ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regulation

R EH2 G Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regulation-, *regulation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regulation(n) กฎข้อบังคับ, See also: ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ, Syn. law, order, rule
regulation(n) การวางข้อกำหนด, See also: การกำหนดกฏเกณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ, กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ, ระบบ, การควบคุม, การดูแล, การปรับ, การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ, ธรรมดา, เป็นประจำ, เป็นกิจวัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
regulation(n) กฎเกณฑ์, การวางระเบียบ, บัญญัติ, กฎข้อบังคับ, การควบคุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regulation๑. การกำกับ, การปรับให้เหมาะ๒. ข้อบังคับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regulationระเบียบ, กฎ, ข้อบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regulationข้อบังคับ, ระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regulation of the companyข้อบังคับของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regulation, ministerialกฎกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regulationอัตราควบคุม [TU Subject Heading]
Regulationsข้อบังคับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the regulations about reporters.คุณน่าจะรู้ ว่านักข่าวเป็นอย่างไร The Great Dictator (1940)
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ The Corporation (2003)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
- What are you talking about? - You're a regulation hottie.พวกเธอพูดอะไรกัน / เธอเป็นสาวฮ็อตตามแบบฉบับ Mean Girls (2004)
It's just... they are toxic chemicals and the regulation states that...แต่... . มันเป็นสารเคมีเป็นพิษนะครับ The Host (2006)
There are lots of FAA regulations that keep people from turning the sky into a playground.มีระเบียบมากมายของกองการบิน... ...ที่กันผู้คนออกห่างจากท้องฟ้า มาอยู่แค่พื้นดิน The Astronaut Farmer (2006)
This is why we have such strict rules and regulations in place.เป็นเหตุผลที่เรามีกฎและระเบียบ ที่เคร่งครัดในเรื่องนี้ The Astronaut Farmer (2006)
In the future, I hope that every student will follow exactly the school regulations on wardrobe and hairต่อไปนี้ ครูหวังว่านักเรียนทุกคน จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการแต่งกาย และทรงผม Eternal Summer (2006)
If you don't change into regulation clothing now I'm gonna kick the starboard side of your ass.ถ้านายไม่เปลี่ยนเป็นชุดพนักงาน... ฉันได้เตะก้นกราบขวานายแน่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
"Rules and regulations for the Buy More break room.กฏและมารยาทในการใช้ห้องพักผ่อน Chuck Versus the Alma Mater (2007)
I swear to comply with Katie The rules and regulations - camera usage.ผมขอสาบานว่าจะทำตามกฎของ เคธี่ ว่าจะไม่ใช้กล้อง Paranormal Activity (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regulationBureaucrats are testing the waters over revising old regulations.
regulationEvery pupil is supposed to know the school regulations.
regulationI don't know how to legally get around those regulations.
regulationImport regulations have been relaxed recently.
regulationOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.
regulationPTAs in various place are discussing school regulations.
regulationThe government should do away with these regulations.
regulationThe government should do away with those old regulations.
regulationThe new regulations were confirmed by the full committee.
regulationThe regulation was abolished, but then it was newly enacted.
regulationThese regulations ought to be observed by the students.
regulationThey did not abide by the school regulations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวปฏิบัติ(n) regulation, See also: rule, Example: การดำเนินงานกิจการนักศึกษาควรยึดระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน เพื่อมิให้แนวปฏิบัติแตกต่างกัน, Thai Definition: แนวทางในประพฤติตน
ระเบียบการ(n) regulation, See also: order of procedure, procedure, Example: โรงเรียนนี้มีนโยบายและหลักการในการกำหนดเวลาเรียน วันหยุด และระเบียบการอื่นๆ ที่เด่นชัด, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ
อาณัติ(n) mandate, See also: regulation, order, command, injunction, ordinance, Syn. ข้อบังคับ, คำสั่ง, กฎ, Example: เขามีความเป็นอยู่ง่ายๆ จึงไม่ชอบอยู่ในอาณัติหรือข้อบังคับวินัยของใครได้นานๆ, Notes: (บาลี)
วิธาน(n) rule, See also: regulation, Syn. กฎ, เกณฑ์, ข้อบังคับ, ระเบียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บัญญัติ(n) regulation, See also: act, law, decree, Syn. ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, Example: เขาผิดบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สมควรได้รับการลงโทษ, Thai Definition: ข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ(n) regulation, See also: constitution, rule, Example: ทุกคนทำตามนโยบาย และตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ
ฐิติ(n) regulation, See also: rule, law, Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
ฐิติ(n) regulation, See also: rule, law, Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, กฎบังคับ
กฎ(n) regulation, See also: law, edict, commandment, Syn. กฎข้อบังคับ, ข้อยกเว้น, Example: เมื่อเราอยู่ในสังคมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและกฎที่เป็นข้อห้ามของสังคม, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง กฎหมาย
กฎเกณฑ์(n) regulation, See also: set of regulations, edict, guideline, code of conduct, Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: การทำงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [ m ] ; délégation [ f ]
บัญญัติ[banyat] (n) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; ordonnance [ f ]
ฝ่าฝืนระเบียบ[fāfeūn rabīep] (v, exp) EN: be against the regulations
กำหนดกฎเกณฑ์[kamnot kotkēn] (n, exp) EN: regulation ; decree ; rule ; law  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; règlement [ m ]
กำหนดกฎหมาย[kamnot kotmāi] (n, exp) EN: laws and regulations  FR: lois et règlements [ mpl ]
การควบคุมราคา[kān khūapkhum rākhā] (n, exp) EN: price control ; price regulation  FR: contrôle des prix [ m ]
การปล่อยเสรี[kān plǿi sērī] (n) EN: liberalization ; deregulation
การแทรกแซงราคา[kān saēksaēng rākhā] (n, exp) EN: price control ; price regulation  FR: contrôle des prix [ m ]
ข้อบังคับ[khøbangkhap] (n) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law  FR: règlement [ m ] ; règle [ f ] ; statut [ m ]
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REGULATION R EH2 G Y AH0 L EY1 SH AH0 N
REGULATIONS R EH2 G Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regulation (n) rˌɛgjulˈɛɪʃən (r e2 g y u l ei1 sh @ n)
regulations (n) rˌɛgjulˈɛɪʃənz (r e2 g y u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条例[tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, / ] regulations; rules; code #2,897 [Add to Longdo]
规例[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] regulations #106,738 [Add to Longdo]
规条[guī tiáo, ㄍㄨㄟ ㄊㄧㄠˊ, / ] regulations [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regulierung { f }; Regelung { f } | Regulierungen { pl }regulation | regulations [Add to Longdo]
Regulation { f }; Anpassung an die Umwelt { f } [ med. ]regulation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しき, shiki] (n, n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) #338 [Add to Longdo]
新規[しんき, shinki] (adj-na, adj-no) (1) new; fresh; (2) new customer; (3) new rules or regulations; (P) #464 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
規定[きてい, kitei] (n, adj-no, vs) regulation; provisions; (P) #1,643 [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n, vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) #2,021 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]
調整[ちょうせい, chousei] (n, vs) regulation; coordination; adjustment; tuning; modification; alteration; (P) #2,714 [Add to Longdo]
規制[きせい, kisei] (n, vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P) #2,922 [Add to Longdo]
規則[きそく, kisoku] (n) rules; regulations; conventions; (P) #2,983 [Add to Longdo]
条例[じょうれい, jourei] (n) regulations; rules; laws; acts; ordinance; (P) #4,708 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過剰規制[かじょうきせい, kajoukisei] overregulation [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regulation \Reg`u*la"tion\ (-l?"sh?n), n.
   1. The act of regulating, or the state of being regulated.
    [1913 Webster]
 
       The temper and regulation of our own minds.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A rule or order prescribed for management or government;
    prescription; a regulating principle; a governing
    direction; precept; law; as, the regulations of a society
    or a school.
    [1913 Webster]
 
   {Regulation sword}, {cap}, {uniform}, etc. (Mil.), a sword,
    cap, uniform, etc., of the kind or quality prescribed by
    the official regulations.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Law}; rule; method; principle; order; precept. See
     {Law}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regulation
   adj 1: prescribed by or according to regulation; "regulation
       army equipment"
   n 1: an authoritative rule [syn: {regulation}, {ordinance}]
   2: a principle or condition that customarily governs behavior;
     "it was his rule to take a walk before breakfast"; "short
     haircuts were the regulation" [syn: {rule}, {regulation}]
   3: the state of being controlled or governed
   4: (embryology) the ability of an early embryo to continue
     normal development after its structure has been somehow
     damaged or altered
   5: the act of bringing to uniformity; making regular [syn:
     {regulation}, {regularization}, {regularisation}]
   6: the act of controlling or directing according to rule;
     "fiscal regulations are in the hands of politicians" [syn:
     {regulation}, {regulating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top