ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อบังคับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อบังคับ-, *ข้อบังคับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อบังคับ[N] regulation, See also: rule, principle, Syn. กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด, Example: ส่วนราชการมีข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย, Notes: (กฎ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับน. กฎเกณฑ์หรือรายละเอียดที่กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ.
ข้อบังคับของบริษัทน. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจการของบริษัทจำกัด เช่น การออกหุ้นและการโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น.
ฐิติข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
สัมผัสข้อบังคับที่ใช้ในฉันทลักษณ์เพื่อให้เสียงรับกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regulationข้อบังคับ, ระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure, rule ofข้อบังคับการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of procedureข้อบังคับการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule, jointข้อบังคับการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint ruleข้อบังคับการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regulation of the companyข้อบังคับของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed ruleข้อบังคับแบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
open ruleข้อบังคับแบบเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Government regulationข้อบังคับของรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
International health regulationข้อบังคับว่าด้วยการอนามัยระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Regulationsข้อบังคับ [TU Subject Heading]
Sanctions, Administrativeข้อบังคับทางปกครอง [TU Subject Heading]
rules of procedureข้อบังคับการประชุม [การทูต]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ. Return of the Condor Heroes (1983)
I was thinking, there's so many rules and restrictions to memorize.ข้ากำลังคิดว่า มีกฏและข้อบังคับมากมายให้จำ. Return of the Condor Heroes (1983)
One supposes they see it as some kind of requirement or obligation.ก็ถือเรื่องนี้เป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับ Bicentennial Man (1999)
Well, it's not exactly an obligation.มันก็ไม่เชิงเป็นข้อบังคับหรอก Bicentennial Man (1999)
We can walk in the park. No, we can't. It's an official decree.ไม่ได้ครับ มันผิดกฎข้อบังคับ ห้ามคนยิวเข้าสวนสาธารณะ The Pianist (2002)
This decree will come into force on the first of December, 1939 and applies to all Jews over 12 years of age.ข้อบังคับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 1939 และบังคับใช้กับชาวยิวที่มีอายุเกิน 12 ปี The Pianist (2002)
The Jews that do not respect this decree will be severely punished.ชาวยิวที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้ จะถูกลงโทษอย่างหนัก The Pianist (2002)
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And wanted to remove some of the constraints that had historically been placed on the corporate form.และต้องการขจัดข้อบังคับบางอย่าง ที่สร้างข้อจำกัดแก่รูปแบบของบรรษัท The Corporation (2003)
Odwalla was guilty of food and drug regulatory violations.ออดวัลลามีความผิดฐานละเมิดข้อบังคับของ อย. ... . The Corporation (2003)
They were protected by tradition and public regulation.โดยได้รับการคุ้มครองจากจารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต The Corporation (2003)
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law   FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
ข้อบังคับทางวินัย[n. exp.] (khøbangkhap thāng winai) FR: règlement disciplinaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discipline[N] ข้อบังคับ, See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย, Syn. continence, restraint, Ant. immoderation
red tape[IDM] ข้อบังคับที่เข้มงวด, See also: กฎเกณฑ์
mandate[N] คำสั่ง, See also: ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, Syn. command, decree, order, commission
put on[PHRV] ข้อบังคับให้ยอมรับ, Syn. fasten on, impose on
regulation[N] กฎข้อบังคับ, See also: ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ, Syn. law, order, rule
rule[N] หลักเกณฑ์, See also: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ, Syn. direction, principle, regulation
statute[N] กฎ, See also: ข้อบังคับ, ระเบียบ, Syn. rule, regulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
disciplinal(ดิส'ซะพลิเนิล) adj. เกี่ยวกับวินัย,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
mandatory(แมน'ดะโทรี,-ทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) คำสั่ง,อาณัติ,ข้อบังคับ,จำเป็น,ซึ่งได้รับคำสั่ง. n. ผู้ได้รับมอบอาณัติการปกครอง., See also: manditorily adv., Syn. obligatory
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,

English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
imperative(n) คำสั่ง,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ความจำเป็น
law(n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง
mandatory(adj) เกี่ยวกับอาณัติ,เกี่ยวกับคำสั่ง,จำเป็น,เกี่ยวกับข้อบังคับ
regulation(n) กฎเกณฑ์,การวางระเบียบ,บัญญัติ,กฎข้อบังคับ,การควบคุม
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง
rule(n) กฎ,กติกา,ระเบียบ,ข้อบังคับ,การปกครอง,ไม้บรรทัด
standard(n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ
statute(n) พระราชบัญญัติ,มาตรา,ข้อบังคับ,กฎ,ระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
articles of association (n ) ข้อบังคับบริษัท
Detailed Objectives (n) ข้อบังคับบริษัท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
規定[きてい, kitei] (n) ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top