ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overrule

OW1 V ER0 R UW2 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overrule-, *overrule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overrule[VT] ลบล้าง, See also: ปฏิเสธ, Syn. overturn, override, Ant. accept

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overrule(โอ'เวอะรูล) adj. ตีกลับ,ลบล้าง,ไม่ยอมตาย,ส่งกลับ,ปกครอง,ใช้อำนาจเหนือ,บังคับอยู่,พิชิต, See also: overruler n., Syn. cancel

English-Thai: Nontri Dictionary
overrule(vt) ปกครอง,บังคับ,ใช้อำนาจเหนือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overrule๑. ลบล้าง๒. กลับคำพิพากษา [ดู reversal ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Overruled.- คัดค้านครับ - ให้ซักต่อได้ Casualties of War (1989)
So, I was overruled.ความคิดผมเลยเป็นหมัน Titanic (1997)
But it seems I am overruled.แต่ดูเหมือนว่า พ่อต้องยอมแพ้ Pride & Prejudice (2005)
But he took it upon himself to overrule the scientist.แต่เขากลับถือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในการลบล้างนักวิทยาศาสตร์ An Inconvenient Truth (2006)
Overruled.โมฆะ The Ten (2007)
I will not be overruled in my own court.ศาลจะไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนกฎ The Reader (2008)
- Overruled. I'll allow it.- คำค้านตกไป,ศาลอนุญาติ Hey! Mr. Pibb! (2009)
- Overruled! - However...เห็นด้วยค่ะ อย่างไรก็ตาม The Coffee Cup (2009)
Overruled.ปฎิเสธคำค้าน The Boy with the Answer (2010)
Overruled.คำคัดค้านตกไป The Boy with the Answer (2010)
Meredith, I am the chief. I can overrule the counselor. You can?เมเดิธ ผมเป็นหัวหน้านะ ผมเก่งกว่าจิตแพทย์\\คุณทำได้งั้นเหรอ With You I'm Born Again (2010)
The last time we met, you chose to ignore my advice and overrule me.ครั้งก่อนที่เราพบกับ เจ้าเลือกที่จะปฏิเสธ คำแนะนำและเจ้าได้สั่งข้า The Sorcerer's Shadow (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overruleI'm also in favour so it's three to one. And thus your objection is overruled.

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERRULE    OW1 V ER0 R UW2 L
OVERRULED    OW2 V ER0 R UW1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overrule    (v) ˌouvərˈuːl (ou2 v @ r uu1 l)
overruled    (v) ˌouvərˈuːld (ou2 v @ r uu1 l d)
overrules    (v) ˌouvərˈuːlz (ou2 v @ r uu1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
判決を覆す[はんけつをくつがえす, hanketsuwokutsugaesu] (exp,v5s) to overrule a decision [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overrule \O`ver*rule"\, v. t. [imp. & p. p. {Overruled}; p. pr.
   & vb. n. {Overruling}.]
   1. To rule over; to govern or determine by superior
    authority.
    [1913 Webster]
 
   2. To rule or determine in a contrary way; to decide against;
    to abrogate or alter; as, God overrules the purposes of
    men; the chairman overruled the point of order.
    [1913 Webster]
 
       His passion and animosity overruled his conscience.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       These [difficulties] I had habitually overruled.
                          --F. W.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To supersede, reject, annul, or rule against; as,
    the plea, or the decision, was overruled by the court.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overrule \O`ver*rule"\, v. i.
   To be superior or supreme in rulling or controlling; as, God
   rules and overrules. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overrule
   v 1: rule against; "The Republicans were overruled when the
      House voted on the bill" [syn: {overrule}, {overturn},
      {override}, {overthrow}, {reverse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top