Search result for

สภาพแวดล้อม

(50 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภาพแวดล้อม-, *สภาพแวดล้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาพแวดล้อม[N] surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม[N] environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
สภาพแวดล้อมทางสังคม[N] social surrounding, Example: ค่านิยมบางอย่างขึ้นอยู่กับลักษณะของสังคมและสภาพแวดล้อมทางสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychological environmentสภาพแวดล้อมเชิงจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operational environmentสภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assay-Conditionsสภาพแวดล้อมของปฏิกิริยา [การแพทย์]
Ecologic Factorsสภาพแวดล้อม [การแพทย์]
Environmental Hazardsสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย,พิษภัยที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Physical Environmentสภาพแวดล้อมทางกายภาพ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Thirteen) could also be environmental.รวมถึงสภาพแวดล้อม Adverse Events (2008)
Some sort of environmental trigger.ความบกพร่องบางอย่างของสภาพแวดล้อม Joy (2008)
Once he's around his familiar surroundings, and you've given yourself time to recover from the shock of his changed condition, you will see that this is your waiter;เมื่อเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทึ่คุ้นเคย และคุณก็ให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเขา คุณจะรู้เองว่า นี่แหละ วอลเตอร์ของคุณ Changeling (2008)
TINA WASN'T AS DAMAGED BY IT AS HE WAS. UH, SHE ADJUSTED MORE QUICKLY.ไม่มีพ่อแม่ สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย และปู่กับย่าก็อาจจะแก่เกินกว่าจะดูแลพวกเขาได้ House on Fire (2009)
Everysurroundingtown from Stockton to Lodi has grown nearly 70% in the last two decades.สภาพแวดล้อมในทุกๆเมือง ตั้งเเต่สต็อคตันถึงโลได ได้เติบโตขึ้นเกือบ 70% Albification (2009)
During the Greek era, it was punishable by death to harm a dolphin.หายนะทางสภาพแวดล้อม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความเป็นจริง คือ IWC The Cove (2009)
It's a good night.การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก - เราต้องการอะไร? The Cove (2009)
That's a good night.การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก -ปกป้องวาฬ! The Cove (2009)
Me?การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก -ต้องการเมื่อไร? The Cove (2009)
Environment you've got for kids like riley or even john here.สภาพแวดล้อมที่คุนให้กับเด็กเหมือนไรลี่ย์ หรือแม้แต่จอห์น Ourselves Alone (2009)
Terrestrial matters of importanceคนที่อาศัยอยู่ ความสำคัญของสภาพแวดล้อม Air: Part 1 (2009)
Same environment, same parents you're completely different.จากสภาพแวดล้อมเดียวกัน, แม่คนเดียวกัน แต่ว่านายแตกต่างอย่างสิ้นเชิง Rates of Exchange (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพแวดล้อม[n.] (saphāpwaētløm) EN: environment ; surroundings   FR: environnement [m]
สภาพแวดล้อม[n.] (saphāpwaētløm) EN: circumstance ; condition   FR: condition [f] ; circonstance [f]
สภาพแวดล้อมจุลภาค[n. exp.] (saphāpwaētløm junlaphāk) EN: microenvironment ; micro environment   
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน[n. exp.] (saphāpwaētløm thāng kān khaengkhan) EN: competitive environment   FR: environnement compétitif [m]
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (saphāpwaētløm thāng sētthakit) EN: economic environment   FR: environnement économique [m]
สภาพแวดล้อมมหภาค[n. exp.] (saphāpwaētløm mahaphāk) EN: macro environment ; macro-environment   
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ[n. exp.] (saphāpwaētløm rawāng prathēt) EN: international environment   FR: environnement international [m]
สภาพแวดล้อมในการทำงาน[n. exp.] (saphāpwaētløm nai kān thamngān) EN: working environment   FR: environnement de travail [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambiance[N] สภาพแวดล้อม, Syn. milieu, ambience
ambience[N] สภาพแวดล้อม, Syn. milieu, ambiance
context[N] สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance
element[N] สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, See also: สภาพที่เป็นธรรมชาติ, ธรรมชาติ
environment[N] สภาพแวดล้อม, See also: สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
matters[N] สถานการณ์, See also: สภาพแวดล้อม
medium[N] สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. environment, atmosphere, surroundings
milieu[N] สภาพแวดล้อมทางสังคม, Syn. surroundings, background, setting
setting[N] สถานที่ติดตั้ง, See also: สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ, Syn. environment, surroundings
sphere[N] สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. atmosphere, background, environment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambience(แอม' บิอันซ) n., (pl. -biences) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม., Syn. ambience
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ,ธาตุแท้,ปัจจัยสำคัญ,หน่วย,ที่อยู่ตามธรรมชาติ,สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ,รากฐาน,พื้นฐาน,ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม, See also: surroundings n.,pl. สภาพแวดล้อม,การแวดล้อม,การอ้อมล้อม.

English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
environment(n) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,ภาวะแวดล้อม,การโอบล้อม
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม

German-Thai: Longdo Dictionary
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top