Search result for

รัฐ

(138 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัฐ-, *รัฐ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน
วันรัฐธรรมนุญConstitution day
วันรัฐธรรมนุญ (n uniq ) Constitution day

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐ[N] state, See also: country, nation, territory, realm, kingdom, land, Syn. แว่นแคว้น, บ้านเมือง, ประเทศ, Example: รัฐควรจัดหาทุนรอนมาส่งเสริมงานวิจัยทางด้านนี้มากๆ, Count unit: รัฐ, Thai definition: องค์กรซึ่งประกอบด้วยประชาชนในแว่นแคว้นเดียวกัน และอยู่ในปกครองของรัฐบาลเดียวกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รัฐทูต[N] envoy, See also: emissary, Count unit: คน, Thai definition: ทูตที่ประมุขของรัฐหนึ่งแต่งตั้งไปประจำสำนักประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางการทูต มีฐานะต่ำกว่าเอกอัครราชทูตแต่สูงกว่าอุปทูต, Notes: (อังกฤษ)
รัฐบาล[N] government, Example: คนทั้งสองประท้วงรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อนหน้านักศึกษาจะเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเสียอีก, Count unit: ชุด, Thai definition: องค์กรที่ใช้อำนาจบริหารในการปกครองประเทศ
รัฐสภา[N] congress, See also: council, parliament, caucus, senate, Syn. สภานิติบัญญัติ, Example: พรรคฝ่ายค้านสามารถคว้าที่นั่งในรัฐสภากลับคืนมาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด, Thai definition: สภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติสภาเดียวให้หมายถึงสภานั้น, Notes: (กฎหมาย)
รัฐนิยม[N] state convention, See also: conventions of state, Example: ในสมัยท่านจอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการปริวรรตภาษา และอักษรไทยตามแบบรัฐนิยมของท่านผู้นำ, Thai definition: ระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติของคนในประเทศ
รัฐบุรุษ[N] statesman, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง รัฐบุรุษของประเทศผู้ชนะสงครามได้ทำความตกลงร่วมกันจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ, Thai definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง
รัฐมนตรี[N] minister, See also: cabinet minister, Example: ข้าราชการประจำ ถ้าประสงค์จะเข้ารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำเสียก่อน, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลผสม[N] coalition government, Example: รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ถึง 6 พรรค, Thai definition: รัฐบาลที่ตั้งขึ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองหลายพรรครวมกัน
รัฐประหาร[N] coup d'etat, See also: overthrow a government, Example: การขึ้นสู่อำนาจของเขานั้นไม่ใช่ได้มาโดยการทำรัฐประหาร แต่ได้มาโดยการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาปัญญาชน, Thai definition: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
รัฐศาสตร์[N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐ, รัฐ-(รัด, รัดถะ-) น. แคว้น เช่น รัฐปาหัง, บ้านเมือง เช่น กฎหมายสูงสุดของรัฐ, ประเทศ เช่น รัฐวาติกัน.
รัฐกันชนน. ประเทศหรือรัฐที่กั้นอยู่ระหว่างดินแดนของ ๒ ประเทศ เพื่อมิให้พิพาทกันในเรื่องดินแดนและผลประโยชน์, ประเทศกันชน ก็เรียก.
รัฐทูต(รัดถะทูด) น. ทูตที่ประมุขของรัฐหนึ่งแต่งตั้งไปประจำสำนักประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางการทูต มีฐานะตํ่ากว่าเอกอัครราชทูตแต่สูงกว่าอุปทูต.
รัฐธรรมนูญ(รัดถะทำมะนูน, รัดทำมะนูน) น. บทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ กำหนดรูปแบบและระบอบการปกครองของประเทศ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน อำนาจหน้าที่ขององค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร.
รัฐบาล(รัดถะบาน) น. องค์กรปกครองประเทศ, คณะบุคคลที่ใช้อำนาจบริหารในการปกครองประเทศ.
รัฐบุรุษ(รัดถะบุหฺรุด) น. ผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง.
รัฐประศาสนนัย,รัฐ-ประศาสโนบาย(รัดถะปฺระสาสะนะไน, รัดถะปฺระสาสะโนบาย) น. วิธีการปกครองบ้านเมือง.
รัฐประศาสนศาสตร์(รัดถะปฺระสาสะนะสาด) น. วิชาว่าด้วยการบริหารและการปกครองประเทศเพื่อให้สัมฤทธิผลตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด.
รัฐประศาสน์(รัดถะปฺระสาด) น. การปกครองบ้านเมือง.
รัฐประหาร(รัดถะปฺระหาน, รัดปฺระหาน) น. การใช้กำลังเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stateรัฐ, ประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
state, bufferรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutionรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutionรัฐธรรมนูญ, ธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitution, flexibleรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexible constitutionรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigid constitutionรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
State economic enterpriseรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State trading enterpriseรัฐวิสาหกิจทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Cabinet officersรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Coalition governmentsรัฐบาลผสม [TU Subject Heading]
Constitutionsรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Coups d'etat ; Attempted coupรัฐประหาร [TU Subject Heading]
Failed statesรัฐล้มละลาย [TU Subject Heading]
Federal governmentรัฐบาลกลาง [TU Subject Heading]
Finance ministersรัฐมนตรีคลัง [TU Subject Heading]
Government and the pressรัฐกับสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, so, I'm smarter than the average, but that doesn't mean the government has the right to treat me like their own private guinea pig.โอเคได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีสิทธิ ฉันดูแลตัวเองได้ฉันไม่หนูทดลอง Odyssey (2008)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
It's suspended when you flee the state.มันกำลังสืบสวนว่าเมื่อไหร่คุณจะหลบหนีจากรัฐ Birthmarks (2008)
I didn't flee the state. I left the state.ผมไม่ได้กำลังหลบหนีจากรัฐผมแค่กำลังไปจากรัฐ Birthmarks (2008)
And the charges were just so minor...เพราะผมไม่ได้อาศัยในรัฐนี้ Birthmarks (2008)
Louisiana doesn't want to pay - to get you back.รัฐหลุยส์เซียน่าไม่จ่ายเงินเพื่อนำตัวคุณกลับไป Birthmarks (2008)
Always think it's the State Trooper... with more bad news.คิดว่าเป็นทหารของรัฐบาลเสมอ มาพร้อมกับข่าวร้าย Emancipation (2008)
I told you. State Trooper.ฉันบอกคุณแล้ว\ จากทหารของรัฐบาลไง Emancipation (2008)
Don't want this shit hitting'A. T.F. 's radar.อย่าให้เรื่องเหี้ยนี่แพร่ไปถึงหูเจ้าหน้าที่รัฐ Pilot (2008)
Washington State, Oregon, Nevada- Nobody's got stock, man.รัฐวอชิงตัน ออรีกอน เนวาด้า ไม่มีใครมีของอยู่ในสต๊อคเลย พวก Pilot (2008)
A. T.F. Crawlin'up our ass.หน่วยงานรัฐบาลคอยจับตามองพวกเราอยู่ Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัฐ[n.] (rat) EN: State ; country ; government   FR: État [m]
รัฐ[adj.] (rat) FR: étatique
รัฐกันชน[n. exp.] (rat kanchon) EN: buffer state   FR: État tampon [m]
รัฐธรรมนูญ[n.] (ratthathammanūn = ratthammanūn) EN: constitution   FR: constitution [f]
รัฐธรรมนูญเฉพาะกาล[n. exp.] (ratthathammanūn chaphǿkān) EN: provisional constitution   FR: constitution provisoire [f]
รัฐบรรณาการ[n. exp.] (rat bannākān) EN: tributary state   
รัฐบรูไนดารุสซาลาม[n. prop.] (Rat Brūnai Dārusālām) EN: State of Brunei Darussalam   
รัฐบัญญัติ[n. exp.] (ratthabanyat) EN: act   
รัฐบาล[n.] (ratthabān) EN: government ; administration (Am.)   FR: gouvernement [m]
รัฐบาลกลาง[n. exp.] (ratthabān klāng) EN: central government ; federal government   FR: gouvernement central [m] ; gouvernement fédéral [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
public sector(n) ภาครัฐบาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Assam[N] รัฐอัสสัม (ในอินเดีย)
cabinet minister[N] รัฐมนตรี
California[N] แคลิฟอร์เนีย, See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. CA, Golden State
California[N] รัฐแคลิฟอร์เนีย, See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. CA, Golden State
caretaker government[N] รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
central government[N] รัฐบาลของประเทศ
coalition[N] รัฐบาลผสม, See also: รัฐบาลร่วม
Colorado[N] โคโลราโด, See also: รัฐทางตะวันตกของอเมริกา
constitution[N] รัฐธรรมนูญ
coup[N] รัฐประหาร, See also: ปฏิวัติ, Syn. revolution, overthrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
alaska(อะแลส' คะ) n. มลรัฐหนึ่งของอเมริกา -Alaskan adj., n. (in NW North America)
albama(แอล' แลมมะ) ชื่อมลรัฐหนึ่งในอเมริกา (a state in the SE United States) -Alabamian, Alabaman adj., n.
aloha stateมลรัฐฮาวาย
america(อะเม' ริกา) n. สหรัฐอเมริกา, ทวีปอเมริกา (อาจเรียกว่า the Americas)
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterstate (n ) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government.
See also: S. shadow government,
Dominion (รัฐศาสตร์ ) รัฐอธิราช เป็นประเทศเอกราชซึ่งยอมรับกษัตริย์สหราชอาณาจักรเป็นประมุขแห่งรัฐ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
Government Relations (n ) รัฐสัมพันธ์
shadow minister (n) รัฐมนตรีเงา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働大臣[ろうどうだいじん, roudoudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
国会[こっかい, kokkai] (n) รัฐสภา
外相[がいしょう, gaishou] (n) รัฐมนตรีต่างประเทศ
大臣[だいじん, daijin] (n) รัฐมนตรี
憲法[けんぽう, kenpou] (n) รัฐธรรมนูญ
政府[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
政治[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง
政治学[せいじがく, seijigaku] (n) รัฐศาสตร์
暫定政府[ざんていせいふ, zanteiseifu] (n) รัฐบาลชั่วคราว
行政学[ぎょうせいがく, gyouseigaku] (n) รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
議会[ぎかい, gikai] (n) รัฐสภา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา
Regierung(n) |die, pl. Regierungen| รัฐบาล
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ
Koalition(n) |die, pl. Koalitionen| พรรคร่วมรัฐบาล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top