ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dignified

D IH1 G N AH0 F AY2 D   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dignified-, *dignified*, dignifi, dignifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignified[ADJ] สง่างาม, See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี, Syn. stately, somber, solemn, reserved, Ant. undignified, boorish, silly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified

English-Thai: Nontri Dictionary
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Often it's not particularly dignified or newsworthy but it's always there.บ่อยครั้ง ที่ดูเป็นเรื่องแสนธรรมดา ไม่สลักสำคัญ แต่มันก็เกิดขึ้นตรงนี้ Love Actually (2003)
A quiet, dignified death in his sleep.เป็นการตายที่สงบ สง่างามในขณะที่เขาหลับ. V for Vendetta (2005)
the most dignified way to do this is for each spouse to keep what is most important to them.หนทางที่สง่าผ่าเผยที่สุดที่จะทำสิ่งนี้ ของแต่ละคู่รัก คือการเก็บสิ่งที่สำคัญที่สุดไว้กับตน Opening Doors (2008)
and bree and orson hodge were nothing... if not dignified i assume you'll want the pewter cat.และบรีกับออสันไม่มีอะไรเลย แม้แต่ความสง่าผ่าเผย ฉันว่าคุณน่าจะเอาแมวตะกั่วนี่ไปนะ Opening Doors (2008)
What makes you think I'm more dignified now, mummy?แล้วแม่ว่าหนูสมศักดิ์ศรี แล้วเหรอคะ ตอนนี้ Loyal and True (2008)
Or something dignified and elegant...หรือการตกแต่งอย่างอลังการและงดงาม Home Is the Place (2009)
I don't know of a dignified way to screw a spouse out of moneyผมไม่รู้วิธีแบบมีเกียรติแบบไหนที่จะทำให้คู่หมั้นไม่ได้รับเงิน Bargaining (2009)
I want him as a dignified personข้าอยากให้เค้ามีความสง่างาม Ip Man 2 (2010)
Well, fortunately, in a few short hours, I will be immortalized in a much more dignified fashion.ดีจัง โชคดี อีกไม่นาน ฉันจะถูกจดจำตลอดไป ในแบบที่สวยกว่า The Kids Stay in the Picture (2011)
- Or dignified monster. (Chuckling) - You're joking, right?เราเป็นปิศาจที่มีศักดิ์ศรีย์ นายล้อเล่นใช่มั้ย? There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
He and I are going to end this like the very old and dignified vampires that we are.เขาและฉันจะเคลียร์กัน เหมือนแวมไพร์ที่มีเกียรติอย่างที่เราเป็น A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
Cold Rock was dignified then.สมัยที่โคลด์ร็อคยังน่าอยู่ The Tall Man (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dignifiedAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
dignifiedIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
dignifiedYou look very dignified.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิฐาน[ADJ] elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
ผ่าเผย[ADJ] dignified, See also: imposing, stately, majestic, grand, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: มิสไทยแลนด์เวิลด์รูปร่างของเธอสมส่วนผ่าเผยทีเดียว, Thai definition: ที่งามสง่า, ที่องอาจผึ่งผาย
ผงาด[ADV] dignifiedly, See also: prominent, conspicuous, splendid, Syn. สง่า, เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน, Example: ผู้เฒ่าฝันถึงวันที่ตัวเองยืนผงาดอยู่บนยอดภูสูงได้สำเร็จวันนั้นคงสง่างามยิ่งกว่าตะวัน
ผง่าน[ADV] dignifiedly, See also: prominent, splendid, conspicuous, Syn. ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน, Example: เขายืนผง่านอยู่กลางห้องโถง
น่าเกรงขาม[ADJ] imposing (e.g. personage), See also: dignified, prestigious, Syn. น่ายำเกรง, น่าคร้ามเกรง, Example: พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใครๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด, Thai definition: ที่มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
มีศักดิ์ศรี[adj.] (mī saksī) EN: dignified ; honorable   
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ภาคภูมิ[adj.] (phākphūm) EN: proud of ; dignified   FR: solennel ; pompeux
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: be arrogant ; be dignified   FR: crâner (fam.)
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable   FR: digne ; respectable
สง่า[adj.] (sa-ngā) EN: dignified ; majestic ; grand   FR: digne ; majestueux
เสียเกียรติ[adj.] (sīa kīet) EN: undignified ; demeaning   
ไว้ท่า[v. exp.] (wai thā) EN: act dignified ; put on airs ; act big   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGNIFIED D IH1 G N AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dignified (v) dˈɪgnɪfaɪd (d i1 g n i f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity, #18,686 [Add to Longdo]
端庄[duān zhuāng, ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ, / ] dignified, #19,511 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gediegen; würdevoll {adj} | gediegener | am gediegenstendignified | more dignified | most dignified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
格調[かくちょう, kakuchou] (n) noble; dignified [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dignified \Dig"ni*fied\, a.
   Marked with dignity; stately; as, a dignified judge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dignify \dig"ni*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Dignified}; p. pr. &
   vb. n. {Dignifying}.] [OF. dignifier, fr. LL. dignificare; L.
   dignus worthy + ficare (in comp.), facere to make. See
   {Deign}, and {Fact}.]
   To invest with dignity or honor; to make illustrious; to give
   distinction to; to exalt in rank; to honor.
   [1913 Webster]
 
      Your worth will dignify our feast.    --B. Jonson.
 
   Syn: To exalt; elevate; prefer; advance; honor; illustrate;
     adorn; ennoble.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dignified
   adj 1: having or expressing dignity; especially formality or
       stateliness in bearing or appearance; "her dignified
       demeanor"; "the director of the school was a dignified
       white-haired gentleman" [ant: {undignified}]
   2: having or showing self-esteem [syn: {dignified}, {self-
     respecting}, {self-respectful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top