้น และส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป
สำนักงานคดียาเสพติด[N] Office of Narcotics Litigation, Example: สำนักงานคดียาเสพติดเป็นโจทก์ฟ้องนายสมร และนางสาวอัจฉราชาวพม่า เป็นจำเลยฐานร่วมกันมียาบ้า
สำนักงานประกันสังคม[N] Department of public Welfare, Example: ปัญหาและอุปสรรคของสำนักงานประกันสังคมในขณะนี้คือ งบประมาณและกำลังอัตราเจ้าหน้าที่มีจำกัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำนักงานน. สถานที่ทำการของรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทห้างร้านเป็นต้น เช่น สำนักงานสลากกินแบ่ง สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน สำนักงานทนายความ.
สำนักงานวางทรัพย์น. สถานที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เอาเงินหรือทรัพย์ไปวางไว้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boardสำนักงาน (คณะกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureauสำนักงาน, สำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee officeสำนักงานคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Claims Bureauสำนักงานจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registryสำนักงานทะเบียน, หอทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Land Registryสำนักงานทะเบียนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Deutsche Industrie Norm (DIN)สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
office, depositสำนักงานวางทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deposit officeสำนักงานวางทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
National Science and Technology Development Agencyสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด
เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
The Office of the Securities and Exchange Commissionสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ [ตลาดทุน]
Accounting firmsสำนักงานทางการบัญชี [TU Subject Heading]
Collection agenciesสำนักงานเรียกเก็บหนี้ [TU Subject Heading]
Employment agenciesสำนักงานจัดหางาน [TU Subject Heading]
Law officesสำนักงานกฎหมาย [TU Subject Heading]
Law partnershipสำนักงานทนายความ [TU Subject Heading]
Medical officesสำนักงานทางการแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have a 5 to 6 months old male infant in our custody at the customer service office.พบทารกเพศชายอายุประมาณ5-6เดือน บริเวณสำนักงานบริการลูกค้า Baby and I (2008)
The public prosecutor won't move... and the home office doesn't want to know.อัยการก็ทำอะไรไม่ได้ และสำนักงานใหญ่ก็ไม่อยากรับรู้ The Bank Job (2008)
There's a RealTops office in Marietta.มีสำนักงานรีลท้อปส์ในมารีเอ็ตต้า The Lazarus Project (2008)
Policies that flooded my office with angry calls and letters...นโยบายที่ออกจากสำนักงานของผมมีทั้งโทรศัพท์ จดหมาย The Dark Knight (2008)
Officials have confirmed the target of the blast to be the U.S. Air Base at Incirlik, Turkey.ทางการยืนยันว่าเป้าหมายเป็นค่ายทหารสหรัฐฯ ที่อินเซอร์ลิค ตุรกี ระเบิดได้ทำลายสำนักงานทหารสัญญาบัตร Body of Lies (2008)
Store windows, glass office buildings, polished steel, eyes in the back of your head.ไม่ว่าหน้าต่างร้านค้า,กระจกจากตึกสำนักงาน\ เงาสะท้อนจากเหล็ก เป็นเหมือนตาข้างหลัง Bangkok Dangerous (2008)
Listen, the point is, we're looking to take on a manager for our new beverly hills office;เรื่องก็คือ เรากำลังมองหาผู้จัดการคนใหม่ืที่สำนักงานเบเวอร์รี่ฮิล Changeling (2008)
My office supervises all runaway and missing child cases, including your son's, and;สำนักงานของผม ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็ก ที่หนีออกจากบ้าน หรือสูญหายไป รวมทั้งลูกชายคุณ และ Changeling (2008)
A department ruled by violence, abuse, murder, corruption and intimidation;สำนักงานที่ใช้ความโหดร้าย ป่าเถื่อน ฆาตกรรม และการคอรัปชั่น เป็นกฏการปกครอง Changeling (2008)
tell county jail we're remanding him for trial;บอกสำนักงานปกครองเรือนจำด้วยว่า\ เราจะขังมันระหว่างพิจารณา Changeling (2008)
Imagine, six weeks out of office as President of the United States, and they'd have me putting in my hospital room.ลองนึกสิ 6 อาทิตย์ไม่ได้เข้าสำนักงาน ในฐานะประธานาธิบดี แต่พวกเขาจับผมไปอยู่ ในห้องคนไข้ Frost/Nixon (2008)
Well, I'll get my office to call you first thing in the morning and send a car with a phone.ผมจะให้ทางสำนักงาน ติดต่อหาคุณก่อนเลยตอนเช้า แล้วจะส่งรถพร้อมโทรศัพท์ไปรับ Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนักงาน[n.] (samnakngān) EN: office ; bureau ; institute ; agency   FR: bureau [m] ; agence [f] ; office [m]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท)[org] (Samnakngān Khanakammakān Pǿngkan Lae Prāpprām Kān Thutjarit Nai Phāk Rat) EN: Department of Special Investigation (DSI)   
สำนักงานจองตั๋ว[n. exp.] (samnakngān jøng tūa) EN: booking office   FR: bureau de location [m]
สำนักงานจัดหางาน[n. exp.] (samnakngān jathā ngān) EN: employment agency   FR: agence de l'emploi [f]
สำนักงานทนายความ[n. exp.] (samnakngān thanāikhwām) EN: law affice ; law firm   
สำนักงานท่องเที่ยว[n. exp.] (samnakngān thǿngthīo ) EN: tour operator   
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[org.] (Samnakngān Nawattakam Haengchāt) EN: National Innovation Agency (NIA)   
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม [n. exp.] (samnakngān nikhom-utsāhakam) EN: industrial estate office   
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ[org.] (Samnakngān Songsoēm Utsāhakam Søftwaē Haengchāt) EN: SIPA   FR: SIPA [m]
สำนักงานสถิติแห่งชาติ[org.] (Samnakngān Sathiti Haengchāt) EN: National Statistical Office of Thailand (TNSO)   

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., S. Drug Enforcement Administration,
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agency[N] สำนักงานตัวแทน, See also: หน่วยงานบริการ
authority[N] ฝ่ายบริหาร, See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
bureau[N] สำนักงาน, See also: ทบวง, Syn. office
Bureau of the Crown Property[N] สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
courthouse[N] สำนักงานศาล, Syn. court
episcopate[N] ตำแหน่งของสังฆนายก, See also: สำนักงานของสังฆนายก
FBI[N] สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา, See also: เอฟบีไอ (คำย่อของ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION)
headquarters[N] สำนักงานใหญ่ (ทางธุรกิจ)
intendance[N] สำนักงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหาร, See also: สำนักงานอำนวยการ
mayoralty[N] สำนักงานของพนักงานปกครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almonry(แอล' เมินรี, อา' เมินรี) n. สำนักงานสงเคราะห์, สำนักงานแจกของสงเคราะห์
apostolate(อะพอส'ทะเลท) n. เกียรติยศหรือสำนักงานของ apostle. -apostolic (al) adj. -apostolicism n. (office of an aposte)
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
bureau(บิว'โร) n. สำนักงาน,สำนักข่าว,สำนัก -pl. bureaus,bureaux -Conf.bureaux
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
cadastren. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
central(เซน'ทรัล) adj. ใจกลาง,สำคัญ -n. สำนักงานระบบชุมสายโทรศัพท์, Syn. middle ###A. outer, See also: centrality n.
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ

English-Thai: Nontri Dictionary
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
courthouse(n) ศาลากลาง,สำนักงานศาล
headquarters(n) กองบัญชาการ,สำนักงานใหญ่,ค่ายแม่ทัพ
office(n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง
shop(n) สำนักงาน,ร้าน,โรงฝึกงาน,การงาน
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Electronic Government Agency (Public Organization) (abbrev ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
FCOสำนักงานต่างประเทศและเครือจักรภพ
googleplexสำนักงานใหญ่ของบริษัท Google, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, United States
Immigration Bureau (n ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
PIPFBสำนักงานบริหารระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事務所[じむしょ, jimusho] (n) สำนักงาน
支部[しぶ, shibu] (n) สำนักงานย่อย, สาขาย่อย, See also: A. 本部,
本部[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่
気象庁[きしょうちょう, kishouchou] (n) สำนักงานอุตุนิยมวิทยา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) สำนักงานตำรวจนครบาล , See also: R. 警察
農地[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
入国管理局[にゅうこくかんりきょく, nyuukokukanrikyoku] (n) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองตรวจคนเข้าเมือง
出張所[しゅっちょうじょ, shutchoujo] (n ) สำนักงานสาขา
事身所[じみしょ, jimisho, jimisho , jimisho] (n ) สำนักงาน
駐在事務所[ちゅうざいじむしょ, chuuzaijimusho] (n ) สำนักงานผู้แทน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: S. Ciao!, Auf Wiedersehen!,
Büro(n) |das, pl. Büros| สำนักงาน, ห้องทำงานในตึกสำนักงานหรือสถาบันหนึ่งๆ
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ

French-Thai: Longdo Dictionary
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top