ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

status

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -status-, *status*, statu
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย Gandhi (1982)
I've got the air-Iock status display down here.ฉันมีเครื่องล็อค จอแสดงสถานะที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal, give me a system status report, please.แฮล ให้ฉันรายงานสถานะของ ระบบโปรด 2010: The Year We Make Contact (1984)
What is the subject's status?อะไรเป็นสถานะของเป้าหมาย? Akira (1988)
What's Tetsuo's status?ตอนนี้สถานะของ เท็ตสึโอะ เป็นยังไงบ้าง? Akira (1988)
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น Schindler's List (1993)
The military will not comment on the cause, nature or status.กองทัพ ไม่มีความเห็นถึงสาเหตุ ความเป็นมา หรือสถานการณ์ที่เกิด Squeeze (1993)
Squad Number One, what's the status on the apartment?หน่วย1 สถานะการณ์ข้างบนเป็นไงบ้าง Léon: The Professional (1994)
Check the status of the array. She's doing all the dishes.ตรวจสอบสถานะของอาร์เรย์ Contact (1997)
Give me another array status.ให้ฉันสถานะอาร์เรย์อื่น Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statusAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
statusAn expensive car is a status symbol.
statusA status symbol.
statusHis was a life pursuing social status and power.
statusI don't talk to anyone who's that status-conscious.
statusIf you study in the United States, you need to get a Student visa status.
statusIt is important to overview the economic status of these groups before examining the proposed solutions.
statusObviously, they are jealous of his wealth and status.
statusPlease let me know the status.
statusThe current low status of the elderly may be changing, however.
statusThe director boasted of his status.
statusThe goal of education is not wealth or status, but personal development.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meldung {f}; Meldesignal {n}status signal [Add to Longdo]
Status {m}; Zustand {m} | Status {pl}; Zustände {pl}state; status | states [Add to Longdo]
Status quo {m}; gegenwärtiger Zustand; Ausgangszustand {m} | vorheriger Standstatus quo | status quo ante [Add to Longdo]
Statussymbol {n} | Statussymbole {pl}status symbol | status symbols [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Status \Sta"tus\ (st[=a]"t[u^]s), n. [L.]
   State; condition; position of affairs.
   [1913 Webster] Status in quo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 status
   n 1: the relative position or standing of things or especially
      persons in a society; "he had the status of a minor"; "the
      novel attained the status of a classic"; "atheists do not
      enjoy a favorable position in American life" [syn:
      {status}, {position}]
   2: a state at a particular time; "a condition (or state) of
     disrepair"; "the current status of the arms negotiations"
     [syn: {condition}, {status}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Status /ʃtaːtus/ 
  state; status

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 status /statɵs/
  grade; rank; rate

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 status
  balancesheet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top